Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβολή κάποιων σημερινών πολιτικών εκδηλώσεων του ΚΚΕ

Ενώ ανε­βαί­νει συνε­χώς ο αριθ­μός των νεκρών και αγνο­ού­με­νων από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, ενη­με­ρω­θή­κα­με πως ανα­βάλ­λο­νται για τις επό­με­νες μέρες κάποιες κεντρι­κές Κομ­μα­τι­κές εκδη­λώ­σεις όπως πχ. αυτή με θέμα «Λαϊ­κή Στέ­γη vs Τρά­πε­ζες και Funds: Τα σπί­τια του Λαού τα σώζει ο λαός με το ΚΚΕ δυνα­τό!», προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα στις 19:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφο­ρά όλες τις εκδη­λώ­σεις. Πρό­κει­ται για απλή ανα­βο­λή. Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τις αμέ­σως επό­με­νες μέρες. Επο­μέ­νως προ­τού ξεκι­νή­σε­τε, ενη­με­ρω­θεί­τε από τις κατά τόπο ΚΟΒ κλπ.

26 Δεκέμ­βρη, του Πανα­γιώ­τη ράπτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο