Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση για την πρόσφατη Σύνοδο της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα τον προγραμματισμό της δράσης του Κόμματος το επόμενο διάστημα

Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ, εξέ­τα­σε τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο και κατέ­λη­ξε σε ένα πρό­γραμ­μα δρά­σης για το επό­με­νο διά­στη­μα, με βάση και το Κάλε­σμα Αγω­νι­στι­κής Συμπό­ρευ­σης της ΚΕ.

Αυτήν την περί­ο­δο υλο­ποι­ή­θη­κε ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα με πρω­το­βου­λί­ες — εκδη­λώ­σεις — παρεμ­βά­σεις του Κόμ­μα­τος, που έφε­ραν το ΚΚΕ σε επα­φή με ευρύ­τε­ρες εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις και συνέ­βα­λαν ώστε το Κόμ­μα να κάνει πιο αισθη­τή την παρου­σία του, την πολι­τι­κή και τον ρόλο του στον αγώ­να για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμφέροντα.

Ιδιαί­τε­ρα αυτό το διά­στη­μα, με την ουσια­στι­κή συμ­βο­λή των κομ­μου­νι­στών και κομ­μου­νι­στριών, δημιουρ­γή­θη­καν ελπι­δο­φό­ρες εστί­ες αντί­στα­σης και αγώ­να σε εργα­σια­κούς χώρους και κλά­δους, στα μέτω­πα της παν­δη­μί­ας, της ακρί­βειας και των τρα­γι­κών συνε­πειών για τον λαό, έγι­ναν βήμα­τα στη συσπεί­ρω­ση δυνά­με­ων για την από­κρου­ση παλιών και νέων αντερ­γα­τι­κών νόμων, του κρα­τι­κού και εργο­δο­τι­κού αυταρχισμού.

Αυτή η δρα­στη­ριό­τη­τα χρειά­ζε­ται να συνε­χι­στεί και να εμπλου­τι­στεί, ώστε το Κόμ­μα από καλύ­τε­ρες θέσεις να δώσει τη μάχη για τη συσπεί­ρω­ση εργα­τι­κών — λαϊ­κών δυνά­με­ων, για την άνο­δο και βελ­τί­ω­ση της δρά­σης στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα και την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία, στην πάλη για έναν συνο­λι­κά δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, για την εργα­τι­κή εξου­σία, τον σοσιαλισμό.

Σήμε­ρα, η δυσα­ρέ­σκεια που φου­ντώ­νει μέσα στην εργα­τι­κή τάξη, όπως και σε τμή­μα­τα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και αγρο­τών, καθώς και στη νεο­λαία, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει πηγή αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης, πολι­τι­κής δια­φο­ρο­ποί­η­σης μάχι­μων δυνά­με­ων από την επιρ­ροή των αστι­κών και οπορ­του­νι­στι­κών κομ­μά­των (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κ.λπ.) και θετι­κών ριζο­σπα­στι­κών διερ­γα­σιών, τόσο απέ­να­ντι στις ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις και προσ­δο­κί­ες που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση στον λαό για «μέρι­σμα» από την ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας, το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, την «πρά­σι­νη και ψηφια­κή μετά­βα­ση» κ.λπ., όσο και απέ­να­ντι στις νέες σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές αυτα­πά­τες εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ για μια δήθεν πιο «ευνοϊ­κή για τον λαό» κυβέρ­νη­ση στο παρα­πά­νω πλαίσιο.

Η δρά­ση του ΚΚΕ μπο­ρεί να συμ­βά­λει ώστε η υπο­βό­σκου­σα αλλά και εκφρα­σμέ­νη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια να μην εκτο­νώ­νε­ται ή εγκλω­βί­ζε­ται σε παραλ­λα­γές δια­χεί­ρι­σης της ίδιας στρα­τη­γι­κής, αλλά να οδη­γεί στην πιο μαζι­κή συμ­με­το­χή δυνά­με­ων στις δια­δι­κα­σί­ες του κινή­μα­τος, στην πιο στα­θε­ρή και μαχη­τι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, στη δρά­ση με βάση την πολι­τι­κή του πρόταση.

Στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής μας δρα­στη­ριό­τη­τας και παρέμ­βα­σης εντάσ­σε­ται και η προ­ε­τοι­μα­σία για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, καθώς — έτσι κι αλλιώς — ανε­ξάρ­τη­τα από τον ακρι­βή χρό­νο, το 2022 θα είναι χρό­νος προ­ε­τοι­μα­σί­ας ή και διε­ξα­γω­γής των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών, ενώ και οι δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες για το φθι­νό­πω­ρο του 2023.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη τα μέλη και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ να πρω­το­στα­τή­σουν ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά για την οργά­νω­ση του λαϊ­κού αγώ­να, με επε­ξερ­γα­σμέ­νους στό­χους πάλης για όλα τα ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, με άξο­να τις σύγ­χρο­νες εργα­τι­κές — λαϊ­κές ανά­γκες και με στό­χο την πανερ­γα­τι­κή — πανελ­λα­δι­κή κλι­μά­κω­ση και τον συντονισμό.

Βασι­κά μέτω­πα της δρά­σης του Κόμ­μα­τος για το επό­με­νο διά­στη­μα, αλλά και προ­τε­ραιό­τη­τα της πάλης του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, είναι:

Μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας, όσο και μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς. Η επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας, τα μέτρα σε χώρους δου­λειάς, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, σχο­λεία, το ολο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης όλου του πληθυσμού.

Η πάλη για αυξή­σεις στους μισθούς και υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, σε συν­δυα­σμό με την πάλη ενά­ντια στην ακρί­βεια και για την προ­στα­σία του λαϊ­κού εισοδήματος.

Η πάλη για την υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και των συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευ­θε­ριών, της λει­τουρ­γί­ας των συν­δι­κά­των και του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, για τη μαζι­κο­ποί­η­ση των σωμα­τεί­ων και την αλλα­γή του συσχε­τι­σμού δυνά­με­ων, ενά­ντια στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή και βία.

Η δρά­ση στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης γύρω από τα βασι­κά μέτω­πα της ακρί­βειας, των χρε­ών, της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας κ.λπ.

Στους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, κυρί­ως σε σχέ­ση με το κόστος παρα­γω­γής, την ακρί­βεια, αλλά και τις επι­πτώ­σεις των φυσι­κών καταστροφών.

Η δρά­ση για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών ενά­ντια σε κάθε μορ­φή ανι­σο­τι­μί­ας, βίας και κακοποίησης.

Στη νεο­λαία (εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές). Συνο­λι­κά, η δρά­ση στο μέτω­πο της Παι­δεί­ας, του Πολι­τι­σμού, του Αθλη­τι­σμού, της πάλης κατά των ναρ­κω­τι­κών και της εξάρτησης.

Η διε­θνής δρα­στη­ριό­τη­τα του ΚΚΕ, η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη στους λαούς που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στις πολύ­μορ­φες επεμ­βά­σεις (π.χ. Κού­βα, Παλαι­στί­νη, Καζακ­στάν). Ο αγώ­νας ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ απο­κτά ξεχω­ρι­στή σημα­σία εξαι­τί­ας και των επι­κίν­δυ­νων διε­θνών εξε­λί­ξε­ων, της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ και Ρωσία, Κίνα, αλλά και της επί­δρα­σης αυτών των εξε­λί­ξε­ων στην πορεία των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, στην προ­ώ­θη­ση διευ­θε­τή­σε­ων και συμ­βι­βα­σμών με αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή σφρα­γί­δα («East Med», κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα κ.λπ.).

Με αφορ­μή την πορεία της παν­δη­μί­ας, αλλά και ενό­ψει της συμπλή­ρω­σης δύο χρό­νων από το ξέσπα­σμά της, να δυνα­μώ­σει η παρέμ­βα­ση του Κόμ­μα­τος ανοί­γο­ντας επι­στη­μο­νι­κά πολι­τι­κά και ιδε­ο­λο­γι­κά ζητή­μα­τα, μαζί με την αντι­πα­ρά­θε­ση ενά­ντια στο κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο για το «νέο ΕΣΥ».

Παράλ­λη­λα, το 2022 απο­τε­λεί χρο­νιά σημα­ντι­κών επε­τεί­ων γύρω από τις οποί­ες μπο­ρεί να ξεδι­πλω­θεί μια πολύ­μορ­φη ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή παρέμ­βα­ση του Κόμ­μα­τος για σημα­ντι­κά επί­και­ρα ζητή­μα­τα (ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και αντα­γω­νι­σμοί, ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και ανά­πτυ­ξη κ.λπ.). Τέτοιες είναι:

30 χρό­νια από τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ (μετε­ξέ­λι­ξη της τότε ΕΟΚ σε ΕΕ) και 20 χρό­νια από την ΟΝΕ.
70 χρό­νια από την έντα­ξη της Ελλά­δας στον ΝΑΤΟ.
100 χρό­νια από τον Μικρα­σια­τι­κό Πόλεμο.
80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ.
70 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, και άλλα.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει με επι­μο­νή και στα­θε­ρό­τη­τα για την προ­ώ­θη­ση της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας, όλων των δυνά­με­ων μέσα στο κίνη­μα και στους αγώ­νες, σε όλη τη χώρα, όλων όσοι έχουν κοι­νό συμ­φέ­ρον να παλέ­ψουν για τη συνο­λι­κή αλλα­γή πορεί­ας, για την ανατροπή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο