Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση στον real

Η οργά­νω­ση «Χιλιά­δες Ήλιοι της Νύχτας» ανέ­λα­βε την ευθύ­νη για την εμπρη­στι­κή επί­θε­ση την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα στη Real Group.

Σε κεί­με­νό της που ανάρ­τη­σε στην ιστο­σε­λί­δα Indymedia, η οργά­νω­ση συν­δέ­ει την επί­θε­ση με τη συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από τον θάνα­το του Βασί­λη Μάγγου.

«Κου­βα­λή­σα­με τον εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό για την επί­θε­σή μας στη Real σαν να κου­βα­λά­με τα λεί­ψα­να των νεκρών του κοι­νω­νι­κού πολέ­μου. Δύο χρό­νια ακρι­βώς μετά τον θάνα­το-κρα­τι­κή δολο­φο­νία του Βασί­λη Μάγ­γου κάνα­με αυτήν την ενέρ­γεια και το πνεύ­μα του Βασί­λη ήταν μέσα μας να μας χαμογελάει».

«Τα ξημε­ρώ­μα­τα στις 13/07 αφή­σα­με εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό μικρής ισχύ­ος στο ισό­γειο του κτη­ρί­ου εξω­τε­ρι­κά της πόρ­τας του ρου­φια­νο­μέ­σου Real News – Real Fm. Μετά την εξω­τε­ρι­κή κατα­στρο­φή της πόρ­τας, εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά στο πάνω μέρος του κτη­ρί­ου μέσω του αγω­γού με απο­τέ­λε­σμα την ολο­σχε­ρή κατα­στρο­φή των εγκα­τα­στά­σε­ων των Real News και Real Fm, όπως επί­σης και μιας ναυ­τι­λια­κής εται­ρεί­ας που βρι­σκό­ταν στο ίδιο κτή­ριο. Η δρά­ση μας ήταν σχε­δια­σμέ­νη με τέτοιο τρό­πο ώστε να μην κιν­δυ­νέ­ψει καμία ανθρώ­πι­νη (ή μη) ζωή όπως περα­στι­κού, κατοί­κου, ζώου ή εργαζόμενου/εργαζόμενης, όπως και έγι­νε, παρό­λο που ο Μητσο­τά­κης και τα φερέ­φω­νά του θα προ­σεύ­χο­νταν για το αντί­θε­το. Συνι­στού­με λοι­πόν στον κόσμο ψυχραι­μία και να μην τρώ­ει ωμά τα ψέμα­τα της κρα­τι­κής αφή­γη­σης των γεγο­νό­των για­τί όπως θα εξη­γή­σου­με παρα­κά­τω ζού­με σε μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ψεύ­δους. Για την οποια­δή­πο­τε ταλαι­πω­ρία της εργα­ζό­με­νης ηχο­λή­πτριας του κτη­ρί­ου λόγω της δολο­φο­νι­κής αμέ­λειας των αφε­ντι­κών της να μην προ­νο­ή­σουν για εύκο­λες δια­φυ­γές του κτη­ρί­ου επαρ­κώς, θα ζητή­σου­με ένα δημό­σιο συγ­γνώ­μη από την ίδια απο­κλει­στι­κά, λέγο­ντας απο­λο­γι­στι­κά δημό­σια και ταπει­νά ότι σκο­πός μας ήταν να γίνει μια συμ­βο­λι­κή επί­θε­ση», ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων στο κείμενο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο