Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τα 20 χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία

Ανα­κοί­νω­ση για τα 20 χρό­νια από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στη Γιου­γκο­σλα­βία εξέ­δω­σε η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρήνη.

Επί­σης η ΕΕΔΥΕ θα πάρει μέρος στις εκδη­λώ­σεις για την 20ή επέ­τειο του πολέ­μου του 1999, που οργα­νώ­νει στο Βελι­γρά­δι το «Φόρουμ του Βελι­γρα­δί­ου για τον Κόσμο των Ίσων» με τη στή­ρι­ξη του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, με τη συμ­με­το­χή πολυ­πλη­θούς αντι­προ­σω­πεί­ας 60 μελών και φίλων της οργά­νω­σης. Την ΕΕΔΥΕ θα εκπρο­σω­πή­σει ο αντι­πρό­ε­δρός της Νίκος Ζώκας.

Στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και συνε­δρί­α­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης και γι’ αυτόν το λόγο θα μετα­βούν στη σερ­βι­κή πρω­τεύ­ου­σα ο Θανά­σης Παφί­λης, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας και ο Ηρα­κλής Τσα­βδα­ρί­δης, εκτε­λε­στι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΠΣΕ, που θα εκπρο­σω­πή­σουν την οργά­νω­ση στις εκδη­λώ­σεις της επετείου.

Στην ανα­κοί­νω­σή της για τα 20 χρό­νια από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στη Γιου­γκο­σλα­βία, η ΕΕΔΥΕ τονίζει:

«Συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος είκο­σι χρό­νια από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στη Γιου­γκο­σλα­βία, στις 24 Μαρ­τί­ου του 1999.

Στις 78 ημέ­ρες των ανε­λέ­η­των ΝΑΤΟι­κών βομ­βαρ­δι­σμών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 35.788 επι­δρο­μές σε 200 πόλεις, ρίφθη­καν 500.000 βόμ­βες, εκ των οποί­ων οι 35.500 ήταν βόμ­βες δια­σπο­ράς, που είναι απα­γο­ρευ­μέ­νες από τις διε­θνείς συν­θή­κες. Οι ΝΑΤΟι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί είχαν ως απο­τέ­λε­σμα δεκά­δες χιλιά­δες θύμα­τα, νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες, πολ­λά από τα οποία ήταν μικρά παι­διά και άμα­χοι. Κατέ­στρε­ψαν νοσο­κο­μεία, σχο­λεία, εργο­στά­σια, υπο­δο­μές, γέφυ­ρες και δρό­μους. Οι “έξυ­πνες” ΝΑΤΟι­κές βόμ­βες απε­μπλου­τι­σμέ­νου ουρα­νί­ου μετέ­τρε­ψαν τη Γιου­γκο­σλα­βία και ολό­κλη­ρα τα Βαλ­κά­νια σε ραδιε­νερ­γό πεδίο βολής, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για την υγεία των λαών της περιοχής.

Τους βομ­βαρ­δι­σμούς ακο­λού­θη­σε η χερ­σαία επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που ορι­στι­κο­ποί­η­σε τη βίαιη διά­λυ­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και είχε ως απο­τέ­λε­σμα την από­σχι­ση του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού προ­τε­κτο­ρά­του του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου. Η ΕΕ πρω­το­στά­τη­σε σε αυτό το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα. Δεν ξεχνά­με ότι πολ­λές από τις κυβερ­νή­σεις της ήταν οι λεγό­με­νες κεντρο­α­ρι­στε­ρές όπως στη χώρα μας, όπου η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ, με την από­λυ­τη συγκα­τά­θε­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης της ΝΔ, στή­ρι­ξε την επέμ­βα­ση και τον πόλε­μο. Έδω­σε γη και αέρα, λιμά­νια και αερο­δρό­μια, τους δρό­μους και τους σιδη­ρο­δρό­μους της χώρας για να περά­σουν οι ΝΑΤΟι­κοί δολο­φό­νοι. Από κοντά και ο προ­κά­το­χος του σημε­ρι­νού ΣΥΡΙΖΑ (ο λεγό­με­νος τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ), που με το σύν­θη­μα “Μιλό­σε­βιτς και Κλί­ντον στα­μα­τή­στε τις ανθρω­πο­θυ­σί­ες”, εξί­σω­νε τα θύμα­τα με τους θύτες και πρό­σφε­ρε κι αυτός άλλο­θι στους ΝΑΤΟι­κούς δολοφόνους.

Στη βαρ­βα­ρό­τη­τα των ιμπε­ρια­λι­στών αντι­τά­χθη­κε η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού. Αντι­στά­θη­καν οι γνή­σιες αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές — αντι­πο­λε­μι­κές και πατριω­τι­κές δυνά­μεις, μαζί και το κίνη­μά μας, η ΕΕΔΥΕ, τα παι­διά με τις κόκ­κι­νες σημαί­ες, που για πάνω από τρεις μήνες στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Αθή­να και σε όλη την Ελλά­δα ξεσή­κω­ναν το λαό κατά του πολέ­μου και της συμ­με­το­χής της πατρί­δας μας σ’ αυτόν. Κόντρα σε κόμ­μα­τα και άλλους μηχα­νι­σμούς, που συκο­φα­ντού­σαν και λοι­δο­ρού­σαν, απο­κά­λυ­ψαν στο λαό την αλή­θεια για τους στό­χους και τις επι­διώ­ξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ. Με πολύ­μορ­φες μαζι­κές λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις, με συνε­χή απο­κλει­σμό του Λιμα­νιού της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με μπλο­κά­ρι­σμα των δρό­μων, των σιδη­ρο­δρο­μι­κών γραμ­μών και του αερο­δρο­μί­ου, με πολ­λούς απο­κλει­σμούς στα σύνο­ρα, επί τρεις μήνες αστα­μά­τη­τα, ο λαός μας κατά­φε­ρε να εμπο­δί­σει και να καθυ­στε­ρή­σει την προ­ώ­θη­ση των ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων στη Γιουγκοσλαβία.

Η επέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Γιου­γκο­σλα­βία έγι­νε στον από­η­χο των αντε­πα­να­στα­τι­κών ανα­τρο­πών στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και στις σοσια­λι­στι­κές χώρες της Ανα­το­λι­κής και Κεντρι­κής Ευρώ­πης. Έδει­ξε το πόσο σημα­ντι­κός ήταν ο ρόλος του σοσια­λι­σμού για 50 ολό­κλη­ρα χρό­νια, για την ειρή­νη και την ασφά­λεια των λαών. Τη ΝΑΤΟι­κή επί­θε­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία ακο­λού­θη­σε μια σει­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων — στο Αφγα­νι­στάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Υεμέ­νη και αλλού. Το ίδιο πρό­σχη­μα, που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι ιμπε­ρια­λι­στές για την επέμ­βα­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία, την προ­στα­σία δήθεν του λαού από τον “αιμο­στα­γή δικτά­το­ρα” Μιλό­σε­βιτς, το χρη­σι­μο­ποί­η­σαν και αργό­τε­ρα στο Ιράκ, στη Λιβύη και τη Συρία. Το ίδιο χρη­σι­μο­ποιούν και σήμε­ρα στη Βενε­ζου­έ­λα ενά­ντια στο νόμι­μα εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της χώρας, Νικο­λάς Μαδού­ρο. Επεμ­βαί­νουν παντού, όπου υπάρ­χουν μη αρε­στές κυβερ­νή­σεις, για να βάλουν στο χέρι τα πλού­τη και τον ιδρώ­τα των λαών.

Σήμε­ρα, οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί και κλι­μα­κώ­νε­ται η επι­θε­τι­κό­τη­τα ανά­με­σα σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλο­κή μεγά­λου αριθ­μού κρα­τών στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής, της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, της Αφρι­κής, των Βαλ­κα­νί­ων και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Η Συρία, το Ιράκ, η Υεμέ­νη, η Παλαι­στί­νη, η Ουκρα­νία, η Μαύ­ρη Θάλασ­σα, η Βενε­ζου­έ­λα απο­τε­λούν τις θερ­μές εστί­ες αυτής της αντι­πα­ρά­θε­σης. Στα Βαλ­κά­νια ενι­σχύ­ε­ται η παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, πλη­θαί­νουν οι ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις στην περιο­χή στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία. Η ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κής κοπής Συμ­φω­νία των Πρε­σπών που δια­τη­ρεί ατό­φια τα σπέρ­μα­τα του αλυ­τρω­τι­σμού, του εθνι­κι­σμού και που απο­σκο­πού­σε ξεκά­θα­ρα στην έντα­ξη της γει­το­νι­κής χώρας στο ΝΑΤΟ, ανοί­γει το δρό­μο για πολύ επι­κίν­δυ­να σενά­ρια αλλα­γής συνό­ρων σε μια σει­ρά από χώρες των Βαλ­κα­νί­ων. Μας ανη­συ­χεί η απε­λευ­θέ­ρω­ση των μετα­κι­νή­σε­ων μετα­ξύ της Αλβα­νί­ας και του προ­τε­κτο­ρά­του του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου που ισχύ­ει από τις αρχές του 2019, καθώς και τα σενά­ρια για από­σχι­ση της Σερ­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κρο­α­τί­ας, οι σκέ­ψεις για επί­λυ­ση του Κυπρια­κού στη βάση της Συμ­φω­νί­ας των Πρεσπών.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με τη στή­ρι­ξη και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, στο όνο­μα της λεγό­με­νης γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης, συμ­βάλ­λει στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια με τον ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο του “προ­τι­μώ­με­νου εταί­ρου” του ΝΑΤΟ και την ιδιό­τη­τα του “γεω­πο­λι­τι­κού μεντε­σέ” του ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Γεμί­ζει την Ελλά­δα με βάσεις θανά­του, γίνε­ται “σημαιο­φό­ρος” για τα συμ­φέ­ρο­ντα ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην περιο­χή ανα­λαμ­βά­νο­ντας μια σει­ρά από επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες, εμπλέ­κει το λαό σε θανά­σι­μες περι­πέ­τειες, ξεπλέ­νει τους μακε­λά­ρη­δες των λαών.

Μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις, η ΕΕΔΥΕ καλεί το λαό σε ετοι­μό­τη­τα και σε επα­γρύ­πνη­ση! Να αξιο­ποι­ή­σει την πεί­ρα του, την ιστο­ρι­κή του γνώ­ση, να κρί­νει τις εξε­λί­ξεις από τη σκο­πιά των δικών του συμ­φε­ρό­ντων και ανα­γκών. Καλού­με το λαό να μη φοβη­θεί, να βγει και πάλι μπρο­στά. Να οργα­νώ­σει την πάλη του, για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά, στην ασφά­λι­ση, στην Παι­δεία, στην Υγεία, για όλες τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του. Να δυνα­μώ­σει το ρεύ­μα ενα­ντί­ω­σης στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους, στην εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτούς, να απαι­τή­σει την απο­δέ­σμευ­ση της πατρί­δας μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μόνο η οργα­νω­μέ­νη πάλη του λαού είναι ικα­νή να βάλει εμπό­δια στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς. Στις επι­κεί­με­νες πολ­λα­πλές εκλο­γι­κές μάχες ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι πρέ­πει να κάνουν κρι­τή­ριο επι­λο­γής τους αυτές τις εξε­λί­ξεις. Να δώσουν την πρέ­που­σα απά­ντη­ση, να κατα­δι­κά­σουν αυτές τις δυνά­μεις που δεν αντι­στέ­κο­νται, που δεν αγω­νί­ζο­νται, που συμπο­ρεύ­ο­νται με τις κυρί­αρ­χες επι­λο­γές της άρχου­σας τάξης της χώρας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και προ­ω­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.

Με το σύν­θη­μα “Στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμιά υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί!” ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία της χώρας μας, όπως και τότε την άνοι­ξη του 1999, έτσι και σήμε­ρα πρέ­πει να ξεση­κω­θούν. Μαζί με όλους τους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων μπο­ρούν και πρέ­πει να βάλουν φραγ­μό στα άνο­μα συμ­φέ­ρο­ντα του ιμπε­ρια­λι­σμού και στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των μονο­πω­λί­ων και των αστι­κών τάξε­ων της περιο­χής. Να γίνουν τα Βαλ­κά­νια περιο­χή φιλί­ας, συνερ­γα­σί­ας και συνα­δέλ­φω­σης, όπου οι λαοί θα είναι οι πραγ­μα­τι­κοί αφέ­ντες στον τόπο τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο