Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την Έκτακτη Οικονομική Εξόρμηση Απρίλη — Μάη — Ιούνη 2024

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ καλεί τους εργά­τες και τις εργά­τριες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τους νέους και τις νέες των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών να δώσου­με μαζί τη μάχη των ευρω­ε­κλο­γών στις 9 Ιού­νη! Για να δυνα­μώ­σει η αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ στις κάλ­πες και στους δρό­μους της διεκ­δί­κη­σης. Κάλε­σμα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την Έκτα­κτη Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση Απρί­λη — Μάη — Ιού­νη 2024.