Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβιώνει το Θεατρικό Φεστιβάλ της Ιθάκης

Από το 1998 που στα­μά­τη­σε, ξεκι­νά και πάλι το Θεα­τρι­κό Φεστι­βάλ της Ιθά­κης από τις 28 Οκτω­βρί­ου έως και την 1η Νοεμ­βρί­ου με παρα­στά­σεις, θεα­τρι­κά εργα­στή­ρια για μικρούς και μεγά­λους, με ομι­λί­ες και συζη­τή­σεις για τη σύγ­χρο­νη πορεία του ελλη­νι­κού θεά­τρου και του θεα­τρι­κού έργου. Στο πλαί­σιο του φεστι­βάλ θα βρα­βευ­τεί το αγα­πη­μέ­νο ζευ­γά­ρι του ελλη­νι­κού θεά­τρου Στέ­φα­νος Ληναί­ος και Έλλη Φωτί­ου, για την πολύ­τι­μη προ­σφο­ρά τους στο θέατρο.

Το Θεα­τρι­κό Φεστι­βάλ Ιθά­κης ξεκί­νη­σε το 1975, επί δημαρ­χί­ας του Σπύ­ρου Αρσέ­νη και χαι­ρε­τή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα θερ­μά από τον καλ­λι­τε­χνι­κό και πνευ­μα­τι­κό κόσμο της επο­χής. Στό­χος ήταν να ανα­δεί­ξει την θεα­τρι­κή δημιουρ­γία και την ελεύ­θε­ρη καλ­λι­τε­χνι­κή έκφρα­ση, προ­κρί­νο­ντας ερα­σι­τε­χνι­κά ή πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­να θεα­τρι­κά σύνο­λα, δίνο­ντάς τους βήμα στο ευρύ κοι­νό. Ο θεσμός πολύ γρή­γο­ρα αγκα­λιά­στη­κε και στη­ρί­χθη­κε από μεγά­λα ονό­μα­τα της θεα­τρι­κής τέχνης όπως ο Ε. Ιονέ­σκο, ο Κ. Κούν, Μ. Κατρά­κης κ.α. Στα­μά­τη­σε το 1998,αλλά το απο­τύ­πω­μά του παρα­μέ­νει ακό­μα ζωντα­νό τόσο στην τοπι­κή κοι­νω­νία και τις πολι­τι­στι­κές δρά­σεις της όσο και στην τερά­στια ελλη­νι­κή πολι­τι­στι­κή και θεα­τρι­κή παρακαταθήκη.

«Η ιδέα του φεστι­βάλ βασί­ζε­ται στην ανά­γκη της εξέ­λι­ξης του ελλη­νι­κού θεά­τρου, μέσα από την στή­ρι­ξη και την προ­ώ­θη­ση της σύγ­χρο­νης θεα­τρι­κής δρα­μα­τουρ­γί­ας» είναι το σκε­πτι­κό και των σημε­ρι­νών διορ­γα­νω­τών- Δήμος Ιθά­κης και Περι­φέ­ρεια Ιόνιων Νήσων.

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα στην διεύ­θυν­ση https://www.facebook.com/fimiosithaki

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο