Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβρασμός για την ένοπλη βία στις ΗΠΑ

Μαθη­τές και γονείς δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την οπλο­κα­το­χή μετά το νέο μακε­λειό σε σχο­λείο της Φλό­ρι­ντα. Φει­δω­λή η αντα­πό­κρι­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ.

Παρά το νέο μακε­λειό με 17 νεκρούς σε αμε­ρι­κα­νι­κό σχο­λείο στο Πάρ­κλαντ της Φλό­ρι­ντα πριν από μία εβδο­μά­δα, η τοπι­κή βου­λή της αμε­ρι­κα­νι­κής πολι­τεί­ας κατα­ψή­φι­σε πριν από λίγες ώρες πρό­τα­ση για αυστη­ρό­τε­ρο νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο σε ό,τι αφο­ρά την οπλο­φο­ρία και οπλο­κα­το­χή. Μετά το τέλος της ψηφο­φο­ρί­ας που απέρ­ρι­ψε εμφα­τι­κά τις νομο­θε­τι­κές αλλα­γές με ψήφους 71 ένα­ντι 36, μαθη­τές που παρα­κο­λου­θού­σαν τη δια­δι­κα­σία ξέσπα­σαν σε δάκρυα. Η 16χρονη μαθή­τρια Σέριλ Ακουα­ρό­λι είπε –σύμ­φω­να με το CNN- απευ­θυ­νό­με­νη προς τους βου­λευ­τές ότι εάν υπάρ­ξει και νέο μακε­λειό θα είναι δικό τους φταίξιμο.

Πριν από την ψηφο­φο­ρία στην πρω­τεύ­ου­σα της Φλό­ρι­ντα Ταλα­χά­σι επι­κρα­τού­σε αισιο­δο­ξία στις τάξεις των μαθη­τών ότι το τοπι­κό κοι­νο­βού­λιο θα υιο­θε­τού­σε τις προ­τά­σεις για απα­γό­ρευ­ση ορι­σμέ­νων ημιαυ­τό­μα­των τυφε­κί­ων αλλά και μεγα­λύ­τε­ρων γεμι­στή­ρων. Δεκά­δες μαθη­τές και γονείς του μοι­ραί­ου σχο­λεί­ου στο Πάρ­κλαντ είχαν ταξι­δέ­ψει στο Ταλα­χά­σι για να ενώ­σουν τις φωνές τους υπέρ αυστη­ρό­τε­ρων νόμων για την οπλο­κα­το­χή και οπλο­φο­ρία, που προ­στα­τεύ­ο­νται από το Σύνταγ­μα των ΗΠΑ.

Για τον ίδιο λόγο περί τους 1.000 μαθη­τές και γονείς έκα­ναν χθες πορεία προς το σημείο του μακε­λειού. Η Μάντι­σον Μπρί­το, μαθή­τρια λυκεί­ου στην κοντι­νή πόλη Μπό­κα Ρατόν, είπε δια­μαρ­τυ­ρό­με­νη ότι «ακού­με μόνο το όνο­μα του δρά­στη στις ειδή­σεις, δεν ακού­με ποτέ για τα 17 θύμα­τα και τις δικές τους ιστο­ρί­ες. Τα απο­δί­δουν όλα σε ψυχι­κή ασθέ­νεια των δρα­στών ενώ είναι τόσο εύκο­λο να πάρεις όπλο στις μέρες μας. Είναι γελοίο».

Ο 19χρονος δρά­στης της Φλό­ρι­ντα Νίκο­λας Κρουζ, που είχε απο­βλη­θεί από το σχο­λείο του για πει­θαρ­χι­κούς λόγους, ήταν οπλι­σμέ­νος με ένα ημιαυ­τό­μα­το τυφέ­κιο AR-15, το οποίο είχε αγο­ρά­σει νομί­μως από νόμι­μο έμπο­ρο όπλων πέρυ­σι, σε ηλι­κία μόλις 18 ετών.

Φει­δω­λή αντα­πό­κρι­ση από τον Τραμπ

Υπό την πίε­ση της κοι­νής γνώ­μης μετά το μακε­λειό στο Πάρ­κλαντ, ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος προ­έ­βη σε μια φει­δω­λή κίνη­ση υπο­χώ­ρη­σης. «Μόλις πριν από λίγο υπέ­γρα­ψα ένα υπό­μνη­μα προς τον γενι­κό εισαγ­γε­λέα ώστε να προ­τεί­νει νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις για την απα­γό­ρευ­ση όλων των συσκευών που μετα­τρέ­πουν τα νόμι­μα όπλα σε πολυ­βό­λα. Περι­μέ­νω αυτές οι κρί­σι­μες δια­τά­ξεις να ολο­κλη­ρω­θούν πολύ σύντο­μα», δήλω­σε χθες από τον Λευ­κό Οίκο ο Ντό­ναλντ Τραμπ.

Πρό­κει­ται για τα λεγό­με­να bump stocks, ειδι­κά κοντά­κια που μετα­τρέ­πουν τα ημιαυ­τό­μα­τα σε αυτό­μα­τα όπλα. Ένα τέτοιο εξάρ­τη­μα είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον Οκτώ­βριο του 2017 και ο μακε­λά­ρης που σκό­τω­σε 58 άτο­μα στο Λας Βέγκας.

Παρ’ όλα αυτά πολ­λοί αμφι­βάλ­λουν ότι ενδε­χό­με­νη απα­γό­ρευ­ση των συγκε­κρι­μέ­νων εξαρ­τη­μά­των θα είναι επαρ­κές μέτρο προ­στα­σί­ας από την ένο­πλη βία στις ΗΠΑ.

Deutsche Welle / Dpa, reuters/ Άρης Καλτιριμτζής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο