Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβαθμίζονται οι βάσεις — ΝΑΤΟικά ορμητήρια

Η κατα­σκευή νέων κτι­ρί­ων εντός των επό­με­νων 12 μηνών για λογα­ρια­σμό των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε Βόλο, Στε­φα­νο­βί­κειο και Αλε­ξαν­δρού­πο­λη προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης που διορ­γα­νώ­νουν το Εμπο­ρι­κό και Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε συνερ­γα­σία με το Γενι­κό Προ­ξε­νείο των ΗΠΑ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για τις ανά­γκες σε προ­ϊ­ό­ντα και υπη­ρε­σί­ες των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Β. Ελλάδα.

Στην εκδή­λω­ση που θα γίνει την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, θα μιλή­σουν μετα­ξύ άλλων εξει­δι­κευ­μέ­να στε­λέ­χη, όπως ο επι­τε­τραμ­μέ­νος επί οικο­νο­μι­κών θεμά­των του προ­ξε­νεί­ου, Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιω­τι­κοί, ο διοι­κη­τι­κής της ελλη­νι­κής απο­στο­λής του Area Support Group Balkans κ.ά. Στο φόντο αυτής της διορ­γά­νω­σης, κατα­γρά­φε­ται για άλλη μια φορά έντο­νη κινη­τι­κό­τη­τα των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στη Βόρεια Ελλά­δα, με τις καρα­βιές να δια­δέ­χο­νται η μία την άλλη στα λιμά­νια της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και της Θεσσαλονίκης.

Συγκε­κρι­μέ­να, το οχη­μα­τα­γω­γό Ro-Ro της αμε­ρι­κα­νι­κής «ARC Patriot» έδε­σε το πρωί του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, προ­ερ­χό­με­νο από λιμά­νια των ΗΠΑ και με ενδιά­με­σο σταθ­μό τη Ρότα της Ισπα­νί­ας. Από εκεί ανα­χώ­ρη­σε το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ενώ αργό­τε­ρα την ίδια μέρα στο ακρι­τι­κό λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης κατέ­φθα­σε το γνώ­ρι­μο «ΑRC Endurance», το οποίο — σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες — θα μετα­βεί τις επό­με­νες μέρες και στο λιμά­νι της Θεσσαλονίκης.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν επί­σης πως την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα έφτα­σαν με δύο πτή­σεις — όπως συνη­θί­ζε­ται πριν από κάθε μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση διεκ­πε­ραί­ω­σης αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των — αξιω­μα­τι­κοί του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Οι κινή­σεις αυτές παρα­πέ­μπουν στην ανά­πτυ­ξη πρό­σθε­των δυνά­με­ων των ΗΠΑ σε Πολω­νία, Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία μέσω των λιμα­νιών της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με πρό­σφα­τα δημο­σιεύ­μα­τα να ανα­φέ­ρουν πως έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί 29 μετα­φο­ρές με αυτο­κι­νη­το­πο­μπές και τρέ­να του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού μέσω της Ελλάδας.

Η αυξη­μέ­νη αυτή κινη­τι­κό­τη­τα, που καθι­στά τη χώρα μας ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και κόμ­βο στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια, προ­ϋ­πο­θέ­τει και νέες υπο­δο­μές. Ετσι, το πλέγ­μα των βάσε­ων γιγα­ντώ­νε­ται: Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται ή δρο­μο­λο­γού­νται έργα στη Σού­δα, στο Μαρά­θι, στη Λάρι­σα, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, αλλά και στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα επι­βε­βαιώ­θη­κε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ του «Ριζο­σπά­στη», καθώς ξεκί­νη­σε στη βάση της Σού­δας η κατα­σκευή ενός νέου κέντρου τηλε­πι­κοι­νω­νιών, που θα στε­γα­στεί σε πολυώ­ρο­φη εγκα­τά­στα­ση, κόστους 37 εκατ. δολαρίων.

Σημειω­τέ­ον ότι στη Σού­δα γίνο­νται κι άλλα έργα, προ­κει­μέ­νου η βάση να αντα­πο­κρι­θεί «στις προ­κλή­σεις του στρα­τη­γι­κού αντα­γω­νι­σμού σε ένα εξε­λισ­σό­με­νο περι­βάλ­λον απει­λής». Στο Μαρά­θι κατα­σκευά­ζε­ται — με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 5 εκατ. δολά­ρια — ένα Κέντρο Ανε­φο­δια­σμού, εμβα­δού 1.360 τ.μ., συμπλή­ρω­μα στο «Forward Logistics Site Souda Bay» (FLS Souda Bay), την προ­ω­θη­μέ­νη ΝΑΤΟι­κή βάση ανε­φο­δια­σμού που υπάρ­χει ήδη εκεί. Ολο­κλη­ρώ­θη­κε επί­σης έργο ύψους 16 εκατ. δολα­ρί­ων, που περι­λαμ­βά­νει ένα νέο σύστη­μα ανε­φο­δια­σμού αερο­σκα­φών μέσω αγω­γών και κρουνών.

Την ίδια ώρα στη Λάρι­σα, στην 110 ΠΜ, οι Αμε­ρι­κα­νοί έχουν ρίξει περισ­σό­τε­ρα από 33 εκατ. δολά­ρια, υλο­ποιώ­ντας την κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία για τις Βάσεις (MDCA), προ­κει­μέ­νου το αερο­δρό­μιο να φιλο­ξε­νή­σει «υψη­λής αξί­ας μέσα». Στις αρχές του 2023 ανα­μέ­νε­ται να παρα­δο­θεί το πρώ­το από τα υπό κατα­σκευή υπό­στε­γα. Ταυ­τό­χρο­να εντεί­νο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες στο γει­το­νι­κό Στε­φα­νο­βί­κειο, όπου για άλλη μια χρο­νιά ανα­μέ­νε­ται η μετα­στάθ­μευ­ση του­λά­χι­στον ενός τάγ­μα­τος της αμε­ρι­κα­νι­κής Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού, στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σής τους «Atlantic Resolve».

Το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας ανα­ζη­τού­σε εργο­λά­βο για τη μελέ­τη και κατα­σκευή, σε πρώ­τη φάση, ενός νέου δικτύ­ου επι­κοι­νω­νιών οπτι­κών ινών μετα­ξύ του κτι­ρί­ου της διοί­κη­σης με δυο υπό­στε­γα της ζώνης Supply Support Actovity Lot και μιας μελ­λο­ντι­κής ζώνης συντή­ρη­σης. Οσον αφο­ρά την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, την απο­κα­λού­με­νη «Σού­δα του Βορ­ρά», στα σχέ­δια βρί­σκε­ται η κατα­σκευή σταθ­μού ραντάρ των Αμε­ρι­κα­νών, με εμβέ­λεια από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα μέχρι τη Συρία. Συζη­τεί­ται επί­σης το σενά­ριο να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η πόλη ως «κέντρο επι­με­λη­τεί­ας» για τις αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρούν σε όλες τις χώρες της περιοχής.

Η επι­κιν­δυ­νό­τη­τα αυτών των σχε­δια­σμών για τον λαό μεγα­λώ­νει με κάθε φορ­τίο που διέρ­χε­ται από τα λιμά­νια, με κάθε νέο κτί­ριο και υπο­δο­μή που φτιά­χνε­ται στις βάσεις, με κάθε στρα­τιω­τι­κό μέσο που προ­σγειώ­νε­ται ή απο­γειώ­νε­ται σ’ αυτές. Κι επει­δή η κυβέρ­νη­ση, τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι ευρω­α­τλα­ντι­κοί τους σύμ­μα­χοι το γνω­ρί­ζουν καλά, προ­σπα­θούν να δολώ­σουν τη φάκα με το τυρά­κι των «τοπι­κών οφε­λη­μά­των» που θα προ­κύ­ψουν τάχα για τον λαό από τη μετα­τρο­πή των πόλε­ων και των περιο­χών τους σε βάσεις πολε­μι­κής εφόρμησης.

Αυτόν τον ρόλο παί­ζει και η εκδή­λω­ση της ερχό­με­νης Δευ­τέ­ρας, όπου θα παρου­σια­στούν οι πιο άμε­σες ανά­γκες του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού σε υπη­ρε­σί­ες, προ­μή­θειες και κατα­σκευ­ές, στην κάλυ­ψη των οποί­ων καλού­νται να συμ­βά­λουν τοπι­κοί επι­χει­ρη­μα­τί­ες και επαγ­γελ­μα­τί­ες, δίπλα στα μεγα­θή­ρια που έχουν ανα­λά­βει τον κύριο όγκο των έργων. Οπως προ­α­ναγ­γέλ­λουν οι διορ­γα­νω­τές, ανά­με­σα στα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες που «συνη­θέ­στε­ρα προ­μη­θεύ­ε­ται ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Στρα­τός από την τοπι­κή αγο­ρά» είναι υπη­ρε­σί­ες μετα­φο­ρών αλλά και κατα­σκευών για «δρό­μους, πεζο­δρό­μια, κατα­σκευ­ές από μπε­τόν, ανα­και­νί­σεις κτιρίων».

Είναι θέμα χρό­νου στη λίστα να προ­σθέ­σουν και σχο­λεία ή …παι­δι­κές χαρές, «εκσυγ­χρο­νί­ζο­ντας» το πλυ­ντή­ριο της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής τους, που με συνέ­πεια υπη­ρε­τούν η κυβέρ­νη­ση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και όλες οι άλλες δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου.

Δ. Μ.
Πηγή: Ριζο­σπά­στης.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο