Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ): ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ — ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ — ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ header

Αθή­να 16.12.2019

Δελτίο τύπου

 Για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης της ΣΕΑ, με τους Υπουρ­γούς: κ. Γεώρ­γιο Γερα­πε­τρί­τη (Επι­κρα­τεί­ας), κ. Ιωάν­νη Βρού­τση (Εργα­σί­ας, Κ.Α), κ. Άκη Σκέρ­τσο (συντο­νι­στής του Κυβερ­νη­τι­κού Έργου).

Η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να (ΣΕΑ) στέλ­νει το αγω­νι­στι­κό της χαι­ρε­τι­σμό σε όλους τους συντα­ξιού­χους της χώρας μας, που πήραν μέρος στο Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας της 14.12.19.

Οι από­μα­χοι της δου­λειάς, αλλά όχι της ζωής και του αγώ­να, με την μαζι­κή συμ­με­το­χή τους, την πει­θαρ­χία και την αγω­νι­στι­κό­τη­τα τους στην συγκέ­ντρω­ση και την πορεία προς το Πρω­θυ­πουρ­γι­κό μέγα­ρο, μέσα σε αντί­ξο­ες και­ρι­κές συν­θή­κες, με ακα­τά­παυ­στη βρο­χή και αέρα, έγρα­ψαν μια ακό­μη αγω­νι­στι­κή σελί­δα διεκ­δι­κώ­ντας τα δίκαια αιτή­μα­τά τους για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

H αντι­προ­σω­πεία της ΣΕΑ συνα­ντή­θη­κε με αντι­προ­σω­πεία απο­τε­λού­με­νη από τους υπουρ­γούς, κ. Γεώρ­γιο Γερα­πε­τρί­τη (Επι­κρα­τεί­ας), κ. Ιωάν­νη Βρού­τση (Εργα­σί­ας, Κ.Α), κ. Άκη Σκέρ­τσος (συντο­νι­σμός του κυβερ­νη­τι­κού έργου). Έθε­σε όλα τα αιτή­μα­τα των συντα­ξιού­χων που ανα­φέ­ρο­νται ανα­λυ­τι­κά στο υπό­μνη­μα της  προς τον Πρω­θυ­πουρ­γό, με αιχ­μή μπρο­στά στα Χρι­στού­γεν­να την άμε­ση κατα­βο­λή σε όλους τους συντα­ξιού­χους της 13ης σύντα­ξης και τα παρά­νο­μα παρα­κρα­τη­θέ­ντα. Επί­σης έθε­σε την απαί­τη­ση των συντα­ξιού­χων για συνά­ντη­ση με τον κ. Πρωθυπουργό.

Οι απα­ντή­σεις που λάβα­με στα άμε­σα αιτή­μα­τα δεν μας ικα­νο­ποιούν και μας δημιουρ­γούν μεγα­λύ­τε­ρη ανη­συ­χία.  Δεν πήρα­με θετι­κή απά­ντη­ση για την άμε­ση κατα­βο­λή της 13ης σύντα­ξης και την κατα­βο­λή των παρά­νο­μων παρακρατηθέντων.

Η ανη­συ­χία μας μεγά­λω­σε από το ό,τι η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζει για κατά­θε­ση νέο ασφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο που θα δια­τη­ρεί όλες τις μέχρι σήμε­ρα αντερ­γα­τι­κές δια­τά­ξεις και θα προ­σθέ­τει νέες, που ουσια­στι­κά καταρ­γούν τον δημό­σιο-κοι­νω­νι­κό της χαρα­κτή­ρα και  την παρα­δί­δουν στους ιδιώ­τες.  Οι απα­ντή­σεις που δόθη­καν από τους υπουρ­γούς για το σύνο­λο των αιτη­μά­των μας ήταν γενι­κές, δηλα­δή ότι με την κατά­θε­ση του νέου ασφα­λι­στι­κού θα γίνουν ανα­λο­γι­στι­κές μελέ­τες και ό,τι προ­κύ­ψει σε κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις θα απο­δο­θεί σε όλους τους συνταξιούχους.

Για την κατα­βο­λή των παρά­νο­μα παρα­κρα­τη­θέ­ντων που απαι­τή­σα­με άμε­σα να απο­δο­θούν, η απά­ντη­ση ήταν ότι αυτό θα γίνει μετά την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Επι­κρα­τεί­ας και θα απο­δο­θούν με βάση ό,τι αυτή προ­βλέ­πει, σε όλους τους συντα­ξιού­χους δίχως δίκες και προ­α­παι­τού­με­να, αλλά με βάση της δημο­σιο­νο­μι­κές δυνατότητες.

Στο αίτη­μα μας για συνά­ντη­ση με τον κ. Πρω­θυ­πουρ­γό, μας δόθη­κε η δια­βε­βαί­ω­ση ότι αυτή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσα στον Ιανουάριο.

Από μεριάς της ΣΕΑ έγι­νε για μια φορά ακό­μα καθα­ρό προς την κυβέρ­νη­ση ότι δεν υιο­θε­τού­με την λογι­κή ότι έγι­νε, έγι­νε και διεκ­δι­κού­με το σύνο­λο των όσων άδι­κα μας έχουν παρακρατήσει.

Η ΣΕΑ χαι­ρε­τί­ζει και ευχα­ρι­στεί τους δημο­σιο­γρά­φους, τα ΜΜΕ και  τον Τύπο που έχουν όλα αυτά τα χρό­νια στη­ρί­ξει τους αγώ­νες των συντα­ξιού­χων. Ταυ­τό­χρο­να εκφρά­ζει την αγα­νά­κτη­ση και την δια­μαρ­τυ­ρία της και καταγ­γέλ­λει μια μερί­δα ΜΜΕ, καθώς και της δημό­σιας Τηλε­ό­ρα­σης που όχι μόνο την απο­σιώ­πη­σαν ή υπο­βάθ­μι­σαν την συγκέ­ντρω­σή μας, αλλά για­τί στα­θε­ρά καλ­λιερ­γούν ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες και αυτα­πά­τες, απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας τους συντα­ξιού­χους. Αυτό γίνε­ται σε καθη­με­ρι­νή βάση με καλε­σμέ­νους εκπρο­σώ­πους μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κών γρα­φεί­ων και συν­δι­κα­λι­στές στρα­τευ­μέ­νους στο άρμα τους, που δεν κάνουν τίπο­τε άλλο από το να στέλ­νουν χιλιά­δες  συντα­ξιού­χους με το αζη­μί­ω­το σε  δικα­στι­κές προ­σφυ­γές για να  βρουν λύση στα προ­βλή­μα­τά τους.

Ευχα­ρι­στεί όλους τους αξιο­πρε­πείς νομι­κούς που έχουν στα­θεί δίπλα μας  όλα αυτά τα δύσκο­λα χρό­νια, που πολ­λές φορές αφι­λο­κερ­δώς μας στή­ρι­ξαν με χρή­σι­μες νομι­κές συμ­βου­λές και έχουν αρνη­θεί να συμ­με­τέ­χουν σε αυτή την αθλιότητα.

Κάνου­με έκκλη­ση για μία ακό­μη φορά
σε όλους τους συνταξιούχους,
κανέ­νας να μη προ­σφύ­γει στα δικαστήρια.

Ενό­ψει των εορ­τών ευχό­μα­στε σε όλους τους συνα­δέλ­φους και τις συνα­δέλ­φισ­σες  καλή δύνα­μη και υγεία, καλές γιορ­τές και ευτυ­χι­σμέ­νος ο νέος χρό­νος. Να είμα­στε σε αγω­νι­στι­κή επα­γρύ­πνη­ση, να προ­σέ­χου­με του εαυ­τούς μας, να έχου­με υγεία. Και σε όσους έχουν εκφρά­σει το άγχος τους για­τί αργού­με να πεθά­νου­με, μπο­ρού­με να τους εκδι­κη­θού­με για όσα έκα­ναν ενα­ντί­ον μας όλα αυτά τα χρό­νια με το να ζού­με περισσότερο.

Οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργανώσεις 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ Σωκράτους 23 – Αθήνα ΤΗΛ. (210) 52 01 573 - 52 29 442 –ΦΑΞ.52 29 907 E-mail osika@otenet.gr


Δελ­τίο τύπου ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 16-12-2019

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο