Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβολή της επίσκεψης του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Λόγω της τρι­ή­με­ρης συζή­τη­σης στη βου­λή για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας, η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη επί­σκε­ψη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη ανα­βάλ­λε­ται και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το επό­με­νο διάστημα.

ℹ️ 🎈  Στη συγκέ­ντρω­ση στην Καβά­λα, την Πέμ­πτη 26 Ιανουα­ρί­ου και ώρα 20.00, στο αμφι­θέ­α­τρο “Γ. Παυ­λί­δης” της Aντι­πε­ρι­φέ­ρειας Καβά­λας, θα μιλή­σει ο Θέμης Γκιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

ℹ️ 🎈  Στη συγκέ­ντρω­ση στην Κομο­τη­νή, την Παρα­σκευή 27 Ιανουα­ρί­ου και ώρα 19.00, στην αίθου­σα του Εργα­τι­κού Κέντρου Κομο­τη­νής, θα μιλή­σει ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο