Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβολή της συγκέντρωσης 2 Οκτώβρη στο Πάρκο Ελευθερίας

Ανακοίνωση
Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στην ΕλληνοΑμερικανική Συμφωνία
για τις Στρατιωτικές Βάσεις

✔️  Αναβολή της συγκέντρωσης 2 Οκτώβρη
στο Πάρκο Ελευθερίας 🔻

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­Α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις, ανα­κοι­νώ­νει την ανα­βο­λή της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συγκέ­ντρω­σης για τις 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση κι επέ­κτα­ση της “Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας” μετα­ξύ Ελλά­δας – ΗΠΑ, λόγω κήρυ­ξης γενι­κής απερ­γί­ας, κατά των αντι­λαϊ­κών μέτρων της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, την ίδια μέρα. Η νέα ημε­ρο­μη­νία, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συγκέ­ντρω­ση, θα ανα­κοι­νω­θεί στις επό­με­νες μέρες και θα συν­δυα­στεί με την επί­σκε­ψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στη χώρα μας 🔻🔻

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τους συντα­ξιού­χους, τους νέους, τους αγω­νι­στές του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος να δώσουν μαζι­κό παρών στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και να κλι­μα­κώ­σουν την πάλη, ώστε να ενη­με­ρω­θεί πλα­τιά ο λαός μας μέσα από συσκέ­ψεις, συζη­τή­σεις για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις που φέρ­νει η ανα­νέ­ω­ση και επέ­κτα­ση της “Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας” μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ🔻🔻Logo EEDYE header

Να φτά­σει σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε σχο­λείο και σχο­λή, παντού το κεί­με­νο συλ­λο­γής υπο­γρα­φών, που μέχρι στιγ­μής έχουν υπο­γρά­ψει χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι, απαιτώντας:

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ KAI ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

  • Να μην ανα­νε­ω­θεί – να καταγ­γελ­θεί η Ελλη­νο-Αμε­ρι­κά­νι­κη “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνεργασίας”.
  • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και οι άλλες Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις.
  • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ

Αθή­να, 25 Σεπτέμ­βρη 2019


🔹 Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­Α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις
🔹 Εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα – Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. – Φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι – Ο.Β.Σ.Α. – Ο.Γ.Ε. – Α.Σ.Γ.Μ.Ε.


✔️  Ωστό­σο συνε­χί­ζε­ται με αμεί­ω­τη έντα­ση η προ­σπά­θεια ενη­μέ­ρω­σης του λαού, ενώ παράλ­λη­λα, κλι­μα­κώ­νε­ται η καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας, αθροί­ζο­ντας ήδη χιλιά­δες υπο­γρα­φές ‑όποιος επι­θυ­μεί μπο­ρεί να υπο­γρά­ψει και ηλε­κτρο­νι­κά.

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών

Σε άλλες πόλεις

✔️   Το μήνυ­μα του ξεση­κω­μού ενά­ντια στην άθλια Συμ­φω­νία που βρί­σκε­ται στα σκα­ριά φτά­νει παράλ­λη­λα απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλά­δα. Στο πλαί­σιο αυτό, σε σύσκε­ψη της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Λάρι­σας απο­φα­σί­στη­καν η συμ­με­το­χή στην καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών και η πραγ­μα­το­ποί­η­ση πικε­το­φο­ρί­ας τη Δευ­τέ­ρα 30 Σεπτέμ­βρη, στις 19.00, από το Αρχαίο Θέα­τρο Λάρι­σας, και συλ­λα­λη­τη­ρί­ου τις μέρες που θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται η επί­σκε­ψη Πομπέο στην Αθή­να. Παράλ­λη­λα, απο­φα­σί­στη­κε να γίνουν παρεμ­βά­σεις στο Δημο­τι­κό και στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο ώστε να πάρουν απο­φά­σεις ενά­ντια στη Συμφωνία.

  • Η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Βόλου καλεί συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κούς φορείς του Βόλου και της Μαγνη­σί­ας, σήμε­ρα Πέμ­πτη στις 7 μ.μ., στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων της Ενω­σης Συντα­κτών Θεσ­σα­λί­ας — Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Φιλελ­λή­νων — Δημητριάδος).
  • H Επι­τρο­πή Ειρή­νης Πάτρας — Δυτι­κής Αχα­ΐ­ας καλεί σε σύσκε­ψη αύριο Παρα­σκευή στις 7 μ.μ., στην αίθου­σα του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας.
  • Η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Αλε­ξαν­δρού­πο­λης καλεί τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, τους φορείς των επαγ­γελ­μα­τιών, τους συλ­λό­γους γυναι­κών, γονέ­ων και άλλους φορείς της πόλης σε σύσκε­ψη, αύριο Παρα­σκευή στις 7.30 μ.μ., στο Εμπο­ρι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Αλεξανδρούπολης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Σωμα­τεία και φορείς συντο­νί­ζουν την πάλη τους ενά­ντια στη Συμ­φω­νία για τις βάσεις
  • Συλ­λα­λη­τή­ριο την Τρί­τη 8 Οκτώ­βρη στις 7 μ.μ. στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, απο­φα­σί­στη­κε στη σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες βρά­δυ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με πρω­το­βου­λία της Επι­τρο­πής Αγώ­να για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης που συγκρο­τή­θη­κε χτες, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη Πομπέο.
  • Στη σύσκε­ψη συμ­με­τεί­χαν δεκά­δες εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, εκπρό­σω­ποι μικρών επαγ­γελ­μα­τιών και αγρο­τών, συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων, Συλ­λό­γων Γυναι­κών της ΟΓΕ, από­στρα­τοι, εκπρό­σω­ποι της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, των εκπαι­δευ­τι­κών και των συλ­λό­γων γονέ­ων και κηδε­μό­νων. Επί­σης, δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», πανε­πι­στη­μια­κοί και άνθρω­ποι της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού. Παρα­βρέ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολτίδης.

Ανα­λύ­ο­ντας ειση­γη­τι­κά το στό­χο της σύσκε­ψης, ο Νίκος Ζώκας, πρό­ε­δρος της ΕΔΥΕΘ, στά­θη­κε στην ανά­γκη «να δια­μορ­φω­θεί σχέ­διο δρά­σης, που θα συμ­βά­λει στην ουσια­στι­κή ενη­μέ­ρω­ση του λαού, σε ένα πλα­τύ άνοιγ­μα και σε μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση λαϊ­κών δυνά­με­ων και νεο­λαί­ας, για να ανα­πτυ­χθεί η πάλη ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση — ενί­σχυ­ση — επέ­κτα­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις και τα πυρη­νι­κά, της “Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας”, που προ­ω­θεί­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στο πλαί­σιο της δεύ­τε­ρης φάσης του λεγό­με­νου “Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου” με τις ΗΠΑ».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις για το λαό μας και τους λαούς της περιο­χής και κάλε­σε σε έντα­ση της προ­σπά­θειας για την ανά­πτυ­ξη μαζι­κού, μαχη­τι­κού κινή­μα­τος, που θα συγκρου­στεί με τις κυβερ­νη­τι­κές επι­λο­γές, θα προ­βάλ­λει και θα διεκ­δι­κεί στό­χους προς το συμ­φέ­ρον των εργα­ζο­μέ­νων και των πλα­τιών λαϊ­κών στρωμάτων.

Στη συνέ­χεια, ο Γραμ­μα­τέ­ας της ΕΔΥΕΘ, Μπ. Βέλ­λης, παρου­σί­α­σε το κάλε­σμα για το συλλαλητήριο.

Τον σημα­ντι­κό ρόλο των υπο­δο­μών της χώρας μας στην προ­ώ­θη­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή και τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νούν για το λαό μας φώτι­σε, τέλος, η τοπο­θέ­τη­ση του Γ. Γκα­ντί­δη, από­στρα­του και εκπρο­σώ­που της Κίνη­σης για την Εθνι­κή Αμυ­να (ΚΕΘΑ).

Στη συζή­τη­ση που ακο­λού­θη­σε μίλη­σαν εκπρό­σω­ποι της ΟΓΕ, των ταξι­κών συν­δι­κά­των που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ, των εκπαι­δευ­τι­κών (Α’ και Δ’ ΕΛΜΕ), των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων του ΑΠΘ. Επι­βε­βαί­ω­σαν την από­φα­ση των φορέ­ων τους να κλι­μα­κώ­σουν τις παρεμ­βά­σεις ώστε το πλαί­σιο πάλης να συζη­τη­θεί πλα­τιά στους χώρους μόρ­φω­σης και δου­λειάς, να γίνει υπό­θε­ση των ίδιων των εργα­ζο­μέ­νων, των μαθη­τών και φοι­τη­τών, των γυναι­κών. Αλλά και να εντα­χθούν μαχη­τι­κά στην καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ενά­ντια στην ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμφωνία.

Πανσπουδαστική

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ τη στάση των άλλων δυνάμεων
στο θέμα της Συμφωνίας για τις βάσεις
οι ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΣ»
σε φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας

✔️    Τη στά­ση των εκπρο­σώ­πων των παρα­τά­ξε­ων ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, BLOCO και ΕΑΑΚ στα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια, όπου αρνή­θη­καν τη συμ­με­το­χή και οργά­νω­ση της δρά­σης των φοι­τη­τών στον αγώ­να ενά­ντια στην επέ­κτα­ση ΝΑΤΟι­κών βάσε­ων που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στα ΔΣ των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων της Αθήνας.

✔️    Σημειώ­νουν σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή τους: «Οι δυνά­μεις της ΔΑΠ, για μία ακό­μη φορά, στην πλειο­ψη­φία των σχο­λών, δεν μπή­καν καν στον κόπο να πατή­σουν το πόδι τους στις συνε­δριά­σεις των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων (…) Πάντως, όπου τελι­κά μας “έκα­ναν την τιμή”, αγκα­λί­τσα με τις δυνά­μεις του ΣΥΡΙΖΑ, BLOCO — τα υπο­δειγ­μα­τι­κά “αμε­ρι­κα­νά­κια του Πάιατ” μέσα στις σχο­λές — υπε­ρα­σπί­στη­καν τόσο τη συμ­με­το­χή της χώρας στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ “για­τί μας προ­στα­τεύ­ει” όσο και τη νέα επέ­κτα­ση των βάσε­ων του θανά­του στη χώρα μας! (…)

✔️    Ερω­τή­μα­τα προ­κα­λεί όμως και η στά­ση των δυνά­με­ων των ΕΑΑΚ που κατα­ψή­φι­σαν τη σύσκε­ψη της ΕΕΔΥΕ, με φτη­νές δικαιο­λο­γί­ες όπως ότι “η σύσκε­ψη…”, σωμα­τεί­ων, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, μαθη­τών, συλ­λό­γων γυναι­κών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, “…είναι κομ­μα­τι­κή” και μάλι­στα “δεν πρέ­πει να γίνει”! (…)

✔️    Η στα­γό­να όμως που ξεχεί­λι­σε το ποτή­ρι ήταν η τοπο­θέ­τη­σή τους στο ΔΣ της Παντεί­ου, όπου υπο­στή­ρι­ξαν ότι στο σημε­ρι­νό Πανε­πι­στή­μιο δεν γίνε­ται να μην κάνεις έρευ­να για το ΝΑΤΟ! Για μία ακό­μη φορά απο­δει­κνύ­ουν ότι δεν μπο­ρούν να οργα­νώ­σουν τον αγώ­να των φοι­τη­τών ενά­ντια στην πολι­τι­κή παλιών και νέων κυβερ­νή­σε­ων, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τιών». Οι εκλεγ­μέ­νοι με την ΠΚΣ καλούν τους φοι­τη­τές να τους γυρί­σουν την πλά­τη και να συμ­με­τά­σχουν στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο