Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Αναγεννιούνται” οι τέσσερις μεγάλες σκάλες που ενώνουν την Πάτρα

Τέσ­σε­ρα εμβλη­μα­τι­κά σημεία της Πάτρας, που ενώ­νουν την πόλη και έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, ως ιστο­ρι­κά δια­τη­ρη­τέα μνη­μεία, ανα­μέ­νε­ται να «ανα­γεν­νη­θούν» μέσα από τις εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης που έχει προ­γραμ­μα­τί­σει ο δήμος.

Πρό­κει­ται για τις τέσ­σε­ρις μεγά­λες σκά­λες, Αγί­ου Νικο­λά­ου, Γερο­κω­στο­πού­λου, Πατρέ­ως και Τριών Ναυάρ­χων, που δεσπό­ζουν στην πόλη και ενώ­νουν το κάστρο, το Ρωμαϊ­κό Ωδείο, την παλιά πόλη και την πλα­τεία Υψη­λών Αλω­νί­ων με τη σύγ­χρο­νη πόλη.

Τα τελευ­ταία χρό­νια, σύμ­φω­να με το τεχνι­κό δελ­τίο του έργου, λόγω των φθο­ρών που έχουν υπο­στεί οι σκά­λες, αλλά και λόγω της έλλει­ψης συντή­ρη­σής τους, παρου­σιά­ζουν αφ΄ ενός σχε­τι­κή επι­κιν­δυ­νό­τη­τα για όσους τις χρη­σι­μο­ποιούν και αφ΄ ετέ­ρου μη ενιαίο αρχι­τε­κτο­νι­κό απο­τέ­λε­σμα, αλλοιώ­νο­ντας κατ΄ αυτόν τον τρό­πο ένα σημα­ντι­κό πολι­τι­στι­κό στοι­χείο και ταυ­τό­χρο­να τη φυσιο­γνω­μία της πόλης.

Σχε­τι­κά με τα έργα απο­κα­τά­στα­σης, ο αντι­δή­μαρ­χος Χρή­στος Κορ­δάς ανέ­φε­ρε, μιλώ­ντας στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ότι τα έργα θα υλο­ποι­η­θούν μέσω του προ­γράμ­μα­τος «ολο­κλη­ρω­μέ­νη αστι­κή ανά­πτυ­ξη ιστο­ρι­κού κέντρου Πατρών» και η δημο­πρά­τη­ση ανα­μέ­νε­ται να γίνει σε περί­που ενά­μι­σι μήνα.

Σχε­τι­κά με το κόστος των εργα­σιών εκτι­μά­ται ότι θα φθά­σει τα 265.000 ευρώ, ενώ φορέ­ας χρη­μα­το­δό­τη­σης είναι η ειδι­κή υπη­ρε­σία δια­χεί­ρι­σης επι­χει­ρη­σια­κού προ­γράμ­μα­τος της περι­φέ­ρειας Δυι­κής Ελλάδας.

aginota bannerΌπως ανα­φέ­ρε­ται στο φάκε­λο προ­ε­τοι­μα­σί­ας του έργου, οι κλί­μα­κες του ιστο­ρι­κού κέντρου απο­τε­λούν τοπό­ση­μα της πόλης, στοι­χεία δημιουρ­γί­ας του πολε­ο­δο­μι­κού ιστού της πόλης και μαρ­τυ­ρί­ες της ιστο­ρι­κής εξέ­λι­ξης της Πάτρας, ενώ πέραν του ότι εξυ­πη­ρε­τούν την λει­τουρ­γι­κή σύν­δε­ση της άνω με την κάτω πόλη της Πάτρας, χρη­σι­μο­ποιού­νται και ως χώροι πολι­τι­στι­κών δρώ­με­νων και σημεία συνά­ντη­σης πολυ­πλη­θών ομά­δων, καθώς και σημείο ανα­φο­ράς των κατοί­κων της περιοχής.

Όσον αφο­ρά στα οφέ­λη από την απο­κα­τά­στα­ση των κλι­μά­κων, επι­ση­μαί­νε­ται ότι θα έχει άμε­σες και βρα­χυ-μεσο­πρό­θε­σμες θετι­κές επι­πτώ­σεις στην προ­στα­σία του τοπί­ου της πόλης.

Επί­σης, η ανα­κα­τα­σκευή των δια­τη­ρη­τέ­ων κλι­μά­κων, ανα­μέ­νε­ται να προ­σελ­κύ­σει περισ­σό­τε­ρους επι­σκέ­πτες, να βελ­τιώ­σει τις υπο­δο­μές, να ανα­δεί­ξει τα ιστο­ρι­κά και πολι­τι­στι­κά στοι­χεία της περιο­χής, αλλά και το ιστο­ρι­κό κέντρο.

Παράλ­λη­λα, το συγκε­κρι­μέ­νο έργο απο­τε­λεί ουσια­στι­κά ανα­πτυ­ξια­κό εργα­λείο, το οποίο ανα­μέ­νε­ται να ανα­δεί­ξει την περιο­χή παρέμ­βα­σης, να δημιουρ­γή­σει τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για έναν νέο χώρο ενδια­φέ­ρο­ντος και συγκέ­ντρω­σης πλη­θυ­σμού, να ανα­βαθ­μί­σει το συνο­λι­κό προ­σφε­ρό­με­νο του­ρι­στι­κό προ­ϊ­όν, να ανα­δεί­ξει τον πολι­τι­σμό της περιο­χής παρέμ­βα­σης και να ενι­σχύ­σει την τοπι­κή οικονομία.

Η επί­βλε­ψη των εργα­σιών θα γίνει από τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου Πατρέ­ων, ενώ οι υπό εκτέ­λε­ση εργα­σί­ες, όπως για παρά­δειγ­μα, υλι­κά, χρω­μα­τι­κές απο­δό­σεις κ.λ.π. θα λαμ­βά­νουν έγκρι­ση πριν την πραγ­μα­το­ποί­η­σή τους από την αρχαιο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία και στη συνέ­χεια θα επι­βλέ­πο­νται από την ίδια υπηρεσία.

Ταυ­τό­χρο­να, πρέ­πει να σημειω­θεί, ότι στo πλαί­σιo της μελέ­της για το έργο, ανα­φέ­ρο­νται όλες οι συμ­μορ­φώ­σεις, σύμ­φω­να με το ισχύ­ον νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο και οι όροι που δια­σφα­λί­ζουν την προ­σβα­σι­μό­τη­τα των ατό­μων με αναπηρία.

Οι πρώ­τες σκά­λες κατα­σκευά­στη­καν στην Πάτρα το 1873 και ήταν αυτές της οδού Πατρέ­ως, οι οποί­ες ενώ­νουν την κάτω πόλη με την πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και την οδό Γερ­μα­νού που απο­τε­λεί την κεντρι­κή οδό της παλιάς πόλης.

Λίγα χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1886, κατα­σκευά­στη­καν οι σκά­λες της οδού Γερο­κω­στο­πού­λου, οι οποί­ες ενώ­νουν το Ρωμαϊ­κό Ωδείο με την κεντρι­κή πλα­τεία της Πάτρας, την πλα­τεία Γεωργίου.

Να σημειω­θεί ότι ανά­με­σα στις σκά­λες της Γερο­κω­στο­πού­λου και της Πατρέ­ως έχει ανα­δει­χθεί τμή­μα του Ρωμαϊ­κού Στα­δί­ου (Ιππο­δρό­μιο).

Αρκε­τά χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1934, κατα­σκευά­στη­καν οι σκά­λες της Αγί­ου Νικο­λά­ου, οι οποί­ες χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως οι πιο εντυ­πω­σια­κές, αφού δια­κρί­νο­νται ακό­μα και από το παλιό λιμάνι.

Δια­θέ­τουν 193 σκα­λιά και ενώ­νουν την περιο­χή του κάστρου και του παλαιού δημο­τι­κού νοσο­κο­μεί­ου με το κέντρο της Πάτρας, ενώ προ­σφέ­ρουν απέ­ρα­ντη θέα προς τον Πατραϊ­κό κόλ­πο και τα απέ­να­ντι βου­νά της Αιτωλοακαρνανίας.

Την ίδια χρο­νιά, το 1934, κατα­σκευά­στη­καν οι σκά­λες της Τριών Ναυάρ­χων που ενώ­νουν τον ομώ­νυ­μο πεζό­δρο­μο με την πλα­τεία Ψηλών Αλωνίων.

Η συγκε­κρι­μέ­νη κατα­σκευή απο­τε­λεί­ται από διπλή κλί­μα­κα που ξεκι­νά από ένα ημι­κυ­κλι­κό μπαλ­κό­νι με θέα προς την πόλη της Πάτρας και τον Πατραϊ­κό κόλπο.

patra2 patra3 patra4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο