Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων 101ου Δημοτικού σχετικά με τον ξυλοδαρμό του 11χρονου μαθητή

Να απο­χω­ρή­σουν τα ΜΜΕ από τον χώρο του σχο­λεί­ου και οι αρμό­διοι φορείς να υπε­ρα­σπί­σουν τα παι­διά από την δημό­σια έκθε­ση, απαι­τεί ο Σύλ­λο­γος Γονέ­ων του 101ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθή­νας, σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με τον ξυλο­δαρ­μό μαθη­τή του σχο­λεί­ου από συνο­μη­λί­κους του.

Στην ανα­κοί­νω­σή του το ΔΣ του Συλ­λό­γου, τονί­ζει ότι πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός είναι η υπο­στή­ρι­ξη και η ασφά­λεια των παι­διών και η πρό­λη­ψη περι­στα­τι­κών που θέτουν σε κίν­δυ­νο τη ψυχι­κή και σωμα­τι­κή ακεραιότητα.

Η ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

«Το ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων του 101ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθη­νών βρί­σκε­ται σε δια­δι­κα­σία ενη­μέ­ρω­σης από τους γονείς, καθώς και από τη Διεύ­θυν­ση του Σχο­λεί­ου, σχε­τι­κά με το περι­στα­τι­κό που έλα­βε χώρα στο προ­αύ­λιο του σχο­λεί­ου την Τετάρ­τη 26/4, και είχε ως απο­τέ­λε­σμα το τραυ­μα­τι­σμό μαθη­τή. Πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός είναι η υπο­στή­ρι­ξη και η ασφά­λεια των παι­διών μας, η ενη­μέ­ρω­ση της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας, και η πρό­λη­ψη περι­στα­τι­κών που θέτουν σε κίν­δυ­νο τη ψυχι­κή και σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα, όπως έχου­με επα­νει­λημ­μέ­νως επι­ση­μά­νει με δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις μας.

Η δια­δι­κα­σία αυτή πρέ­πει να γίνε­ται με σεβα­σμό στους μαθη­τές και τις μαθή­τριες του σχο­λεί­ου, και χωρίς την παρου­σία δημο­σιο­γρά­φων και ΜΜΕ στην είσο­δο του σχο­λεί­ου. Καλού­με τα ΜΜΕ να σεβα­στούν τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που δημο­σιο­ποιούν, και να απο­χω­ρή­σουν από το χώρο του σχο­λεί­ου. Επι­πλέ­ον, καλού­με τους αρμό­διους φορείς να υπε­ρα­σπί­σουν τα παι­διά μας από την δημό­σια έκθεση.»

Το Δ.Σ. του Συλ­λο­γου Γονέ­ων και Κηδεμόνων

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο