Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Αποτρεπτική ασπίδα ή προάγγελος επικίνδυνων εξελίξεων;

Η επι­δί­ω­ξη ανα­βάθ­μι­σης της αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κής παρου­σί­ας στην Ελλά­δα – δεδο­μέ­νης της όξυν­σης του αντα­γω­νι­σμού στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή — επι­βε­βαιώ­νε­ται από πολ­λές εξε­λί­ξεις του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος, όπως η επα­λή­θευ­ση του ενδια­φέ­ρο­ντος για τη δημιουρ­γία βάσης ελι­κο­πτέ­ρων στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, η αξιο­ποί­η­ση του λιμα­νιού της Σύρου για τις ανά­γκες του αμε­ρι­κα­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και η εγκα­τά­στα­ση στη Λάρι­σα μη επαν­δρω­μέ­νων αεροσκαφών.

Όπως δια­βά­ζου­με στο militaire.gr, «την ερχό­με­νη Πέμ­πτη 12 Απρι­λί­ου, θα γίνει στο ΥΠΕΘΑ ακό­μη μία σύσκε­ψη μετα­ξύ υψη­λό­βαθ­μων Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων και Ελλή­νων επι­τε­λών. Θέμα η περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας στην Ελλά­δα, η οποία ήδη έχει ενισχυθεί.

  • Στη Λάρι­σα έχει ανα­πτυ­χθεί το προ­σω­πι­κό που θα εξυ­πη­ρε­τεί δύο μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη MQ‑9 Reaper, που μετα­σταθ­μεύ­ουν στην Ελλά­δα. Τα MQ‑9 Reaper είναι μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη με τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες. Πάρα πολύ μεγά­λη αυτο­νο­μία, πάρα πολύ μεγά­λη ακτί­να δρά­σης και μπο­ρούν να κάνουν πολ­λές απο­στο­λές. Εννο­εί­ται ότι μπο­ρούν να φέρουν όπλα και να κάνουν χτυπήματα.Τα δύο MQ‑9 της Λάρι­σας δεν είναι εξο­πλι­σμέ­να, αλλά θα κάνουν απο­στο­λές ενα­έ­ριας επι­τή­ρη­σης. Το που θα τις κάνουν ουδείς μπο­ρεί να το γνω­ρί­ζει, αλλά οι υπο­θέ­σεις που μπο­ρούν να γίνουν είναι πολ­λές αν ανα­λο­γι­στού­με ότι η αυτο­νο­μία τους τους επι­τρέ­πει να πετούν μέχρι την Αφρι­κή αλλά και πολύ …βόρεια αν χρειαστεί.
    Η επι­λο­γή των Αμε­ρι­κα­νών να γίνει μετα­στάθ­μευ­ση τέτοιων οπλι­κών συστη­μά­των στην Ελλά­δα, επι­βε­βαιώ­νει τις άρι­στες σχέ­σεις σε αμυ­ντι­κό επίπεδο.
  • Οι Αμε­ρι­κα­νοί έρχο­νται να συζη­τή­σουν την μετα­στάθ­μευ­ση κι άλλων ιπτά­με­νων αερο­πο­ρι­κών μέσων, όπως ιπτά­με­νων τάν­κερ. Μια εκδο­χή είναι να γίνει μετα­στάθ­μευ­ση τέτοιων αερο­σκα­φών στο Άκτιο, αν και οι Αμε­ρι­κα­νοί δεί­χνουν ενδια­φέ­ρον και για τη Λάρισα.
  • Το πιο σημα­ντι­κό όμως είναι ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί δεί­χνουν πρό­θυ­μοι να έχουν συστη­μα­τι­κή αερο­πο­ρι­κή παρου­σία σε ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια, με συνε­χείς μετα­σταθ­μεύ­σεις μαχη­τι­κών τους αεροσκαφών.
  • Ορι­στι­κή είναι η από­φα­ση των ΗΠΑ και για ανα­βάθ­μι­ση της παρου­σί­ας τους στη Σού­δα με Ειδι­κές Δυνά­μεις που θα εγκα­τα­στα­θούν στη βάση.
  • Ενδια­φέ­ρον και μάλι­στα μεγά­λο υπάρ­χει για χρή­ση και της 117 ΠΜ στην Ανδρα­βί­δα, την οποία οι Αμε­ρι­κα­νοί “επι­θε­ώ­ρη­σαν” και κατά τη διάρ­κεια της άσκη­σης ΗΝΙΟΧΟΣ που έγι­νε πριν μερι­κές ημέρες.
  • Ναυ­τι­κή παρου­σία οι Αμε­ρι­κα­νοί έχουν στην περιο­χή χωρίς αυτό να απο­κλεί­ει την ανα­βάθ­μι­σή της. Είναι γεγο­νός ότι επι­θε­ώ­ρη­σαν στη Σκύ­ρο εγκα­τα­στά­σεις που θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από υπο­βρύ­χια. Η αερο­πο­ρι­κή βάση της Σκύ­ρου τους είχε απα­σχο­λή­σει για τη μετα­στάθ­μευ­ση των UAV».

Σε αυτά να προ­σθέ­σου­με τη συζή­τη­ση για τη μετα­φο­ρά πυρη­νι­κών κεφα­λών στον Αρα­ξο ή αλλού, τις περι­πο­λί­ες ΝΑΤΟι­κής αρμά­δας στο Αιγαίο, τις συνε­χείς στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις στο Αιγαίο κ.ά.

Βέβαια, από το militaire παρου­σιά­ζε­ται η ανα­βάθ­μι­ση της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας των Αμε­ρι­κά­νων ως απο­τρε­πτι­κή ασπί­δα ένα­ντι της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας και αυτή θα είναι η κυρί­αρ­χη επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία τους για να νομι­μο­ποι­η­θεί ο ελλη­νι­κός χώρος είτε ως «βάση» είτε ως «κόμ­βος» των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά τους σχέδια.

Τι σχέ­ση έχουν όλα τα παρα­πά­νω με την ανά­γκη που υπάρ­χει για την προ­στα­σία της ασφά­λειας του ελλη­νι­κού λαού και των συνό­ρων της χώρας; Η πεί­ρα απο­δει­κνύ­ει ότι ΝΑΤΟ — ΕΕ δεν μπο­ρούν να εγγυ­η­θούν τα σύνο­ρα και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας. Αντί­θε­τα, απο­τε­λούν παρά­γο­ντες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης, θερ­μών πολε­μι­κών επει­σο­δί­ων και εμπλο­κής της χώρας σε επι­κίν­δυ­νες εξελίξεις.

Η στά­ση Πόντιου Πιλά­του του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στο ζήτη­μα των δύο Ελλή­νων στρα­τιω­τών, που κρα­τού­νται στους τουρ­κι­κές φυλα­κές, μόνο ασφά­λεια και στα­θε­ρό­τη­τα, δεν εμπνέ­ουν στον ελλη­νι­κό λαό, ο οποί­ος ανη­συ­χεί από τις εξε­λί­ξεις. Το αντί­θε­το συμ­βαί­νει. Για­τί ο ελλη­νι­κός λαός έχει και την πεί­ρα του ρόλου που έπαι­ξε το ΝΑΤΟ δια­χρο­νι­κά στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις. Τι να πρω­το­θυ­μη­θού­με; Το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη δικτα­το­ρία ’67-’74, στην τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο; Τα διχο­το­μι­κά «σχέ­δια Ανάν»; Τα θέμα­τα του Αιγαί­ου από το ’74 ως το Γενά­ρη του ’96 και την κρί­ση των Ιμί­ων; Με τις ευλο­γί­ες του ΝΑΤΟ η Τουρ­κία έχει γκρι­ζά­ρει το Αιγαίο, αφού ο επι­κίν­δυ­νος αυτός οργα­νι­σμός δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα ανά­με­σα στα μέλη του, θεω­ρεί το Αιγαίο ενιαίο επι­χει­ρη­σια­κό χώρο. Για όλα αυτά τσι­μου­διά απ΄ την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που έχει γίνει σημαιο­φό­ρος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Βαλ­κά­νια, αλλά και από τη ΝΔ που έχα­σε την ίδια σημαία μέσα από τα χέρια της. Και σε όσους ανα­μα­σούν τη γνω­στή «καρα­μέ­λα» ότι «η έντα­ξη στο ΝΑΤΟ είναι παρά­γο­ντας ασφά­λειας», τους θυμί­ζου­με ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν χαρά­ξει δυο και τρεις φορές με το αίμα των λαών, τα σύνο­ρα στην περιο­χή από τη δεκα­ε­τία του ‘90 και μετά.
(Από πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα)

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα, η χώρα μας μετα­τρέ­πε­ται σε μία μεγά­λη βάση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ , σε ένα ορμη­τή­ριο πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων. Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ κατα­γρά­φε­ται ως η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση μετα­πο­λι­τευ­τι­κά που προ­χω­ρά­ει σε τέτοια ανα­βάθ­μι­ση των στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ .

Το ίδιο διά­στη­μα, η επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης κλιμακώνεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο