Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το θάνατο του Κώστα Καζάκου

Με βαθιά θλί­ψη και συγκί­νη­ση απο­χαι­ρε­τού­με έναν από τους μεγά­λους του θεά­τρου, τον αγα­πη­μέ­νο, τον πολύ­τι­μο σύντρο­φό μας στα μικρά και τα μεγά­λα, στα εύκο­λα και τα δύσκο­λα, στις χαρές και τις πίκρες της ζωής και του αγώ­να, Κώστα Καζά­κο. Ο Κώστας Καζά­κος δεν ήταν μόνο προι­κι­σμέ­νος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και μετα­φρα­στής θεα­τρι­κών έργων. Ήταν μια … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ανα­κοί­νω­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για το θάνα­το του Κώστα Καζά­κου.