Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναζητούσαν ελπίδα για ζωή, όπως και ο Άιλαν… — Μια φωτογραφία γροθιά στο στομάχι

Η φωτο­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε τη Δευ­τέ­ρα και δεί­χνει τον 25χρονο Οσκαρ Αλμπέρ­το Μαρ­τί­νεζ Ραμί­ρεζ, από το Ελ Σαλ­βα­δόρ, να κεί­τε­ται νεκρός στην όχθη του ποτα­μού Ρίο Γκρά­ντε, στα σύνο­ρα του Μεξι­κού με τις ΗΠΑ, από την πλευ­ρά του Μεξι­κού. Δίπλα του, το άψυ­χο κορ­μά­κι της 23 μηνών κόρης του, Βαλέ­ρια, που τον έχει αγκα­λιά­σει με το ένα χερά­κι της. το χέρι της μικρής Βαλέ­ρια είναι περα­σμέ­νο μέσα από τη μπλού­ζα του μπα­μπά της, τον οποίο κρα­τού­σε από τους ώμους προ­φα­νώς για να κατα­φέ­ρουν να δια­σχί­σουν το ποτάμι.

Σύμ­φω­να με την Τζού­λια λε Ντούκ, ρεπόρ­τερ της εφη­με­ρί­δας La Jornada, ο Μαρ­τί­νεζ έφτα­σε στο Ματα­μό­ρος (μεξι­κά­νι­κη πόλη κοντά στον ποτα­μό Ρίο Γκρά­ντε) την Κυρια­κή, ελπί­ζο­ντας να ανα­ζη­τή­σει άσυ­λο με τη σύζυ­γό του, Βανέ­σα Αβα­λος, και την κόρη τους, από τις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές.

«Ανα­ζη­τού­σαν το αμε­ρι­κα­νι­κό όνει­ρο» γρά­φει στους τίτλους του ο διε­θνής Τύπος…

Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς χάθηκαν…

Ο πατέ­ρας, ένας 25χρονος μάγει­ρας, η 21χρονη μητέ­ρα και η μικρή τους κόρη είχαν φτά­σει την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στην Ματα­μό­ρος αφού είχαν δια­σχί­σει όλο το Μεξι­κό. Οταν συνει­δη­το­ποί­η­σε ότι θα μπο­ρού­σε να πάρει και εβδο­μά­δες μέχρι να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία εξέ­τα­σης του αιτή­μα­τος, απο­φά­σι­σε ότι θα μπο­ρού­σε να κολυ­μπή­σει και να περά­σει το εμπό­διο του ποτα­μού, ανα­φέ­ρει η Ντούκ, επι­κα­λού­με­νη την κατά­θε­ση της συζύ­γου του στην αστυ­νο­μία, η οποία ήταν αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας στο τρα­γι­κό συμβάν.

Την Κυρια­κή το από­γευ­μα η οικο­γέ­νεια απο­φά­σι­σε να προ­σπα­θή­σει να περά­σει κολυ­μπώ­ντας στην αμε­ρι­κα­νι­κή όχθη του ποτα­μού Ρίο Μπρά­βο, συνο­δεία ενός φίλου.

Ο πατέ­ρας πήρε στην πλά­τη του το παι­δί και το έβα­λε μέσα στην μπλού­ζα του για να δια­σχί­σουν τον ποτα­μό. Όμως τους παρέ­συ­ραν τα ισχυ­ρά ρεύ­μα­τα και πνί­γη­καν και οι δύο μπρο­στά στα μάτια της νεα­ρής μητέ­ρας, η οποία κατά­φε­ρε να επι­στρέ­ψει ζωντα­νή στην μεξι­κα­νι­κή όχθη, σύμ­φω­να με τα όσα δήλω­σε στις τοπι­κές αρχές.

Η εικό­να ‑που κυριο­λε­κτι­κά απο­τε­λεί γρο­θιά στο στο­μά­χι- απα­θα­να­τί­στη­κε από την δημο­σιο­γρά­φο Χού­λια Λε Ντουθ και κυκλο­φό­ρη­σε με την τοπι­κή εφη­με­ρί­δα, Λα Χορνάδα.

Σημειώ­νε­ται ότι τα δύο τελευ­ταία μόνο 24ωρα οι αρχές της Πολι­τεί­ας του Τέξας ανα­κοί­νω­σαν επτά θανά­τους μετα­να­στών συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μιας γυναί­κας, δύο βρε­φών και ενός νηπί­ου, που απο­δό­θη­καν στην ακραία καλο­και­ρι­νή ζέστη, μεσού­σης της ραγδαί­ας αύξη­σης των ροών μετα­να­στών και αιτού­ντων που περ­νούν τα σύνο­ρα Μεξικό-ΗΠΑ.

Σύγκριση με τον Αϊλάν

ailan

Οι μεξι­κα­νι­κές εφη­με­ρί­δες συγκρί­νουν τη φωτο­γρα­φία του Ραμί­ρεζ και της κορού­λας του με εκεί­νη του τρί­χρο­νου Κούρ­δου Αϊλάν, το άψυ­χο κορ­μί του οποί­ου είχε ξεβρα­στεί σε παρα­λία της Κω.

Ο Αϊλάν Κούρ­ντι πνί­γη­κε μαζί με τον μεγα­λύ­τε­ρο αδελ­φό του, τον Γκα­λίπ και τη μητέ­ρα τους, τη Ρεχά­να, όταν το φου­σκω­τό στο οποίο επέ­βαι­ναν βυθί­στη­κε στο Αιγαίο. Το πτώ­μα του παι­διού ξεβρά­στη­κε σε μια τουρ­κι­κή παρα­λία στις 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2015. Η φωτο­γρα­φία εκεί­νη, με το παι­δί ξαπλω­μέ­νο μπρού­μυ­τα στην αμμου­διά, έκα­νε τον γύρο του κόσμου και σόκα­ρε την κοι­νή γνώ­μη παγκοσμίως.

Η οικο­γέ­νεια Κούρ­ντι προ­ερ­χό­ταν από το Κομπά­νι της βόρειας Συρί­ας και στό­χος της ήταν να φτά­σει στον Καναδά.

VALERIA45

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο