Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμύθητα κέρδη για την «Amazon» που θέλει τους εργαζόμενους — ρομπότ να ουρούν σε μπουκάλια

Η «Amazon», του τρι­σε­κα­τομ­μυ­ριού­χου Τζεφ Μπέ­ζος, που απο­τε­λεί σύμ­βο­λο και­νο­το­μί­ας για τους απα­ντα­χού απο­λο­γη­τές του καπι­τα­λι­σμού, καθώς ομο­λο­γου­μέ­νως ανέ­τρε­ψε διά παντός τις ισορ­ρο­πί­ες στις λια­νι­κές πωλή­σεις σε όλο τον κόσμο, βγά­ζει αστρο­νο­μι­κά κέρ­δη. Τη στιγ­μή που οι εργα­ζό­με­νοι της ζουν από κου­πό­νια σίτι­σης και απο­φεύ­γουν να χρη­σι­μο­ποιούν τις τουα­λέ­τες, για να δια­τη­ρούν σε υψη­λά επί­πε­δα την απο­δο­τι­κό­τη­τά τους, από την οποία ανα­λό­γως και πληρώνονται.

Η «Amazon» πρω­το­πο­ρεί στην εφαρ­μο­γή απάν­θρω­πων ρυθ­μών και συν­θη­κών εργα­σί­ας, στην απα­γό­ρευ­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης.  Οι εντα­τι­κοί ρυθ­μοί υπα­γο­ρεύ­ο­νται από έναν αλγό­ριθ­μο και οι απα­ρέ­γκλι­τοι στό­χοι που τίθε­νται στους εργα­ζο­μέ­νους, είναι φορές που δεν τους επι­τρέ­πει να παρεκ­κλί­νουν ούτε δευ­τε­ρό­λε­πτο για να πάνε στην τουαλέτα.

«Λάβα­με φρι­κτές πλη­ρο­φο­ρί­ες για εργα­ζό­με­νους που ανα­γκά­ζο­νταν να ουρή­σουν σε πλα­στι­κά μπου­κά­λια, επει­δή δεν μπο­ρού­σαν να πάνε τουα­λέ­τα, και για έγκυ­ες που ανα­γκά­ζο­νταν να μένουν όρθιες, ενώ κάποιες απο­λύ­θη­καν», ανέ­φε­ρε το βρε­τα­νι­κό συν­δι­κά­το GMB κατά την πρό­σφα­τη απεργία.

«Η Amazon προ­σφέ­ρει εκπτώ­σεις στους πελά­τες εις βάρος των μισθών των ίδιων της των πελα­τών και απο­φεύ­γο­ντας τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις», κατήγ­γει­λε ο Όρχαν Άκμαν του συν­δι­κά­του Verdi της Γερμανίας.

«Είμα­στε άνθρω­ποι, όχι ρομπότ» έγρα­φε το πανό που σήκω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στις ΗΠΑ στην πρό­σφα­τη απερ­γία τους. «Δημιουρ­γού­με μεγά­λο πλού­το για την Amazon, όμως δεν μας συμπε­ρι­φέ­ρο­νται με τον σεβα­σμό και την αξιο­πρέ­πεια που αξί­ζου­με», δήλω­σε ο Σάφι­γιο Μοχά­μεντ, ένας εργαζόμενος.

Αυτό είναι το πρό­σω­πο της και­νο­το­μί­ας (την οποία δια­φη­μί­ζουν και στην Ελλά­δα) που θέλει τους εργα­ζό­με­νους ρομπότ χωρίς ανά­γκες και δικαιώ­μα­τα. Έτσι αντλού­νται τα κέρ­δη της Amazon, που μόνο στις ΗΠΑ ήταν 5 και 11 δισ. δολά­ρια το ’17 και το ’18, όχι μόνο χωρίς να πλη­ρώ­σει ούτε σεντ ομο­σπον­δια­κού φόρου, αλλά και με επι­στρο­φές φόρου 129 εκατ. δολα­ρί­ων το 2018!

amazon1

amazon2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο