Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωσε τα κριτήρια για το μέρισμα εξαπάτησης που φέτος θα δοθεί σε λιγότερους δικαιούχους

Με το εφά­παξ «μέρι­σμα» εξα­πά­τη­σης που φέτος θα δοθεί σε λιγό­τε­ρους δικαιού­χους, επι­χεί­ρη­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρ. Σταϊ­κού­ρας να προ­σπε­ρά­σει τον εξό­φθαλ­μα αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα του Φορο­λο­γι­κού νομο­σχε­δί­ου και συνο­λι­κά της εφαρ­μο­ζό­με­νης πολιτικής.

Μιλώ­ντας στη Βου­λή, όπου συζη­τεί­ται το σχέ­διο νόμου που προ­σφέ­ρει νέες προ­κλη­τι­κές φορο­α­παλ­λα­γές στο μεγά­λο κεφά­λαιο, ο Χρ. Σταϊ­κού­ρας ανα­κοί­νω­σε πως θα χορη­γη­θεί έκτα­κτη «ενί­σχυ­ση» 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά.

Το δημο­σιο­νο­μι­κό κόστος του «κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος» που θα δοθεί είναι μόλις 175 εκατ. ευρώ, όταν μόνο από το φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι θα πάρουν επι­πλέ­ον «μπο­να­μά» 900 εκατ. ευρώ, μέσω της μεί­ω­σης της φορο­λο­γί­ας και των άλλων κινήτρων.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών, η έκτα­κτη «ενί­σχυ­ση» θα δοθεί στις ακό­λου­θες κατηγορίες:

1η Ομά­δα: Οικο­γέ­νειες με 4 τέκνα και άνω, με φορο­λο­γη­τέο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα, με βάση τις δηλώ­σεις έτους 2019, έως 20.000 ευρώ. Αριθ­μός ωφε­λού­με­νων νοι­κο­κυ­ριών; 19.140.

2η Ομά­δα: Οικο­γέ­νειες που του­λά­χι­στον ο ένας γονέ­ας είναι μακρο­χρό­νια άνερ­γος, δηλα­δή άνω των 12 μηνών, με του­λά­χι­στον ένα εξαρ­τώ­με­νο τέκνο, και με φορο­λο­γη­τέο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 15.000 ευρώ. Λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη και μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες. Αριθ­μός ωφε­λού­με­νων νοι­κο­κυ­ριών; 163.778.

3η Ομά­δα: Οικο­γέ­νειες που και οι δύο γονείς είναι βρα­χυ­χρό­νια άνερ­γοι, κάτω δηλα­δή των 12 μηνών, με του­λά­χι­στον ένα εξαρ­τώ­με­νο τέκνο, και φορο­λο­γη­τέο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 15.000 ευρώ. Λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη και μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες. Αριθ­μός οφε­λού­με­νων νοι­κο­κυ­ριών; 40.927.

4η Ομά­δα: Οικο­γέ­νειες με εξαρ­τώ­με­να τέκνα ΑΜΕΑ, δικαιού­χοι του σχε­τι­κού επι­δό­μα­τος, έως 24 ετών. Αριθ­μός ωφε­λού­με­νων νοι­κο­κυ­ριών; 25.632.

Με βάση τις κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, του­λά­χι­στον ένας από τους δύο γονείς του νοι­κο­κυ­ριού θα πρέ­πει να δια­μέ­νει, νόμι­μα και μόνι­μα, στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια τα τελευ­ταία 10 έτη, όπως προ­κύ­πτει από την υπο­βο­λή φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος κατά την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. Και οι δύο γονείς του νοι­κο­κυ­ριού θα πρέ­πει να είναι φορο­λο­γι­κοί κάτοι­κοι Ελλά­δας. Το άθροι­σμα των κατα­θέ­σε­ων όλων των μελών του νοι­κο­κυ­ριού, σε όλα τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας ή του εξω­τε­ρι­κού, καθώς και η τρέ­χου­σα αξία μετο­χών και ομο­λο­γιών, να μην υπερ­βαί­νει τις 20.000 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο