Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το σχέδιο των Ολλανδών για τη Θεσσαλία

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το «στρα­τη­γι­κό σχέ­διο ανα­συ­γκρό­τη­σης της Θεσ­σα­λί­ας» αναφέρει:

«Το στρα­τη­γι­κό σχέ­διο ανα­συ­γκρό­τη­σης της Θεσ­σα­λί­ας, το οποίο περι­γρά­φε­ται στην έκθε­ση της ολλαν­δι­κής εται­ρεί­ας, βρί­σκε­ται στην αντί­πε­ρα όχθη της ικα­νο­ποί­η­σης των ανα­γκών του λαού, της προ­στα­σί­ας της λαϊ­κής περιου­σί­ας και κατοι­κί­ας, της γεωρ­γι­κής και κτη­νο­τρο­φι­κής παρα­γω­γής, συνο­λι­κά της ζωής της εργα­τι­κής τάξης, των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, επαγ­γελ­μα­τιών, εμπό­ρων, της λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας της Θεσσαλίας.

Χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από τη γνω­στή επι­ζή­μια αντί­λη­ψη “κόστους — οφέ­λους”, αφού συσχε­τί­ζει τις ανα­γκαί­ες αντι­πλημ­μυ­ρι­κές υπο­δο­μές με το κόστος των ζημιών που ενδέ­χε­ται να προκύψουν.

Το σύνο­λο των έργων και των υπο­δο­μών που προ­τεί­νο­νται, εντάσ­σο­νται “στις πολι­τι­κές και τις προ­τε­ραιό­τη­τες για κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη της περιο­χής”, που τελι­κά σημαί­νει την προ­ώ­θη­ση των σχε­δί­ων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων πάνω στο έδα­φος της κατα­στρο­φής, την εφαρ­μο­γή των Οδη­γιών και απο­φά­σε­ων της ΕΕ και της ΚΑΠ, όλων δηλα­δή των ανα­διαρ­θρώ­σε­ων που έχουν ήδη οδη­γή­σει στη χει­ρο­τέ­ρευ­ση του συνό­λου της ζωής του λαού.

Την ίδια στιγ­μή ανα­φέ­ρο­νται σε ανα­διάρ­θρω­ση στη γεωρ­γι­κή παρα­γω­γή με μεί­ω­ση των “υδρό­βιων” καλ­λιερ­γειών, μεί­ω­ση καλ­λιερ­γή­σι­μων εκτά­σε­ων, αφού θα πρέ­πει κάποιες να πλημ­μυ­ρί­ζουν, όταν εμφα­νι­στεί μελ­λο­ντι­κά ένα άλλο ανά­λο­γο φυσι­κό φαι­νό­με­νο, ενώ οι αγρο­το­κτη­νο­τρό­φοι θα πρέ­πει να συνη­θί­σουν σε πλη­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να. Μάλι­στα η μελέ­τη επιρ­ρί­πτει την ευθύ­νη για τα προ­βλή­μα­τα επάρ­κειας νερού στους ίδιους τους αγρό­τες, τους οποί­ους έμμε­σα απει­λεί με μέτρα, αθω­ώ­νο­ντας τη δια­χρο­νι­κά ασκού­με­νη κυβερ­νη­τι­κή πολιτική.

Για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία προ­τεί­νει έργα απο­σπα­σμα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης των πλημ­μυ­ρών με κατα­σκευή κυρί­ως φραγ­μά­των ανά­σχε­σης, αντί της ολο­κλη­ρω­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης των υδά­των, χει­μάρ­ρων, ρεμά­των, ποτα­μών κλπ. Η μελέ­τη προ­τεί­νει επί­σης τη δημιουρ­γία ενός φορέα δια­χεί­ρι­σης των υδά­των, στο πνεύ­μα και των κυβερ­νη­τι­κών εξαγ­γε­λιών για δημιουρ­γία Ανώ­νυ­μης Εται­ρεί­ας δια­χεί­ρι­σης των υδά­των της Θεσ­σα­λί­ας, στην οποία θα εκχω­ρη­θούν όλες οι αρμο­διό­τη­τες: Από τη στρα­τη­γι­κή της δια­χεί­ρι­σης, την εκπό­νη­ση μελε­τών και κατα­σκευ­ής έργων, την παρα­κο­λού­θη­ση της ποιό­τη­τας και της ποσό­τη­τας των υδά­των, της έρευ­νας, μέχρι τον έλεγ­χο και την εφαρ­μο­γή των αντι­λαϊ­κών Οδη­γιών της ΕΕ για το νερό, την “πρά­σι­νη” και “ευφυή” γεωρ­γία, που θα επι­τα­χύ­νει το ξεκλή­ρι­σμα των βιο­πα­λαι­στών αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων, τη συγκέ­ντρω­ση γης και παρα­γω­γής, την έντα­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των υδά­των και την αύξη­ση του κόστους άρδευ­σης και ύδρευσης.

Η στρα­τη­γι­κή μελέ­τη είναι τέλος απο­κα­λυ­πτι­κή ως προς την ανά­γκη αντι­με­τώ­πι­σης της λαϊ­κής οργής, αφού επι­ση­μαί­νει ότι “επει­δή ο κίν­δυ­νος για λαϊ­κές εξε­γέρ­σεις είναι ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νος μετα­ξύ των αγρο­τών σε όλη την Ευρώ­πη” και “οι αγρό­τες είναι πιο επιρ­ρε­πείς στο να εκφρά­ζουν την οργή τους”, προ­τεί­νει ότι “για να απο­τρα­πεί η μετα­τρο­πή των δια­μαρ­τυ­ριών σε εξέ­γερ­ση, να υιο­θε­τη­θεί προ­λη­πτι­κή προ­σέγ­γι­ση και να διε­ξά­γε­ται εποι­κο­δο­μη­τι­κός διά­λο­γος που να οδη­γεί σε παρα­γω­γι­κές απο­φά­σεις”, όπως δηλα­δή εννο­εί την υπο­τα­γή και τη μαζι­κή ενσω­μά­τω­ση των αγρο­τών του θεσ­σα­λι­κού κάμπου, αλλά και όλου του λαού, στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ.

Το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πλαί­σιο προ­τά­σε­ων με κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών και την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία του λαού. Θα συνε­χί­σου­με να παλεύ­ου­με στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να, για την πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών και την ανα­τρο­πή του σχε­δια­σμού της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ, που δεν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πί­σει τις αιτί­ες των συνε­χι­ζό­με­νων κατα­στρο­φών στη Θεσ­σα­λία και που θα συνε­χί­σει να υπο­νο­μεύ­ει τη λαϊ­κή περιου­σία και την ίδια τη ζωή του λαού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο