Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ανάπτυξη» πάνω στα συντρίμμια των εργατικών-λαϊκών αναγκών — «Χαράς Ευαγγέλια»!

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //  

Επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, κυβέρ­νη­ση, «αυτο­διοι­κη­τι­κοί» και λοι­ποί «πρό­θυ­μοι» πανη­γυ­ρί­ζουν για την «ιστο­ρι­κή 1η συνε­δρί­α­ση» (sic!!) του ΔΣ του «Φορέα Δια­χεί­ρι­σης της Επέν­δυ­σης του Ελλη­νι­κού». Ήταν όλοι εκεί: εκπρό­σω­ποι ΥΠΕσ με επι­κε­φα­λής τον ΥπΕσ (Αλ. Χαρί­τση), του ΥΠΟικ, της «Lamda Development» της «Ελλη­νι­κό ΑΕ.» ο δήμαρ­χος Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης, ο δήμαρ­χος Αλί­μου, εκπρό­σω­ποι ΝΔ & ΚινΑλ, ακό­μη και εκπρό­σω­πος του πρώ­ην ΥπΕς (Σκουρ­λέ­τη) και μια (υπερ)συντονίστρια του έργου. Σ΄ότι αφο­ρά την τελευ­ταία (…σημεία των και­ρών), μη νομί­σε­τε πως πρό­κει­ται για καμιά τυχάρ­πα­στη: πρό­κει­ται την εξαι­ρε­τι­κά «δρα­στή­ρια» κυβερ­νη­τι­κή πολυ­θε­σί­τισ­σα Θεο­πί­στη (κατά κόσμον «Πέτη») Πέρ­κα την κολ­λη­τή του υπουρ­γού Βίτσα, πρώ­ην γενι­κή γραμ­μα­τέα δημό­σιας περιου­σί­ας του ΥπΟικ, απ΄ όπου παραι­τή­θη­κε για να είναι ξανά υπο­ψή­φια με τον ΣΥΡΙΖΑ (λόγω «ασυμ­βί­βα­στου»), παρα­μέ­νει ‑μετα­ξύ άλλων και σύμ­βου­λος του Φλαμπουράρη…

anaptuxi1

Ανάπτυξη για ποιον;

(Καρ­μπόν παρεμ­βά­σεις στο ίδιο μοτίβο)

«Η υλο­ποί­η­ση της εμβλη­μα­τι­κής επέν­δυ­σης του Ελλη­νι­κού και συμ­βο­λι­κά και οικο­νο­μι­κά, σημα­το­δο­τεί το πέρα­σμα της χώρας στην περί­ο­δο της ανά­πτυ­ξης. Η επι­τυ­χία της συγκρό­τη­σης του φορέα δια­χεί­ρι­σης του Ελλη­νι­κού είναι μεγά­λη, για­τί βάζει την αυτο­διοί­κη­ση στο επί­κε­ντρο» ανέ­φε­ρε ο Αλ. Χαρί­τσης και στο ίδιο πλαί­σιο ο δήμαρ­χος Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης (επαυ­ξά­νο­ντας) μίλη­σε για «ιστο­ρι­κή μέρα», που «ανα­δει­κνύ­ει την επι­τυ­χη­μέ­νη συνερ­γα­σία και προ­σέγ­γι­ση της κυβέρ­νη­σης, της αυτο­διοί­κη­σης και του επεν­δυ­τή» η Θεο­πί­στη «ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­μέ­νη που δημιουρ­γή­θη­κε αυτός ο φορέ­ας, μετά τις ένα σωρό ‑επί ένα χρό­νο και πλέ­ον, ανα­βλη­τι­κές αιρέ­σεις και προ­σκόμ­μα­τα (που απο­τε­λεί) ένα πρω­το­φα­νές εγχεί­ρη­μα που ενώ­νει για πρώ­τη φορά το κρά­τος, την αυτο­διοί­κη­ση και τους επεν­δυ­τές» και ο Σκουρ­λέ­της (μέσω Τραυ­λού) «Ο φορέ­ας δια­χεί­ρι­σης είναι θετι­κή εξέ­λι­ξη και απο­τε­λεί πρω­το­πο­ρια­κό θεσμό για την τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση, το θεσμι­κό όργα­νο που έρχε­ται σε μια ευνοϊ­κή συγκυ­ρία που αφο­ρά στην ανά­πλα­ση του νότιου μετώ­που της Αττι­κής και η εξέ­λι­ξη της επέν­δυ­σης θα έχει σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό απο­τύ­πω­μα». Τέλος ο «γραμ­μα­τέ­ας Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης» της ΝΔ, αφού ευλό­γη­σε τα γένια του είπε ότι «η επέν­δυ­ση του Ελλη­νι­κού είναι η ευκαι­ρία της Αττι­κής για τα επό­με­να 50 χρό­νια, και η υλο­ποί­η­σή της έχει μέγι­στο ενδια­φέ­ρον για τη ΝΔ.» 

laikh syspeirosh

Στον αντί­πο­δα η ανα­κοί­νω­ση από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης: «Δεν μας κάνει εντύ­πω­ση ότι η κυβέρ­νη­ση έτρε­ξε άρον άρον να εγκαι­νιά­σει το Φορέα, για να προ­πα­γαν­δί­σει και με αυτόν τον τρό­πο την ανά­πτυ­ξη που έρχε­ται στη “μετα­μνη­μο­νια­κή επο­χή”, πάνω από τα συντρίμ­μια των εργα­τι­κών — λαϊ­κών ανα­γκών.

Δεν μας κάνει εντύ­πω­ση ότι σε αυτήν την πρώ­τη συνε­δρί­α­ση φωτο­γρα­φή­θη­καν μαζί με τον δήμαρ­χο στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ.

Είναι μία εικό­να από το μέλ­λον! Αφού τα βρί­σκουν στα μεγά­λα, για­τί να μην τα βρουν και στη διοί­κη­ση του δήμου; Αλλω­στε, δεν είναι τυχαίο ότι ο νυν δήμαρ­χος είχε τη στή­ρι­ξή τους για να ανα­λά­βει την προ­ε­δρία του Φορέα.

Πρό­κει­ται για ακό­μα ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα για το πόσο ανύ­παρ­κτες είναι οι δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές μετα­ξύ τους. Είναι μια ακό­μα περί­πτω­ση “απο­κά­λυ­ψης” της ομοιό­τη­τάς τους. Όταν πρό­κει­ται να εξυ­πη­ρε­τη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τιών και του μεγά­λου κεφα­λαί­ου η ταύ­τι­σή τους είναι παροι­μιώ­δης.

Η επέν­δυ­ση και το σχέ­διο για το Ελλη­νι­κό δεν εξυ­πη­ρε­τεί τις λαϊ­κές ανά­γκες και τη θέση για πολυ­θε­μα­τι­κό πάρ­κο με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση. Ο Φορέ­ας είναι δια­χει­ρι­στής των κοι­νο­χρή­στων, το κεφά­λαιο δεν χαρί­ζει στο λαό τίπο­τα και χρη­σι­μο­ποιεί τους δήμους για την απα­ραί­τη­τη λαϊ­κή απο­δο­χή.

Το Ελλη­νι­κό, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και η “αξιο­ποί­η­σή” του φωτί­ζουν τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα της ανα­πτυ­ξια­κής πολι­τι­κής που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση σε συνερ­γα­σία με την Τοπι­κή Διοί­κη­ση και την οποία επι­χει­ρούν να εμφα­νί­σουν ως “φιλο­λαϊ­κή”.

Ο λαός δεν πρέ­πει να εγκλω­βι­στεί στις κάλ­πι­κες επι­μέ­ρους δια­φο­ρές των αστι­κών κομ­μά­των και των παρα­τά­ξε­ων που στη­ρί­ζουν άμε­σα ή έμμε­σα, αλλά να κάνει την πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά και αυτό μπο­ρεί να γίνει με ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ! Να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ, για να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί παντού, στις τοπι­κές — περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές, στις ευρω­ε­κλο­γές, στις βου­λευ­τι­κές! Δυνα­μώ­νου­με το ΚΚΕ παντού, τη δική μας φωνή και δύνα­μη!».

 anaptuxi2

 «Μητροπολιτικό» Πάρκο Ελληνικού

Αντα­γω­νι­σμοί και αντι­θέ­σεις σχε­τι­κά με το ποιος, ποιο κρά­τος, ποιο τμή­μα του κεφα­λαί­ου, ποια ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη και συμ­μα­χία θα έχουν το πάνω χέρι («μικρο» & «μακρο»_ενδοϊμπεριαλιστικώς»)

Πρό­κει­ται ως γνω­στό για το χώρο του πρώ­ην αερο­δρό­μιου κλπ. 6.500 στρεμ­μά­των που ουσια­στι­κά μετα­τρέ­πε­ται σε μια τερά­στια «κλει­στή» πόλη με ουρα­νο­ξύ­στες (πέντε ‑ύψος επι­τρε­πό­με­νο 200 μέτρα!!) και ό,τι άλλο μπο­ρεί να φαντα­στεί κανείς… Το σχε­τι­κό master plan της “Lamda Development” - του ομί­λου Λάτση, εγκρί­θη­κε παλιό­τε­ρα ‑από την κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά / Βενι­ζέ­λου και μετά, δεδο­μέ­νου ότι μιλά­με για ένα από τα νοστι­μό­τε­ρα «φιλέ­τα» της Ευρώ­πης, βγή­καν τα μαχαί­ρια. Τελι­κά το έργο κατα­κυ­ρώ­θη­κε στους «επεν­δυ­τές» της «Global Investment Group» που ‑όπως οι ίδιοι παρου­σιά­ζο­νται είναι «μια διε­θνής κοι­νο­πρα­ξία– ο όμι­λος Fosun Group από την Κίνα, η Eagle Hills από το Άμπου Ντά­μπι και ο όμι­λος Λάτση – οι οποί­οι έχουν ενώ­σει τις δυνά­μεις τους για την αξιο­ποί­η­ση του Ελλη­νι­κού, του μεγα­λύ­τε­ρου έργου αστι­κής ανά­πλα­σης  στην Ευρώπη».

Τι προ­βλέ­πε­ται;; βασι­κά τσι­μέ­ντο!!  (2.893.907 τετρα­γω­νι­κά μέτρα !!!)

  • Κατοι­κί­ες 1.042.000 τ.μ. (~36%)
  • Ξενο­δο­χεία 221.000 τ.μ. + Συνε­δρια­κά κέντρα 20.984 τ.μ. (~8%)
  • Μεγά­λα εμπο­ρι­κά κέντρα 273. 500 τ.μ. (~9%)
  • Ρεστο­ράν, μπαρ, καφε­τέ­ριες 37.642 τ.μ. + Καζί­νο 15.000 τ.μ
  • Κτή­ρια γρα­φεί­ων 280.000 τ.μ. (~9%)
  • Νοσο­κο­μεία 75.369 τ.μ. + Πανε­πι­στή­μιασχο­λεία 210.000 τ.μ. (~9%)
  • Διά­φο­ρα άλλα 718.412 (~25%)

Τα τελευ­ταία χρό­νια στις ΗΠΑ αλλά και σε ευρω­παϊ­κές χώρες, όπως η Βρε­τα­νία, παρα­τη­ρεί­ται µια δρα­μα­τι­κή στρο­φή στον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης του δημό­σιου χώρου στο όνο­μα της «ανά­πτυ­ξης» και της «προ­σέλ­κυ­σης επεν­δυ­τών», που δεν είναι τίπο­τε περισ­σό­τε­ρο από μια σύγ­χρο­νη αστι­κή χωρο­τα­ξι­κή προ­σέγ­γι­ση. Ο νέος τρό­πος δια­χεί­ρι­σης των δημό­σιων χώρων από επεν­δυ­τι­κά funds άρχι­σε να λαμ­βά­νει σάρ­κα και οστά με αφορ­μή μεγά­λες παρεμ­βά­σεις σε υπο­βαθ­μι­σμέ­νες περιο­χές ή αλλα­γής χρή­σης. Τα επεν­δυ­τι­κά funds, εκτός από κατοι­κί­ες και εμπο­ρι­κά κέντρα, ανα­λάμ­βα­ναν και την όλη «ανά­πλα­ση» των ελεύ­θε­ρων χώρων, τους οποί­ους στη συνέ­χεια δια­χει­ρί­ζο­νταν επι­βάλ­λο­ντας τους όρους λει­τουρ­γί­ας. Στην ουσία βάζουν όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις για το ποιες ώρες και μέρες θα λει­τουρ­γούν πλα­τεί­ες και πεζό­δρο­μοι και ποιες δρα­στη­ριό­τη­τες θα επι­τρέ­πο­νται (σαν ένα mall ας πού­με), όπου μάλι­στα η αστυ­νό­μευ­ση και η τήρη­ση της τάξης ανα­τί­θε­νται σε ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες σεκιούριτι.

Πρό­κει­ται για ένα πραγ­μα­τι­κό «Face control», για την πρώ­τη «πόλη ελεγ­χό­με­νης εισό­δου», που «η δια­χεί­ρι­σή του θα παρα­μεί­νει στους επεν­δυ­τές της έκτα­σης», μια «αξιο­ποί­η­ση», που επι­χει­ρεί­ται πιλο­τι­κά για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα και μάλι­στα σε τόσο μεγά­λη κλί­μα­κα και ται­ριά­ζει από­λυ­τα με μια νέα ‑εισα­γό­με­νη πεπα­τη­μέ­νη,  όπου ο δημό­σιος χώρος μετα­τρέ­πε­ται σε ιδιω­τι­κό με πάρ­κα, πλα­τεί­ες, χώρους αθλη­τι­σμού και πολι­τι­σμού να μπαί­νουν κάτω από ιδιω­τι­κή δια­χεί­ρι­ση. 

anaptuxi3

Στις ΗΠΑ τη δεκα­ε­τία του 1970 υπήρ­χαν περί­που 2.000 τέτοιες «κλει­στές κοι­νό­τη­τες» σε εθνι­κό επί­πε­δο, ενώ στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 2000 πάνω από 50.000! (τα σημε­ρι­νά στοι­χεία, μιλούν ‑ανε­πί­ση­μα, για ~100.000, με εκα­τομ­μύ­ρια κατοίκους)

και εγένετο φως, «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι» !!

(Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα)

28-Φεβ-2014: Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας ‑τότε απλά πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξέ­φρα­σε την «κατη­γο­ρη­μα­τι­κή αντί­θε­ση του κόμ­μα­τος στην παρα­χώ­ρη­ση του Ελλη­νι­κού» και παράλ­λη­λα δεσμεύ­θη­κε ότι «όλες οι συμ­βά­σεις, όλες οι παρα­χω­ρή­σεις δημό­σιου πλού­του, θα επα­νε­λεγ­χθούν ως προς τη νομι­μό­τη­τα και ως προς τη δια­σφά­λι­ση του κρα­τι­κού συμ­φέ­ρο­ντος, από τη νέα Βου­λή που θα προ­κύ­ψει από τις εκλο­γές που σύντο­μα θα δώσουν εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης κοι­νω­νι­κής σωτη­ρί­ας, (sic !!) στον ΣΥΡΙΖΑ».

Η σύμ­βα­ση του ΤΑΙΠΕΔ με τη Lamda Development είναι παρά­νο­μη. Είναι παρά­νο­μη και θα καταρ­ρεύ­σει σύντο­μα, μαζί με την κυβέρ­νη­ση που τη στήριξε.

«Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ουσια­στι­κά ως εργα­λείο εκβια­σμού τις απο­ζη­μιώ­σεις που θα κλη­θεί να κατα­βά­λει το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο στην Lamda Development για οποια­δή­πο­τε καθυ­στέ­ρη­ση ή κώλυ­μα θα προ­κύ­ψει μετά την υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης, κυβέρ­νη­ση και ΤΑΙΠΕΔ επι­διώ­κουν να θέσουν προ τετε­λε­σμέ­νων τις πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές δυνά­μεις της χώρας».

«Η κυβέρ­νη­ση δεί­χνει για πολ­λο­στή φορά τις αυταρ­χι­κές της πρα­κτι­κές απέ­να­ντι σε ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς, επι­στη­μο­νι­κούς φορείς, πολι­τι­κά κόμ­μα­τα και κοι­νω­νι­κά κινή­μα­τα, την απα­ξιω­τι­κή της στά­ση απέ­να­ντι σε θεσμούς και νόμι­μες δια­δι­κα­σί­ες, αλλά ακό­μα και την πλή­ρη αδια­φο­ρία της για τις μελ­λο­ντι­κές ποι­νι­κές συνέ­πειες που θα έχει για τα μέλη της και τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ».

Μάλι­στα Ρένα Δού­ρου (παρέα με τον Τσί­πρα σε προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργυ­ρού­πο­λη σαν υπο­ψή­φια περι­φε­ρειάρ­χης μίλη­σε για «οικο­νο­μι­κό σκάν­δα­λο, περι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα και πολε­ο­δο­μι­κό τερα­τούρ­γη­μα»

Τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα επα­να­λή­φθη­καν (καρ­μπόν) και στις 18-Νοε-2014, προ­ε­κλο­γι­κά πλέ­ον, που βέβαια «ξέχα­σε» αμέ­σως και ‑κυβέρ­νη­ση πλέ­ον, ανα­κοί­νω­σε, μετά βαΐ­ων, κλά­δων και ζητω­κραυ­γών, τη συμ­φω­νία για την παρα­χώ­ρη­ση του Ελλη­νι­κού! σε μια συνή­θη ιλιγ­γιώ­δη μετα­στρο­φή του: από εκεί που χαρα­κτή­ρι­ζε κάθε απο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση «ξεπού­λη­μα», από εκεί που απει­λού­σε με ποι­νι­κές συνέ­πειες όσους συμ­φω­νού­σαν σε οποια­δή­πο­τε επέν­δυ­ση, από εκεί που ξιφουλ­κού­σε κατά των αόρι­στων «επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων», ο Τσί­πρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έγι­νανοι καλύ­τε­ροι φίλοι των «επεν­δυ­τών» και μάλι­στα με τυμπα­νο­κρου­σί­ες περί… «ηρω­ι­κής δια­πραγ­μά­τευ­σης που απέ­φε­ρε μεγά­λα οφέ­λη στη χώρα».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ προ­χώ­ρη­σε στην τελι­κή υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης για την «αξιο­ποί­η­ση» του χώρου του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου του Ελλη­νι­κού, συνε­χί­ζο­ντας το πρό­γραμ­μα ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων που προ­ω­θεί­ται δια­χρο­νι­κά απ’ τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις. Με το γνω­στό θρά­σος που τη δια­κρί­νει, η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να προ­βά­λει τη νέα σύμ­βα­ση ως «σημα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση» σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη. Όμως, το Ελλη­νι­κό δεν είναι απλά μια ακό­μα περί­πτω­ση «απο­κά­λυ­ψης» της ομοιό­τη­τας της πολι­τι­κής του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή όλων των υπό­λοι­πων αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων. Στο Ελλη­νι­κό, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και η «αξιο­ποί­η­σή» του φωτί­ζουν τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα της ανα­πτυ­ξια­κής πολι­τι­κής που προ­ω­θεί η άρχου­σα τάξη και την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επι­χει­ρεί να εμφα­νί­σει ως φιλο­λαϊ­κή.

ΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Από τότε που ξεδι­πλώ­θη­καν τα σχέ­δια απο­μά­κρυν­σης του αερο­δρο­μί­ου απ’ το Ελλη­νι­κό, ξεκί­νη­σε μια αντι­πα­ρά­θε­ση για τη μετέ­πει­τα τύχη του χώρου. Η εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση προ­ω­θού­σε δια­κη­ρυ­κτι­κά ένα σχέ­διο «ήπιας ανά­πτυ­ξης» του χώρου του αερο­δρο­μί­ου, ενώ η εκά­στο­τε αντι­πο­λί­τευ­ση κατη­γο­ρού­σε την κυβέρ­νη­ση για τσι­με­ντο­ποί­η­ση, ξεπού­λη­μα του χώρου και οικο­νο­μι­κά σκάν­δα­λα και πάντα πρό­τει­νε για το Ελλη­νι­κό ένα «μεγά­λο πάρ­κο» και κάθε κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή απλά οδη­γού­σε σε εναλ­λα­γή ρόλων.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ ακο­λού­θη­σε τον ίδιο δρό­μο. Ως αντι­πο­λί­τευ­ση ήταν κυριο­λε­κτι­κά «στα κάγκε­λα». Κατη­γο­ρού­σε την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση πως «ξεπου­λά­ει με σκαν­δα­λω­δώς χαμη­λό τίμη­μα» το χώρο του Ελλη­νι­κού και πως «ο λαός της Αττι­κής έχει ανά­γκη ένα μεγά­λο μητρο­πο­λι­τι­κό πάρκο».

Τελι­κά, ως κυβέρ­νη­ση, προ­χώ­ρη­σε στην επι­κύ­ρω­ση της σύμ­βα­σης που είχε συνά­ψει η προη­γού­με­νη, με μια κοι­νο­πρα­ξία επι­χει­ρή­σε­ων, κεντρι­κό ρόλο στην οποία έχει ο όμι­λος Λάτση και όπου συμ­με­τέ­χει (όπως ήδη ανα­φέρ­θη­κε) ένας όμι­λος απ’ το Κατάρ και ένας όμι­λος real estate με έδρα στο Χονγκ Κονγκ και μεγά­λο όγκο επεν­δύ­σε­ων σε ακί­νη­τα στις ΗΠΑ. Η συμ­φω­νία προ­βλέ­πει την εκχώ­ρη­ση τόσο του χώρου του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου στο Ελλη­νι­κό, όσο και της παρα­λια­κής έκτα­σης που βρί­σκε­ται «κάτω» απ’ το αερο­δρό­μιο στην εν λόγω κοι­νο­πρα­ξία, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει η τελευ­ταία σε μια παρέμ­βα­ση δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, που ακό­μη σήμε­ρα δεν είναι γνω­στή σε όλες της τις λεπτομέρειες.

Η προ­ώ­θη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου έργου δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσ­σε­ται στο γενι­κό­τε­ρο σχέ­διο της άρχου­σας τάξης για την ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας της Αττι­κής την επό­με­νη περί­ο­δο. Το σχέ­διο αυτό, που χαρά­χθη­κε πριν από την κρί­ση, εστιά­ζει στην αξιο­ποί­η­ση της θέσης της χώρας ως κόμ­βου μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των και στη σημα­ντι­κή αύξη­ση του του­ρι­σμού απ’ το εξω­τε­ρι­κό, αξιο­ποιώ­ντας και την Αττι­κή ως κεντρι­κό του­ρι­στι­κό προορισμό.

Σ’ αυτόν τον άξο­να κινού­νται οι ανα­πτυ­ξια­κές προ­τε­ραιό­τη­τες της άρχου­σας τάξης και του κρά­τους για την Αττι­κή, απ’ την του­ρι­στι­κή αξιο­ποί­η­ση του θαλάσ­σιου μετώ­που, το λιμά­νι κρουα­ζιέ­ρας, τις αστι­κές ανα­πλά­σεις στο εσω­τε­ρι­κό του αστι­κού ιστού κλπ.

Η περαι­τέ­ρω αξιο­ποί­η­ση της Αττι­κής ως του­ρι­στι­κής περιο­χής θα έχει αντί­κτυ­πο στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Ήδη, μεγά­λο τμή­μα της παρα­λί­ας της Αττι­κής είναι πρα­κτι­κά απρο­σπέ­λα­στο απ’ τους εργα­ζό­με­νους, αφού οι λεγό­με­νες «οργα­νω­μέ­νες παρα­λί­ες» επι­βάλ­λουν, με διά­φο­ρους τρό­πους, μεγά­λο τίμη­μα για την πρό­σβα­ση και αυτού του είδους η του­ρι­στι­κή αξιο­ποί­η­σή της θα επι­δει­νώ­σει την κατά­στα­ση. Η έμφα­ση στον «εισα­γό­με­νο» του­ρι­σμό μετα­φρά­ζε­ται σε σχε­τι­κή μεί­ω­ση της δυνα­τό­τη­τας των εργα­ζο­μέ­νων στη χώρα να ικα­νο­ποι­ή­σουν τις ανά­γκες τους.

Η σημα­ντι­κή αύξη­ση του του­ρι­στι­κού κλά­δου εκθέ­τει υπερ­βο­λι­κά την οικο­νο­μία στις δια­κυ­μάν­σεις της παγκό­σμιας οικο­νο­μί­ας αλλά και στις αντι­πα­ρα­θέ­σεις των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, αφού μια δια­κο­πή της του­ρι­στι­κής κίνη­σης είναι ένας πολύ εύκο­λος τρό­πος πίεσης.

(ΣΣ |> όλο το κεί­με­νο |> βλ Κυρια­κά­τι­κο Ρίζο 31/7/16: του Γρ. Λιο­νή μέλους του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ)

anaptuxi4

 «Φτωχαδάκια»

Το Μάρ­τη του 2014, το ΤΑΙΠΕΔ «συμ­φώ­νη­σε κατ’ αρχήν» για την πώλη­ση της συγκε­κρι­μέ­νης έκτα­σης για 915 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ (ΣΣ |> που θα πει κυριο­λε­κτι­κά «τσά­μπα» πέρα απ το ότι, υπο­βλή­θη­καν 9 εκδη­λώ­σεις ενδια­φέ­ρο­ντος και ο δια­γω­νι­σμός «κατέ­λη­ξε» [;;] με μια προ­σφο­ρά…), ενώ οικο­νο­μο­τε­χνι­κή μελέ­τη του ΤΕΕ υπο­λο­γί­ζει την αξία της έκτα­σης του Ελλη­νι­κού-Αγί­ου Κοσμά σε πάνω από 3 δισ. ευρώ (ΣΣ |> ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία παρου­σιά­στη­καν και σε ειδι­κή ανοι­χτή εκδή­λω­ση τον Οκτ-2014, όπου ακού­στη­κε από μηχα­νι­κό πιστο­ποι­η­μέ­νο εκτι­μη­τή το χαρα­κτη­ρι­στι­κό «92 ευρώ ανά τετρα­γω­νι­κό μέτρο; Τέτοιες αξί­ες υπάρ­χουν στο Βρα­χά­τι Κοριν­θί­ας ή στον Άγιο Βασί­λειο Αντιρ­ρί­ου»…) |> [#]

Από την άλλη είναι προ­φα­νές πως οι χρή­στες, ειδι­κά των κατοι­κιών, θα ανή­κουν σε πολύ υψη­λά βαλά­ντια, στους Κροί­σους του χρή­μα­τος ανά την υφήλιο.

Με απλά λόγια όταν πχ. ο γνω­στός τοις πάσι, Σεΐ­χης Al P@p@rĩa, βαρε­θεί τον τρο­πι­κό ήλιο και το μονό­το­νο παφλα­σμό του νερού, στον πρώ­το από τους πέντε πύρ­γους Etihad, σε κατά­στα­ση νιρ­βά­νας στη σουί­τα του που βρί­σκε­ται στον 67ο όρο­φο ‑περί­που στα 271 μέτρα από τη θάλασ­σα (ΣΣ |> για τους πιο μυη­μέ­νους «“Sky Suite” @Jumeirah at Etihad Towers Νr 1»), παίρ­νει το ιδιω­τι­κό του τζετ και σε χρό­νο dt, πετά­γε­ται στον ουρα­νο­ξύ­στη Νο 4 -στο πασί­γνω­στο «Marina Residential Tower» όπου η «Foster & Partners SA» με πιο «ανθρώ­πι­να» μεγέ­θη ‑πχ. μέγι­στο ύψος μόνο 202 μέτρα…, που θα του παρέ­χει και πολ­λά περισ­σό­τε­ρα από το να αλλά­ξει απλώς παρα­στά­σεις ‑βοη­θού­ντος του Αττι­κού ουρα­νού, της θαλάσ­σιας αύρας, του Σαρω­νι­κού και της παροι­μιώ­δους (έμψυ­χης), ελλη­νι­κής μεσο­γεια­κής ομορφιάς.

Όσον αφο­ρά τις τιμές πώλη­σης, δεν θα ξεπερ­νούν (λένε) τις 20.000€ το τετρα­γω­νι­κό, ενώ στους κάτω ορό­φους (για τη χρη­μα­τι­στη­ρια­κή «πλέ­μπα») θα είναι ‑το πολύ, της τάξης των10–15.000€  και σύμ­φω­να με στε­λέ­χη της κτη­μα­τα­γο­ράς η περί­πτω­ση του πάρ­κου Ελλη­νι­κού «θα ξεφεύ­γει από του ελλη­νι­κούς κανό­νες του real estate, όπου η ζήτη­ση έχει υπο­χω­ρή­σει». Οπό­τε όσοι πιστοί προσέλθετε!

|> [#]  Τα τότε συμ­βά­ντα με το ΤΕΕ, που κατέ­λη­ξαν σε «μετω­πι­κή» σύγκρου­ση με την κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά (που μάλι­στα ‑τυχαία; έγι­νε με μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση και «κατό­πιν εορ­τής»), πέρα από τα νού­με­ρα και την ουσία (ξεπού­λη­μα) που έτσι είναι, έχουν και μια «αθέ­α­τη» πλευ­ρά που δεί­χνουν  τους ακα­τά­λυ­τους ‑ανε­ξαρ­τή­τως κόμ­μα­τος, δεσμούς των μηχα­νι­σμών και θεσμών στο αστι­κό κρά­τος ειδι­κά σε επί­πε­δο δια­χεί­ρι­σης: πρό­ε­δρος του ΤΕΕ ήταν τότε ο Χρή­στος Σπίρ­τζης, …ναι «αυτός», αρχι­κά ΠΑΣΟΚ, που το 2007 στή­ρι­ξε απο­φα­σι­στι­κά τον ΓΑΠ στις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές ενά­ντια στο Βενι­ζέ­λο, μετά ίδρυ­σε τη «Ριζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρή Σοσια­λι­στι­κή Κίνη­ση» - ΡΑΣΚ από στε­λέ­χη του «κοι­νω­νι­κού» / συν­δι­κα­λι­στι­κού ΠΑΣΟΚ, στην πρώ­τη κυβέρ­νη­ση του Τσί­πρα σαν ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας, Υπο­δο­μών, Ναυ­τι­λί­ας και Του­ρι­σμού, όπως λέει ο ίδιος «συμ­με­τεί­χε στην Κυβέρ­νη­ση Κοι­νω­νι­κής Σωτη­ρί­ας» (sic!!) «του Πρω­θυ­πουρ­γού της Ελλά­δας κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα» με «κατεύ­θυν­ση την αξιο­ποί­η­ση του παρα­γω­γι­κού και επι­στη­μο­νι­κού δυνα­μι­κού, όλων των Ελλή­νων, κυρί­ως των νέων, για την παρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και ανά­πτυ­ξη της χώρας και την βελ­τί­ω­ση της ζωής των πολι­τών» ενώ στη «2η φορά αρι­στε­ρά» (μας «άλλα­ξε τα φώτα»), σαν υπουρ­γός Υπο­δο­μών, Μετα­φο­ρών και Δικτύ­ων… (ΣΣ |> Δεί­τε και τις παρα­πά­νω hyperlinks, ανα­φο­ρι­κά με το Χρή­στο μας, αξί­ζει τον κόπο)

Απέ­να­ντι στην «Ανά­πτυ­ξή» τους στα συντρίμ­μια των εργα­τι­κών-λαϊ­κών ανα­γκών, σ’ ότι αφο­ρά την τοπι­κή διοί­κη­ση δε μασά­με και απα­ντά­με:

suspeirosi

 

Πηγές:

Επί­ση­μο site έργου / Lamda Development SA

επί­σης |>εδώ|<  …σχό­λια |>1<|, |>2<| & |>3<|

 Omada

 

Επι­κοι­νω­νία [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο