Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανέκδοτα ποιήματα του Κώστα Ευαγγελάτου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

ΕΣΩ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Σκουτουφλιά

Νύχτα με παν­σέ­λη­νο στον κήπο ταξιδεύω.
Άνοι­ξη δίχως όνει­ρα, αρώ­μα­τα και φύτρες.
Πέλα­γος φόβου στρα­φτα­λιά­ζει ακτίνες.
Μάγ­μα επι­δη­μί­ας, λατρεία απoδημίας.
Ιόνιο σκο­τει­νό αδό­κι­μης φυγής.

Απο­σύν­δε­ση

Σε κοι­νό­βιο του Μεσαί­ω­να έμα­θες την πει­θαρ­χία της χαράς
δου­λεύ­ο­ντας αμί­λη­τος, συγ­γρά­φο­ντας εφύμνια.
Ξύπνη­σες μόνος σήμερα
χωρίς τη δύνα­μη να ζήσεις
σβή­νο­ντας δεδο­μέ­να και επαφές.
Απο­συν­δέ­εις πλέ­ον τα φορτία.
Ακούς πολέ­μου ιαχές.
Βλέ­πεις την φρίκη.
Όλα εις μάτην.

Εσω­τε­ρι­κό ημερολόγιο 

Ημέ­ρα Ποίησης.
Εσπέ­ρα Οίησης.
Νύχτα προσποίησης.
Μέλ­λον Αποποίησης.

Δια­θή­κη

Γρά­φεις στα σκο­τει­νά χαρτιά
το άγγιγ­μα των συλλαβών
της άναρ­θρης αγάπης.
Συντάσ­σεις με φτε­ρό τη στω­ι­κή παραίτηση
του τελ­θα­σμέ­νου σώμα­τος της νιότης.

Άσμα

Κοι­τάς λει­μώ­νες αστρα­πών και σάψα­λα χρωμάτων.
Στην παρα­λία του έρω­τα γητεύ­εις τους αφρούς.
Όμως στα βρά­χια φλέ­γο­νται δεμά­τια των σφαλμάτων
με βλέμ­μα­τα από­κο­σμα σε μαύ­ρους ουρανούς.

Περι­ή­γη­ση

Περι­ή­γη­ση στα ζωγρα­φι­κά λιβά­δια της ψυχής.
Φύτρω­σαν σύμ­βο­λα και λέξεις
συγ­γρά­φο­ντας ανά­σκε­λα στα κρά­σπε­δα των τάφων.
Φύτρω­σαν βέλη και μορφές
ψάλ­λο­ντας τα εξό­δια στον ρου της πανδημίας.
______________________________________________________________________

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ποι­ή­μα­τα 1973–75. 1η έκδο­ση. Αθή­να: Επτά­λο­φος, 1975.
. Στα ίχνη της αυγής. Αθή­να, 1976.
• Η τολ­μη­ρή επί­λυ­ση. «Τονι­κό συμ­φω­νι­κό ποί­η­μα σε Οοοο μείζωνα»,
Α΄ γρα­φή. Αθή­να, 1977.
• Γρα­φή­μα­τα 1977. Αθή­να, 1978.
•Το δωμά­τιο (έκδο­ση τέχνης). Αθή­να, 1980.
• Μυθο­γρά­φη­μα. Αθή­να, 1983.
• Η τετρα­λο­γία της υγρα­σί­ας. Αθή­να: Χάος και κουλ­τού­ρα, 1993.
• Η οθό­νη των ονο­μά­των. Αθή­να: Από­πει­ρα, 1996.
• Η ροπή της μνή­μης. Αθή­να: Από­πει­ρα, 1999.
• Αλέα προ­σο­μοί­ων (συγκε­ντρω­τι­κή έκδο­ση). Αθή­να: Από­πει­ρα, 2002.
• In the small mirror. (forward by Matthew Jennett). Athens: Apopeira, 2003.
• Η ελε­γεία των Εκβα­τά­νων. Αθή­να: Από­πει­ρα, 2006.
• Εγκάρ­σια Πτή­ση. (επι­λο­γι­κό κεί­με­νο Δρ. Ηλί­ας Του­μα­σά­τος). Αθήνα:
Από­πει­ρα, 2011.
• Chemins enchevêtrés, Athènes-Paris: Sylloges, 2011, 2012.
• Πολύ­σμι­γος Αίνος. Αθή­να: Συλ­λο­γές, 2014.
.Σφου­μά­το και Ξίφος». Αθή­να: Συλ­λο­γές, 2016.
• Offrandes Seculaires, Athènes-Paris: Sylloges, 2015, 2017.
. Ερμη­τι­κές Λαμπί­δες. Αθή­να: Άπαρ­σις, 2017.
. Εγκάρ­σια Ρήμα­τα. (συγκε­ντρω­τι­κή έκδο­ση) Αθή­να: Άνω Τελεία, 2021.

www.rodopicollection.blogspot.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο