Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την «απόσυρση» της Μ. Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

 

Η «απόσυρση» της Μ. Ασημακοπούλου συνιστά έμμεση παραδοχή της ενοχής για τη διαρροή στοιχείων των εκλογέων

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την «από­συρ­ση» της Μ. Αση­μα­κο­πού­λου από το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο της ΝΔ, αναφέρει:

«Η “από­συρ­ση” της κυρί­ας Αση­μα­κο­πού­λου από το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο της ΝΔ συνι­στά έμμε­ση παρα­δο­χή της ενο­χής για τη διαρ­ροή των προ­σω­πι­κών στοι­χεί­ων των εκλο­γέ­ων. Το επό­με­νο βήμα θα πρέ­πει να είναι η ανά­λη­ψη της πολι­τι­κής ‑του­λά­χι­στον- ευθύ­νης από την κυρία Κερα­μέ­ως και το πιο σημα­ντι­κό η από­συρ­ση εκεί­νων των δια­τά­ξε­ων που μετα­τρέ­πουν τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να των ψηφο­φό­ρων σε “φέιγ βολάν”, φαι­νό­με­νο το οποίο θα εντα­θεί με τις δια­δι­κα­σί­ες της επι­στο­λι­κής ψήφου, όπως από την πρώ­τη στιγ­μή είχε καταγ­γεί­λει το ΚΚΕ».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο