Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της αγωνιστικής Δημοτικής Αρχής απέναντι στα ψεύδη και τις συκοφαντίες που διαδίδονται

Την προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού με την βιο­μη­χα­νία ανα­πα­ρα­γω­γής ψευ­δών ειδή­σε­ων και συκο­φα­ντιών που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από νωρίς το πρωί της Παρα­σκευ­ής καταγ­γέλ­λει η αγω­νι­στι­κή Δημο­τι­κή Αρχή Πάτρας, που με ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Καταγ­γέλ­λου­με τις ψευ­δείς ειδή­σεις που δια­δί­δο­νται από δημο­σιο­γρά­φους για δήθεν ξυλο­δαρ­μούς και επι­θέ­σεις, και την προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης της Δημο­τι­κής Αρχής της Πάτρας.

Η Δημο­τι­κή Αρχή θα συνε­χί­σει να διεκ­δι­κεί στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού για «Δου­λειά για όλους, Δου­λειά με δικαιώματα».

Ο λαός της Πάτρας ξέρει καλά ποιοι παί­ζουν παι­χνί­δια στις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων, βάζο­ντας την Δημο­τι­κή Αρχή στο στό­χα­στρο. Τους λέμε, όμως, να μην ελπί­ζουν! Όση λάσπη και να ρίξουν, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν την αλή­θεια, ούτε την αγω­νι­στι­κή στά­ση της Δημο­τι­κής Αρχής, ούτε το ψεύ­τι­κο ενδια­φέ­ρον αυτών που κερ­δί­ζουν εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την αγω­νία των συμβασιούχων.

Σήμε­ρα στις 10 π.μ. η Δημο­τι­κή Αρχή κάλε­σε σε συγκέ­ντρω­ση έξω από το Δημαρχείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο