Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμύθητα κέρδη — λυσσαλέος ανταγωνισμός — άκρατη εμπορευματοποίηση του εμβολίου Covid |video+φωτο|

🐍  Ένα αναγκαίο εργαλείογια τη ζωή γίνεται όπλο θανάτου

Οι μεγα­λύ­τε­ρες φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες του κόσμου έχουν ριχτεί στη μάχη για την ανα­κά­λυ­ψη, την παρα­γω­γή και την κυκλο­φο­ρία του εμβο­λί­ου κατά του κορο­νοϊ­ού.
Πίσω από την αυτο­νό­η­τη ανά­γκη για ένα εμβό­λιο έχει στη­θεί ένας χορός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων από τους ομί­λους, τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη και τους υπε­ρε­θνι­κούς οργα­νι­σμούς του κεφα­λαί­ου, σε μια κούρ­σα αντα­γω­νι­σμού που απο­τυ­πώ­νει ανά­γλυ­φα τις αντι­φά­σεις και τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παραγωγής.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ,  η Γερ­μα­νία, η Βρε­τα­νία, η Κίνα, η Ρωσία και άλλα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη έχουν επι­δο­τή­σει αδρά τις πολυ­ε­θνι­κές του φαρ­μά­κου για να απο­κτή­σουν την πρω­το­κα­θε­δρία στα εμβόλια.

Υπάρ­χουν ισχυ­ρές χώρες που έχουν προ­α­γο­ρά­σει έως και δέκα δόσεις εμβο­λί­ων ανά κάτοι­κο και άλλες από τη λεγό­με­νη ομά­δα των ανα­πτυσ­σό­με­νων κρα­τών που δεν έχουν εξα­σφα­λί­σει καμία δόση. Εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις μπο­ρεί να κατα­λή­ξουν στα σκου­πί­δια, ενώ δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι μπο­ρεί να μην κατα­φέ­ρουν να εμβο­λια­στούν τα επό­με­να δύο (ίσως και περισ­σό­τε­ρα) χρόνια!

Με βάση τα δεδο­μέ­να που συνέ­λε­ξαν ερευ­νη­τές από το Παγκό­σμιο Κέντρο Και­νο­το­μί­ας της Υγεί­ας του αμε­ρι­κα­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Duke, οι πλού­σιες χώρες έχουν προ­α­γο­ρά­σει και άρα δεσμεύ­σει περισ­σό­τε­ρες από τις μισές δόσεις που θα παρα­χθούν. Οι επι­βε­βαιω­μέ­νες αγο­ρές αφο­ρούν 7,7 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δόσεις, εκ των οποί­ων 4 δισ. δόσεις θα κατευ­θυν­θούν στις ισχυ­ρό­τε­ρες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες.


Covid vac statistics order

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύ­σει σχε­δόν το ένα έκτο των εμβο­λί­ων που θα παρα­χθούν το επό­με­νο διά­στη­μα, έχο­ντας προ­πα­ραγ­γεί­λει περισ­σό­τε­ρες από 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο δόσεις, πριν καν παρα­χθούν. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία αυτά, που δημο­σιεύ­τη­καν στο «Εconomist», o Κανα­δάς έχει προ­α­γο­ρά­σει περί­που δέκα δόσεις ανά κάτοι­κο, η Βρε­τα­νία και η Αυστρα­λία πέντε δόσεις ανά κάτοι­κο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ τρεις δόσεις ανά κάτοικο.
Αντί­θε­τα, στο Μπα­γκλα­ντές αντι­στοι­χούν μηδέν (0) δόσεις ανά κάτοικο!

Covid 19 vac εμβόλιο

Μια νέα αγορά για τους φαρμακευτικούς ομίλους

Η προ­α­γο­ρά των εμβο­λί­ων, σε συν­δυα­σμό με τις διά­φο­ρες επι­δο­τή­σεις της επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας, εξα­σφα­λί­ζουν εγγυ­η­μέ­να κέρ­δη στους ομί­λους, χωρίς κανέ­να επεν­δυ­τι­κό ρίσκο.
Ακό­μη κι αν η έρευ­να της εκά­στο­τε εται­ρεί­ας δεν έχει αίσιο απο­τέ­λε­σμα, δηλα­δή δεν οδη­γή­σει σε ένα ασφα­λές εμβό­λιο, σίγου­ρα δεν θα βγει ζημιωμένη.

Οι φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες δεν έδει­ξαν από την πρώ­τη στιγ­μή την ίδια προ­θυ­μία για να ανα­πτύ­ξουν ένα εμβό­λιο για τον κορονοϊό.
Όμως, όταν έπε­σε ζεστό χρή­μα από τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, επι­δό­θη­καν σε έναν ξέφρε­νο αντα­γω­νι­σμό.

Η παρα­γω­γή ενός εμβο­λί­ου μπο­ρεί να απαι­τή­σει μέχρι και δέκα χρό­νια ερευ­νών.
Για κάθε εμβό­λιο χρειά­ζε­ται να γίνουν προ-κλι­νι­κές και κλι­νι­κές μελέ­τες, πριν πάρει την έγκρι­ση για να κυκλοφορήσει.

Σε γενι­κές γραμ­μές, οι προ-κλι­νι­κες μελέ­τες περι­λαμ­βά­νουν τη σύν­θε­ση του ιού που θα περιέ­χει το εμβό­λιο, τα πει­ρά­μα­τα στο εργα­στή­ριο που ονο­μά­ζο­νται in vitro (μέσα στον δοκι­μα­στι­κό σωλή­να) και τις δοκι­μές σε ζώα.
Σε αυτό το στά­διο υπάρ­χουν σαφείς ενδεί­ξεις για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του εμβο­λί­ου και τις παρε­νέρ­γειες, αλλά όχι επαρ­κείς απο­δεί­ξεις, για τις οποί­ες απαι­τού­νται δοκι­μές σε ανθρώπους.

Το κενό αυτό έρχο­νται να καλύ­ψουν οι κλι­νι­κές μελέτες.
▪️  Η φάση 1 δοκι­μά­ζε­ται σε έναν μικρό αριθ­μό ανθρώ­πων (συνή­θως 50–100). Αφού τους χορη­γη­θεί το εμβό­λιο, ελέγ­χο­νται για μερι­κούς μήνες. Εφό­σον οι έρευ­νες στε­φθούν με επι­τυ­χία, οι επι­στή­μο­νες προ­χω­ρούν στη φάση 2.
▪️  Εδώ το δείγ­μα είναι αρκε­τά μεγα­λύ­τε­ρο (του­λά­χι­στον 1.000 άνθρω­ποι). Οι μισοί θα εκτε­θούν στον ιό του εμβο­λί­ου και οι άλλοι μισοί θα λάβουν placebo (εικο­νι­κό φάρμακο).
▪️  Η φάση 3 είναι η πιο σημα­ντι­κή, για­τί εκτός από το αισθη­τά μεγα­λύ­τε­ρο δείγ­μα,  θα συμπε­ρι­λη­φθούν άνθρω­ποι που πάσχουν από υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα (π.χ. δια­βή­της) ή είναι μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν πιθα­νές ανε­πι­θύ­μη­τες αντιδράσεις.

ℹ️  Αυτή τη στιγ­μή εξε­τά­ζο­νται δεκά­δες εμβό­λια, από τα οποία μια χού­φτα έχει ήδη φτά­σει στη δια­δι­κα­σία της παρα­γω­γής και αρκε­τά περισ­σό­τε­ρα στη φάση 3 των κλι­νι­κών μελετών.

Το γεγο­νός ότι σε λιγό­τε­ρο από ένα χρό­νο οι επι­στή­μο­νες κατά­φε­ραν να βρουν ένα εμβό­λιο που θα απαι­τού­σε αρκε­τά χρό­νια, δεί­χνει τις τεχνο­λο­γι­κές δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν. Ταυ­τό­χρο­να, οι εξε­λί­ξεις γύρω από το εμβό­λιο επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι παρα­γω­γι­κές δυνά­μεις ασφυ­κτιούν στις καπι­τα­λι­στι­κές σχέ­σεις παρα­γω­γής. Οι δια­δι­κα­σί­ες επι­τα­χύν­θη­καν αφού πρώ­τα οι εται­ρεί­ες είχαν εξα­σφα­λί­σει χρη­μα­το­δό­τη­ση για τις έρευ­νες και κυρί­ως μια τερά­στια αγο­ρά. Είναι γνω­στό ότι στο παρελ­θόν οι επι­στή­μο­νες εργά­στη­καν για την παρα­γω­γή εμβο­λί­ων που θα αντι­με­τώ­πι­ζαν δύο φονι­κούς κορο­νοϊ­ούς, τον Sars και τον Mers. Και στις δύο περι­πτώ­σεις οι έρευ­νες έφτα­σαν κοντά στην παρα­γω­γή εμβο­λί­ου, αλλά τελι­κά εγκα­τα­λεί­φθη­καν, καθώς ο ιός «έσβη­σε» πριν επε­κτα­θεί,  επο­μέ­νως δεν υπήρ­χε η αντί­στοι­χη αγο­ρά, σε αντί­θε­ση με αυτή την πανδημία.

Κορυφώνεται ο ανταγωνισμός κρατών και ομίλων

Ο καπι­τα­λι­στι­κός αντα­γω­νι­σμός δεν ευνο­εί τη διε­πι­στη­μο­νι­κή συνερ­γα­σία, το αντί­θε­το. Οι εται­ρεί­ες κρύ­βουν ως επτα­σφρά­γι­στο μυστι­κό τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να τους. Ασφα­λώς υπάρ­χουν και περι­πτώ­σεις ανταλ­λα­γής πλη­ρο­φο­ριών, όμως αυτό γίνε­ται στη βάση εμπο­ρι­κών συμ­φω­νιών για το μοί­ρα­σμα των αγορών.

Μία τέτοια περί­πτω­ση είναι η συμ­φω­νία ανά­με­σα στους δημιουρ­γούς του ρωσι­κού εμβο­λί­ου «Sputnik V» με τη βρε­τα­νι­κή «AstraZeneca», προ­κει­μέ­νου να δοκι­μά­σουν έναν συν­δυα­σμό των δύο εμβο­λί­ων που θα εξα­σφα­λί­ζει ανο­σία για μεγα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διάστημα.

Η συγκε­κρι­μέ­νη εξέ­λι­ξη δεν αναι­ρεί τη γενι­κή τάση, πολύ περισ­σό­τε­ρο που με επί­κε­ντρο το εμβό­λιο μαί­νε­ται ένας ακή­ρυ­χτος πόλε­μος ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, με οικο­νο­μι­κές και γεω­πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις. Και μόνο το γεγο­νός πως οι χώρες που θα ξεπε­ρά­σουν την παν­δη­μία γρη­γο­ρό­τε­ρα, θα ανα­κάμ­ψουν και νωρί­τε­ρα, εξη­γεί για­τί έχουν δαπα­νή­σει τόσα δισε­κα­τομ­μύ­ρια στην έρευ­να για το εμβό­λιο. Αυτό που ονο­μά­στη­κε «φαρ­μα­κευ­τι­κός εθνι­κι­σμός» δεν είναι τίπο­τα άλλα παρά ένα ακό­μη επει­σό­διο στον ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό που μαί­νε­ται σε όλα τα επί­πε­δα. Οι χώρες που θα ελέγ­ξουν την παρα­γω­γή του εμβο­λί­ου θα απο­κτή­σουν σημα­ντι­κά γεω­πο­λι­τι­κά οφέ­λη, καθώς θα συνά­ψουν συμ­φω­νί­ες με δεκά­δες άλλα κράτη.

Στον ξένο Τύπο υπήρ­ξαν άρθρα που σύγκρι­ναν τον αντα­γω­νι­σμό των ΗΠΑ με την Κίνα για το εμβό­λιο, με τον «αγώ­να δρό­μου» ανά­με­σα στις ΗΠΑ και τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση για την ανα­κά­λυ­ψη του Δια­στή­μα­τος. Φυσι­κά, αυτό που ονό­μα­σαν τότε ως «ψυχρό πόλε­μο» αφο­ρού­σε την πολε­μι­κή ανά­με­σα σε δύο ριζι­κά αντί­θε­τα κοι­νω­νι­κο-οικο­νο­μι­κά συστή­μα­τα, κάτι που δεν συμ­βαί­νει τώρα. Σε κάθε περί­πτω­ση, τα σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα μας δίνουν μια «γεύ­ση» του λυσ­σα­λέ­ου αντα­γω­νι­σμού που παίρ­νει διά­φο­ρες μορ­φές όπως η κυβερνοπειρατεία.

Αμε­ρι­κα­νι­κές εφη­με­ρί­δες έγρα­ψαν ότι στο στό­χα­στρο του FBI βρέ­θη­καν χάκερς που προ­σπα­θού­σαν να κλέ­ψουν πλη­ρο­φο­ρί­ες από πανε­πι­στη­μια­κά ινστι­τού­τα και άλλα εργα­στή­ρια των ΗΠΑ για λογα­ρια­σμό του Πεκί­νου. Αντί­στοι­χα, υπήρ­ξαν πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι οι ΗΠΑ κατα­σκό­πευαν τον κυβερ­νο­χώ­ρο σε βάρος κινε­ζι­κών ερευ­νη­τι­κών δραστηριοτήτων.

Τους πρώ­τους μήνες της παν­δη­μί­ας, η γερ­μα­νι­κή εται­ρεία «CureVac» απο­τέ­λε­σε το «μήλο της έρι­δος» ανά­με­σα στην Ουά­σιγ­κτον και το Βερο­λί­νο, όταν ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ προ­σπά­θη­σε να την εξα­γο­ρά­σει για να εξα­σφα­λί­σει τα απο­κλει­στι­κά δικαιώ­μα­τα του εμβο­λί­ου που θα παρα­σκεύ­α­ζε. Αντί­στοι­χα, η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση την δελέ­α­σε, προ­σφέ­ρο­ντάς της κίνη­τρα για να παρα­μεί­νει στη Γερμανία.

Εγγυημένα κέρδη, χωρίς ρίσκο…

Η «Devex», μία «κοι­νω­νι­κή» επι­χεί­ρη­ση, όπως απο­κα­λεί­ται, που παρέ­χει συμ­βου­λές σε εται­ρεί­ες είχε υπο­λο­γί­σει πως μέχρι τα τέλη του καλο­και­ριού ανα­κοι­νώ­θη­κε χρη­μα­το­δό­τη­ση άνω των 39,5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων για έρευ­να και ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων. Το ποσό αυτό σίγου­ρα θα έχει αυξη­θεί αυτή τη στιγ­μή, αφού νέοι «παί­κτες» προ­σπα­θούν να μπουν στην αγορά.

Το Γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Έρευ­νας (BMBF) ανα­κοί­νω­σε ένα ειδι­κό πρό­γραμ­μα χρη­μα­το­δό­τη­σης της έρευ­νας για την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων από γερ­μα­νι­κές εται­ρεί­ες, ύψους του­λά­χι­στον 750 εκατ. ευρώ. Πιθα­νόν το ποσό αυτό να φαντά­ζει …αστείο μπρο­στά στα δισε­κα­τομ­μύ­ρια που διέ­θε­σε η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση τόσο για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της έρευ­νας όσο και για την προ­α­γο­ρά εμβολίων.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι η ΕΕ έχει δώσει περί­που 2,7 δισ. ευρώ για να αγο­ρά­σει εμβό­λια, τα οποία θα δια­θέ­σει στα κρά­τη-μέλη της. Ωστό­σο, η Κομι­σιόν αρνή­θη­κε να ικα­νο­ποι­ή­σει το αίτη­μα της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ να δημο­σιο­ποι­ή­σει τα συμ­βό­λαια, δημιουρ­γώ­ντας εύλο­γα ερω­τή­μα­τα για τους «λεό­ντειους όρους» αυτών των συμ­βά­σε­ων. Η Κομι­σιόν έχει υπο­γρά­ψει συμ­βά­σεις με έξι εται­ρεί­ες: Τις «AstraZeneca», «Moderna», «Sanofi» -«GlaxoSmithKline», «Janssen Pharmaceutica NV» (ανή­κει στην Johnson and Johnson), «BioNtech» — «Pfizer» και «CureVac».

Η χώρα που έχει ρίξει τα περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της έρευ­νας και την προ­α­γο­ρά εμβο­λί­ων είναι οι ΗΠΑ. Μέσω του προ­γράμ­μα­τος «Operation Warp Speed» (OWS) που είναι μια «συνερ­γα­σία» δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει δαπα­νή­σει περί­που 10 δισ. δολά­ρια  για να επι­τα­χύ­νει την ανά­πτυ­ξη, κατα­σκευή και δια­νο­μή εμβο­λί­ων, τα οποία θα αφο­ρούν δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους. Το σχέ­διο OWS έχει …προ­νο­ή­σει ότι ορι­σμέ­να από αυτά τα εμβό­λια δεν θα απο­δει­χθούν απο­τε­λε­σμα­τι­κά για να βγουν σε μαζι­κή παρα­γω­γή, επο­μέ­νως θα καλύ­ψει τη σχε­τι­κή χασού­ρα των εταιρειών.

Μέχρι στιγ­μής στις ΗΠΑ η «Moderna» έλα­βε σχε­δόν 1 δισ.  δολά­ρια για την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων και πρό­κει­ται να λάβει επι­πλέ­ον 1,5 δισ. για 100 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις. Η «Pfizer», με τον Γερ­μα­νό συνερ­γά­τη της «BioNTech», θα λάβει 1,9 δισ. δολά­ρια για 100 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις, αλλά δεν έλα­βε κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από τις ΗΠΑ για την έρευ­να. Η «Johnson & Johnson» έλα­βε 456 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την έρευ­να και θα λάβει 1 δισ. δολά­ρια για 100 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις. Η «Νovavax» θα λάβει 1,6 δισ. δολά­ρια για έρευ­να και για 100 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ου. Η «AstraZeneca» ανα­μέ­νε­ται να λάβει 1,2 δισ. για 300 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις και για ορι­σμέ­νες δαπά­νες που σχε­τί­ζο­νται με τις κλι­νι­κές δοκιμές.

Τα φτω­χό­τε­ρα κρά­τη θα πρέ­πει να αρκε­στούν στις δόσεις εμβο­λί­ων που θα τους προ­μη­θεύ­σει ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ή στη «φιλαν­θρω­πία» των δια­φό­ρων ιδρυ­μά­των των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, αν και συνή­θως τίπο­τα δεν είναι τζά­μπα στον καπιταλισμό…

Με πρω­το­βου­λία του ΟΗΕ, του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας, της ΕΕ και του Ιδρύ­μα­τος «Μπιλ και Μελί­ντα Γκέιτς» δημιουρ­γή­θη­κε ένας «Μηχα­νι­σμός Παγκό­σμιας Πρό­σβα­σης στο εμβό­λιο κατά του COVID-19» που ονο­μά­ζε­ται COVAX. Ο μηχα­νι­σμός αυτός συγκέ­ντρω­σε χρή­μα­τα για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της έρευ­νας και φιλο­δο­ξεί να εξα­σφα­λί­σει περί­που 2 δισ. δόσεις εμβο­λί­ων για τις φτω­χό­τε­ρες χώρες.

Εκτός από τον ιδιο­κτή­τη της «Microsoft» Μπιλ Γκέιτς που χρη­μα­το­δό­τη­σε με αρκε­τά εκα­τομ­μύ­ρια την έρευ­να για τα εμβό­λια, κάτι αντί­στοι­χο έκα­νε στην Κίνα το ίδρυ­μα του Τζακ Μα, του ιδιο­κτή­τη του κολοσ­σού των δια­δι­κτυα­κών πωλή­σε­ων «Alibaba».

Τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια ο Μπιλ Γκέιτς έχει γίνει ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους χρη­μα­το­δό­τες του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας, σε τέτοιο σημείο που αρκε­τοί μιλούν για «μονο­πω­λια­κή φιλαν­θρω­πία»! Η αυξη­μέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση συνε­πά­γε­ται και αυξη­μέ­νη επιρ­ροή στις απο­φά­σεις του Οργα­νι­σμού από το «ευα­γές» ίδρυ­μα. Πριν την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, μία από τις βασι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας ήταν η εξά­λει­ψη της πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας, επει­δή τα σχε­τι­κά προ­γράμ­μα­τα συγκέ­ντρω­ναν τη μεγα­λύ­τε­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Αντί­στοι­χα, υπήρ­χε πρό­βλη­μα χρη­μα­το­δό­τη­σης με άλλα προ­γράμ­μα­τα όπως αυτά που αφο­ρού­σαν την πρό­λη­ψη του Έμπο­λα ή άλλων ασθε­νειών που χτύ­πη­σαν φτω­χές χώρες.

Τους παγκό­σμιους πανη­γυ­ρι­σμούς και τις παρά­τες προ­σγειώ­νουν δηλώ­σεις σαν αυτή που έκα­νε ο υπουρ­γός Υγεί­ας του Ιση­με­ρι­νού, Χουάν Κάρ­λος Σεβά­γιος, ο οποί­ος δήλω­σε για το εμβό­λιο κατά του κορο­νοϊ­ού: «Μας πιέ­ζουν με σκο­πό να μας κάνουν να πλη­ρώ­σου­με. Δεν μας δίνουν επι­λο­γές για το ποιο εμβό­λιο θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με. Θα πάρου­με αυτό που μας επιβάλλουν»!!!

«Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα» στον καπιταλισμό…

Ακό­μη και οι θια­σώ­τες της «φιλαν­θρω­πί­ας», παρά την αστι­κή τους υπο­κρι­σία ομο­λο­γούν ότι το κίνη­τρο των πάντων είναι το κέρδος.

Μια μελέ­τη που έκα­νε η ΜΚΟ «RAND Corporation» (δια­φη­μί­ζε­ται ως ερευ­νη­τι­κός οργα­νι­σμός), υπο­λό­γι­σε ότι εάν οι πλου­σιό­τε­ρες χώρες επεν­δύ­σουν 25 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την προ­μή­θεια ενός εμβο­λί­ου στις φτω­χό­τε­ρες χώρες, η ανα­λο­γία «κόστους — οφέ­λους» θα είναι 1 προς 4,8. Δηλα­δή, για κάθε ένα δολά­ριο που θα ξοδέ­ψουν, θα γλι­τώ­σουν 4,8 δολάρια.

Καθό­λου τυχαία, η σχε­τι­κή μελέ­τη προ­βάλ­λε­ται στο site της «Gavi», της «Παγκό­σμιας Συμ­μα­χί­ας Εμβο­λί­ων», όπως ονο­μά­ζε­ται ένας πολυ­πλό­κα­μος μηχα­νι­σμός που έχει ιδρυ­θεί εδώ και περί­που δύο δεκα­ε­τί­ες με πρω­το­βου­λία του Ιδρύ­μα­τος Μπιλ Γκέιτς, με στό­χο υπο­τί­θε­ται τον εμβο­λια­σμό των παι­διών στις φτω­χό­τε­ρες χώρες. Ο μηχα­νι­σμός αυτός, εκτός από εμβό­λια, παρέ­χει «τεχνο­γνω­σία» στα φτω­χό­τε­ρα κρά­τη σχε­τι­κά με τα εμβό­λια. Η χρη­μα­το­δό­τη­σή του εξα­σφα­λί­ζε­ται κατά 77% από κρά­τη και κατά 23% από τον ιδιω­τι­κό τομέα. Στους «δωρη­τές» του συγκα­τα­λέ­γο­νται η Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα και μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι όπως το ίδρυ­μα Ροκ­φέ­λερ. Η «Gavi» είναι ένα από τα ιδρυ­τι­κά μέλη της COVAX, του «Μηχα­νι­σμού Παγκό­σμιας Πρό­σβα­σης στο εμβό­λιο κατά του COVID-19».

Άσχε­τα από την ακρί­βεια των στοι­χεί­ων της μελέ­της ή τον ουτο­πι­κό και εν πολ­λοίς ψευ­δε­πί­γρα­φο χαρα­κτή­ρα που μπο­ρεί να έχουν οι δια­κη­ρύ­ξεις περί «ίσης πρό­σβα­σης» στο εμβό­λιο, η έρευ­να για τα οικο­νο­μι­κά οφέ­λη από τον εμβο­λια­σμό επι­βε­βαιώ­νει τον κυνι­σμό των καπι­τα­λι­στών που όλα τα μετρά­νε με τη λογι­κή «κόστους — οφέ­λους». Ο εμβο­λια­σμός του πλη­θυ­σμού θα τους γλι­τώ­σει από τις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας, ενώ παράλ­λη­λα οι επεν­δύ­σεις αυτού του είδους θα βοη­θή­σουν να βρουν κερ­δο­φό­ρα διέ­ξο­δο υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια. Μάλι­στα, εκτός από τις φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες, μεγά­λος ωφε­λη­μέ­νος θα είναι οι όμι­λοι των αερο­με­τα­φο­ρών που θα σηκώ­σουν το βάρος της μετα­φο­ράς του εμβολίου.

Έχει υπο­λο­γι­στεί πως περισ­σό­τε­ρα από 160 εμβό­λια βρί­σκο­νται αυτή τη στιγ­μή σε διά­φο­ρα στά­δια κλι­νι­κών ερευ­νών. Σε περί­πτω­ση που όλες οι εται­ρεί­ες πετύ­χουν στις δοκι­μές, το 2021 θα βγουν στην αγο­ρά περί­που 12 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δόσεις. Τα εμβό­λια που προ­ϋ­πο­θέ­τουν ακραί­ες συν­θή­κες ψύξης θα κατευ­θυν­θούν κυρί­ως στις πλου­σιό­τε­ρες χώρες που έχουν την τεχνο­λο­γι­κή δυνα­τό­τη­τα να τα αποθηκεύσουν.

Με δεδο­μέ­νο ότι η εξά­λει­ψη της παν­δη­μί­ας θα είναι μια μακρο­χρό­νια δια­δι­κα­σία ‑ήδη εκφρά­ζο­νται ανη­συ­χί­ες ότι θα λάβει επο­χι­κή μορ­φή σαν την γρί­πη–  τα κέρ­δη των εται­ρειών από το εμβό­λιο θα επε­κτα­θούν σε βάθος χρό­νου. Οι σχε­τι­κά «χαμη­λές» τιμές με τις οποί­ες θα αγο­ρά­σουν τα κρά­τη το εμβό­λιο, δεν αναι­ρούν το γεγο­νός ότι οι φορο­λο­γού­με­νοι θα πλη­ρώ­σουν (μέσω του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού) δύο φορές, μία για την έρευ­να και μία για την αγο­ρά του εμβολίου.

Στις ΗΠΑ, το κόστος για κάθε δόση κυμαί­νε­ται από 3 έως 37 δολά­ρια, ανά­λο­γα με το εμβό­λιο. Συγκε­κρι­μέ­να, το εμβό­λιο της «Moderna» (είναι δύο δόσε­ων) θα κοστί­σει έως 37 δολά­ρια ανά δόση, ενώ το εμβό­λιο δύο δόσε­ων της «AstraZeneca» περί­που 3 δολά­ρια ανά δόση.

Μια άλλη πλευ­ρά των προσ­δο­κώ­με­νων κερ­δών έχει να κάνει με την τεχνο­γνω­σία. Δύο εται­ρεί­ες, οι «Pfizer»/«ΒιοΝΤech» και η «Moderna» χρη­σι­μο­ποί­η­σαν την πρω­το­πο­ρια­κή μέθο­δο του mRNA που μπο­ρεί να μετα­τρέ­ψει τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό σε μια «μηχα­νή» παρα­γω­γής αντισωμάτων.

Η συγκε­κρι­μέ­νη τεχνο­λο­γία έχει ανα­κα­λυ­φθεί εδώ και του­λά­χι­στον 50 χρό­νια, αλλά μέχρι σήμε­ρα είχε αξιο­ποι­η­θεί μόνο σε πει­ρα­μα­τι­κό επί­πε­δο. Το RNA θεω­ρεί­ται ο «αγγε­λιο­φό­ρος», καθώς βασι­κή του απο­στο­λή είναι να μετα­φέ­ρει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που περιέ­χουν τα γονί­δια σε κυτ­τα­ρι­κά εργο­στά­σια που ονο­μά­ζο­νται ριβο­σώ­μα­τα. Στη συνέ­χεια, αυτές οι γενε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες μετα­φρά­ζο­νται σε πρω­τε­ΐ­νες που εξυ­πη­ρε­τούν τις λει­τουρ­γί­ες των κυττάρων.

Τα συνη­θι­σμέ­να εμβό­λια βάζουν στον οργα­νι­σμό τον παθο­γό­νο παρά­γο­ντα, συνή­θως απε­νερ­γο­ποι­η­μέ­νους ιούς ή τα μορια­κά θραύ­σμα­τά τους, προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί η πολυ­πό­θη­τη ανο­σία.  Στην περί­πτω­ση των εμβο­λί­ων mRNA, αυτό που μετα­φέ­ρε­ται είναι μια «πλη­ρο­φο­ρία», μέσω ενός συν­θε­τι­κού RNA,  που ενερ­γο­ποιεί το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα. Με αυτό τον τρό­πο επι­τα­χύ­νε­ται η δια­δι­κα­σία ανά­πτυ­ξης εμβο­λί­ων. Για παρά­δειγ­μα, για το εμβό­λιο της γρί­πης οι φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες καλ­λιερ­γούν τον ιό μέσα σε αυγά κότας, κάτι που απαι­τεί περισ­σό­τε­ρο χρό­νο και κόστος.

Η τεχνο­λο­γία αυτή αρχι­κά είχε ανα­πτυ­χθεί για την αντι­με­τώ­πι­ση ορι­σμέ­νων μορ­φών καρ­κί­νου. Μετά το εμβό­λιο για τον κορο­νο­ϊό, οι επι­στή­μο­νες ευελ­πι­στούν να κάνουν πρό­ο­δο στις κλι­νι­κές μελέ­τες για τον καρκίνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο