Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της ΚΝΕ για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στέγαση

«Τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση είναι μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των νέων ζευ­γα­ριών, των φοι­τη­τών και των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, που στε­νά­ζουν από τα πανά­κρι­βα νοί­κια και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της στέ­γης. Ανα­κυ­κλώ­νουν δοκι­μα­σμέ­νες συντα­γές που οδή­γη­σαν χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους να μένουν στο παι­δι­κό τους δωμά­τιο ή σε αχού­ρια που κοστί­ζουν χρυ­σά­φι» ανα­φέ­ρει η ΚΝΕ σε ανα­κοί­νω­σή της για τις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για τη στέγαση.

«Η παρά­δο­ση των νέων φοι­τη­τι­κών εστιών σε ιδιώτες-«αρπακτικά», μέσω ΣΔΙΤ, υλο­ποιώ­ντας τα σχέ­δια που είχε δρο­μο­λο­γή­σει η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, σημαί­νει ενοί­κια στις εστί­ες, ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη υπο­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών, όπως συμ­βαί­νει ήδη με τους εργο­λά­βους σε σίτι­ση, συντή­ρη­ση ή καθα­ριό­τη­τα. Είναι ο τίτλος τέλους για την όποια δωρε­άν φοι­τη­τι­κή στέ­γα­ση παρέχονταν.

Η αύξη­ση κατά 41 ευρώ το μήνα στο φοι­τη­τι­κό στε­γα­στι­κό επί­δο­μα είναι στα­γό­να στον ωκε­α­νό της εκτό­ξευ­σης των ενοι­κί­ων και της ακρί­βειας και, όσο δε συν­δυά­ζε­ται με πλα­φόν στις τιμές των ενοι­κί­ων, θα την ενσω­μα­τώ­σει η αγο­ρά με νέες αυξή­σεις! Ταυ­τό­χρο­να, χιλιά­δες φοι­τη­τές που νοι­κιά­ζουν απο­κλεί­ο­νται από τη χορή­γη­ση του επι­δό­μα­τος. 75 εκα­τομ­μύ­ρια κοστο­λο­γεί η κυβέρ­νη­ση την ανά­γκη για φοι­τη­τι­κή στέ­γη όταν για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στα ΑΕΙ ξοδεύ­ει 600 εκα­τομ­μύ­ρια και για την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ! Όπως λένε και οι φοι­τη­τές σε σύν­θη­μά τους: «Δεν θέλου­με τους ΟΠΠΙ για περι­πο­λία, βάλ­τε τους καλύ­τε­ρα να χτί­σου­νε εστία!» επι­ση­μαί­νει η ανακοίνωση.

«Η χορή­γη­ση «χαμη­λό­το­κων» στε­γα­στι­κών δανεί­ων σε 10.000 νέους 25–39 ετών θα οδη­γή­σει πολ­λά νέα ζευ­γά­ρια στα δίχτυα των τρα­πε­ζών και της υπερ­χρέ­ω­σης, αντί για την υλο­ποί­η­ση ενός προ­γράμ­μα­τος λαϊ­κής στέ­γης, με στό­χο την κάλυ­ψη των ανα­γκών, με την ανα­σύ­στα­ση του Οργα­νι­σμού Εργα­τι­κής Κατοι­κί­ας και την επι­στρο­φή των κλεμ­μέ­νων απο­θε­μα­τι­κών του, που έφτα­ναν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Κερ­δι­σμέ­νοι θα είναι ξανά οι τρά­πε­ζες, οι μεγά­λοι κατα­σκευα­στι­κοί όμι­λοι, οι επεν­δυ­τές της “πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης” που θα τσε­πώ­σουν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ και θα βάλουν χέρι σε κρα­τι­κά ακί­νη­τα και φιλέ­τα προς εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση» προ­σθέ­τει η ΚΝΕ και τονίζει:

«Για να πάψει η Ελλά­δα να είναι «ένας αφι­λό­ξε­νος τόπος για τους νέους», όπως δήλω­σε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, αυτό που χρειά­ζε­ται είναι να κάνου­με έξω­ση στην πολι­τι­κή που αντι­με­τω­πί­ζει το δικαί­ω­μα στη στέ­γη ως εμπό­ρευ­μα. Η νέα γενιά, μαζί με τον εργα­ζό­με­νο λαό, αντί για ενοι­κια­στές να γίνου­με ιδιο­κτή­τες του πλού­του που παρά­γου­με και της ζωής μας».

Η ΚΝΕ κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή της υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «στη­ρί­ζει τις διεκ­δι­κή­σεις των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων για να ανα­κου­φι­στεί η νέα γενιά από τη θηλιά του στε­γα­στι­κού προ­βλή­μα­τος και πρω­το­στα­τεί στον αγώ­να για:

–Ολο­κλη­ρω­μέ­νο στε­γα­στι­κό σχε­δια­σμό, με στό­χο την κάλυ­ψη των ανα­γκών, επα­να­σύ­στα­ση του Οργα­νι­σμού Εργα­τι­κής Κατοι­κί­ας (ΟΕΚ) και ενί­σχυ­ση του απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κού κατα­σκευα­στι­κού προγράμματος.

–Αξιο­ποί­η­ση των απο­θε­μα­τι­κών του πρώ­ην ΟΕΚ και της μεγά­λης ακί­νη­της περιου­σί­ας του για τις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων και της νεολαίας.

–Άτο­κα δάνεια στους δικαιού­χους εργα­ζό­με­νους, ανέρ­γους, τα νέα ζευ­γά­ρια, για από­κτη­ση, απο­πε­ρά­τω­ση, συντή­ρη­ση και επι­σκευή κατοικίας.

–300 ευρώ μηνιαία επι­δό­τη­ση για όλους τους φοι­τη­τές που νοι­κιά­ζουν. Πλα­φόν στις τιμές των ενοι­κί­ων. Με ευθύ­νη του κρά­τους να αξιο­ποι­η­θούν δια­με­ρί­σμα­τα, ξενο­δο­χεία, για δωρε­άν στέ­γα­ση, ώστε να μη μεί­νει κανέ­νας φοι­τη­τής που το έχει ανά­γκη χωρίς στέγη.

–Να αξιο­ποι­η­θεί η περιου­σία των Ιδρυ­μά­των και άλλα κτί­ρια ή οικό­πε­δα του Δημο­σί­ου, των Δήμων και Περι­φε­ρειών για δημιουρ­γία νέων εστιών στην ευθύ­νη του κρά­τους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοί­κια. Επι­σκευή και ανα­καί­νι­ση όλων των παλιών εστιών με κρα­τι­κή δαπάνη.

–Μεί­ω­ση και πλα­φόν στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, έντα­ξη στο κοι­νω­νι­κό τιμο­λό­γιο της φοι­τη­τι­κής στέ­γης, κατάρ­γη­ση του ειδι­κού τέλους κατα­νά­λω­σης, του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος στις λαϊ­κές οικογένειες.

–Να στα­μα­τή­σει, εδώ και τώρα, το αίσχος των πλει­στη­ρια­σμών των λαϊ­κών κατοικιών.

–Κατώ­τε­ρος μισθός 825 ευρώ και επί­δο­μα ανερ­γί­ας 600 ευρώ».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο