Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμπελώνας Λάρισας: Θρασύδειλα φασιστοειδή βανδάλισαν το μνημείο Εθνικής Αντίστασης

Την κατα­στρο­φή του μνη­μεί­ου Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην πλα­τεία του Αμπε­λώ­να από «θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή που προ­σπα­θούν να βγουν από τα λαγού­μια τους και κινού­νται στα σκο­τά­δια» καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Υπαί­θρου Λάρι­σας του ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει, οι δρά­στες με απύθ­με­νο θρά­σος κατέ­στρε­ψαν την επι­γρα­φή που υπάρ­χει στο μνη­μείο, το οποίο κοσμεί την πλα­τεία του Αμπε­λώ­να από τη δεκα­ε­τία του 1980 και το έστη­σε παλαιό­τε­ρη δημο­τι­κή αρχή, «δεί­χνο­ντας το μένος που έχουν απέ­να­ντι στο λαϊ­κό κίνη­μα και την ιστο­ρία του».

«Δεν ξαφ­νια­ζό­μα­στε! Η επο­ποι­ία του ελλη­νι­κού λαού σε όλη τη δεκα­ε­τία του 1940 που πάλε­ψε ενά­ντια στο ναζι­σμό και το φασι­σμό, απε­λευ­θέ­ρω­σε με τον ΕΛΑΣ τη χώρα, έγρα­ψε λαμπρές σελί­δες στην ιστο­ρία του τόπου με την πρω­το­πό­ρα δρά­ση του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, δεν έσκυ­ψε το κεφά­λι αργό­τε­ρα στον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό που δια­μορ­φώ­θη­κε και τα έβα­λε με “θεούς και δαί­μο­νες” με τον αγώ­να του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, αυτή η αθά­να­τη επο­ποι­ία βρι­σκό­ταν και βρί­σκε­ται στο στό­χα­στρο όσων σήμε­ρα προ­σπα­θούν να πεί­σουν τον λαό πως η καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα απο­τε­λεί μονό­δρο­μο. Πως η αντί­στα­ση και η πάλη ενά­ντια στη φτώ­χεια, στους πολέ­μους και την προ­σφυ­γιά είναι μάταιη. Όμως όσες προ­σπά­θειες και να κάνουν, η ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του λαού μας και των κομ­μου­νι­στών στο πέρα­σμα των χρό­νων δεν σβή­νε­ται» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επιτροπής.

Τονί­ζει επί­σης ότι «αυτοί που κατα­στρέ­φουν τα μνη­μεία των λαϊ­κών ηρώ­ων, επι­διώ­κουν να αμαυ­ρώ­σουν ό,τι θυμί­ζει στον λαό μας πως έχει τη δύνα­μη να οδη­γή­σει τις εξε­λί­ξεις προς όφε­λός του, φτά­νει να το θελή­σει. Είναι στην ίδια ρότα με τα αφε­ντι­κά τους, τις κυβερ­νή­σεις και τους οργα­νι­σμούς τους (ΕΕ, ΝΑΤΟ κτλ) που θέλουν την αιώ­νια δια­τή­ρη­ση του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης» και ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «σε τού­τα δω τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιά­νει. Η εργα­τι­κή τάξη, η νεο­λαία και ο λαός της περιο­χής μας τιμά­ει την ιστο­ρία του τόπου μας και τους λαϊ­κούς αγώνες».

Γι’ αυτό και η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή απαι­τεί την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου από τη δημο­τι­κή Αρχή και υπο­γραμ­μί­ζει ότι σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση θα συμ­βά­λουν οι Οργα­νώ­σεις, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο