Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβάλλεται η εκδήλωση – προσκύνημα στον Αη Στράτη

Η ΚΕ του ΚΚΕ ανα­κοί­νω­σε ότι η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 18 Ιού­λη εκδή­λω­ση – προ­σκύ­νη­μα στον Αη Στρά­τη ανα­βάλ­λε­ται, λόγω των πολ­λα­πλών δυσκο­λιών που δια­μορ­φώ­νουν οι πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές εξελίξεις.

Η εκδή­λω­ση είχε οργα­νω­θεί στα πλαί­σια των εκδη­λώ­σε­ων για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ, για να τιμη­θεί η θυσία των μελών του ΚΚΕ και άλλων αγω­νι­στών που πέθα­ναν εκεί από την πεί­να τον χει­μώ­να του 1941–42, εξό­ρι­στοι και εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι από το καθε­στώς της μετα­ξι­κής δικτατορίας.

Θα ήταν επί­σης μια επί­σκε­ψη — προ­σκύ­νη­μα ανα­γνώ­ρι­σης και τιμής της θυσί­ας και της προ­σφο­ράς και των χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών, που βρέ­θη­καν εξό­ρι­στοι στον Αη Στρά­τη από τις μετα­κα­το­χι­κές κυβερ­νή­σεις, για την προ­σφο­ρά τους στον αγώ­να για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας και τη συμ­με­το­χή τους στους ταξι­κούς αγώ­νες για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες στον τόπο μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο