Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της Ρωσικής Κομμουνιστικής Νεολαίας RKSM (b) για την κατάσταση στην Ρωσία

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

“Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου ξεκί­νη­σε μια νέα φάση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, μια «ειδι­κή Στρα­τιω­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση», όπως την ονό­μα­σε η ρωσι­κή προ­πα­γάν­δα. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα, η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση υιο­θέ­τη­σε ταχύ­τα­τα κάποιες προ­σθή­κες στον ποι­νι­κό κώδι­κα της χώρας.

Από τον Μάρ­τιο είναι έγκλη­μα να δυσφη­μί­ζο­νται “τα καθή­κο­ντα του κρα­τι­κού οργά­νου της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας για την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων της χώρας και των πολι­τών της εκτός της επι­κρά­τειας της Ρωσίας”.

Ως «δυσφή­μι­ση» ορί­ζε­ται κάθε δια­φο­ρε­τι­κή γνώ­μη, κάθε κρι­τι­κή προς τις αρχές, όπως εκφρά­ζε­ται σε δημό­σιους φορείς. Η ποι­νή είναι πρό­στι­μο μέχρι εκα­τό χιλιά­δες ρού­βλια [περί­που 1800 ευρώ].

Είναι επί­σης ποι­νι­κό αδί­κη­μα η διά­δο­ση «ψευ­δών ειδή­σε­ων» σχε­τι­κά με την «εκτέ­λε­ση καθη­κό­ντων από το κρα­τι­κό όργα­νο της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας εκτός της επι­κρά­τειας της Ρωσί­ας». Σε αυτή την περί­πτω­ση, “ψευ­δείς ειδή­σεις” σημαί­νει οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία που έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τις επί­ση­μες δηλώ­σεις του Υπουρ­γού Άμυ­νας της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας ή οποιου­δή­πο­τε άλλου κρα­τι­κού φορέα, είτε αλη­θείς είτε ψευδείς.

Η ποι­νή μπο­ρεί να είναι μέχρι ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο ρού­βλια σε πρό­στι­μα [περί­που 27.000 ευρώ] ή φυλά­κι­ση για έως και τρία χρό­νια. Επι­πλέ­ον, ο Ποι­νι­κός Κώδι­κας περιέ­χει ένα τμή­μα που ανα­φέ­ρει ότι η ποι­νή μπο­ρεί να αυξη­θεί έως και 15 χρό­νια φυλά­κι­σης σε «επι­βα­ρυ­ντι­κές περιστάσεις».

Λίγο μετά την ψήφι­ση αυτών και άλλων νόμων, οι μηχα­νι­σμοί της κατα­στο­λής άρχι­σαν να κινού­νται ενα­ντί­ον οποιου­δή­πο­τε αντι­τά­χθη­κε ανοι­χτά στον πόλε­μο. Ακο­λου­θούν ορι­σμέ­να παραδείγματα:

Στις αρχές Μαρ­τί­ου, ένα άτο­μο από τη Σιβη­ρία έλα­βε πρό­στι­μο εξή­ντα χιλιά­δων ρού­βλια [περί­που 1080 ευρώ] επει­δή σχε­δί­α­ζε να παρευ­ρε­θεί σε μια συνά­ντη­ση κατά του πολέμου.

Ένας πολί­της του Τομσκ τιμω­ρή­θη­κε με πρό­στι­μο σαρά­ντα πέντε χιλιά­δων ρού­βλια [περί­που 800 ευρώ] για “αθό­ρυ­βη υπο­στή­ρι­ξη παρά­νο­μων ενεργειών”.

Στα τέλη Απρι­λί­ου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ειδι­κές έρευ­νες στα σχο­λεία της περι­φέ­ρειας Βόλ­γκο­γκραντ με στό­χο να απο­κα­λυ­φθούν μαθη­τές σχο­λεί­ων που είναι μη πει­θή­νιοι προς στο κράτος.

Συνο­λι­κά εντο­πί­στη­καν 146 «παρα­βιά­σεις» μετα­ξύ των παιδιών.

Ένας δεκα­ε­πτά­χρο­νος μαθη­τής σε τεχνι­κή σχο­λή αρνή­θη­κε να πάει σε μια «πατριω­τι­κή» συνά­ντη­ση, φορώ­ντας μια κορ­δέ­λα του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου [το ρωσι­κό σύμ­βο­λο της επέμ­βα­σης στην Ουκρα­νία] με τη μορ­φή του Ζ. Εξή­γη­σε την ενέρ­γεια της στην συγκέ­ντρω­ση της τάξης της. Λίγο αργό­τε­ρα, ο διευ­θυ­ντής ενη­μέ­ρω­σε την αστυ­νο­μία και στην κοπέ­λα επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο τριά­ντα χιλιά­δων ρου­βλί­ων [περί­που 540 ευρώ] .

Μια γυναί­κα βγή­κε δημό­σια στο Τομσκ με ένα πανό που έγρα­φε «Ο πόλε­μος είναι υπό­θε­ση όλων» και τιμω­ρή­θη­κε γι’ αυτό.

Στην περι­φέ­ρεια Βλα­ντι­μίρ, ένας εργά­της οδη­γή­θη­κε στη δικαιο­σύ­νη μετά από μια συνο­μι­λία με έναν συνά­δελ­φό του σχε­τι­κά με τον πόλεμο.

Ένα δικα­στή­ριο στο Naltjik κατα­δί­κα­σε έναν πατέ­ρα, του οποί­ου η 12χρονη κόρη έσκι­σε μια κορ­δέ­λα του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου με το σύμ­βο­λο Ζ από το αυτο­κί­νη­το κάποιου, σε δύο χρό­νια δοκι­μα­σί­ας και τριά­ντα χιλιά­δες ρού­βλια [περί­που 540 ευρώ].

Στην περι­φέ­ρεια Σβερ­ντλόφσκ, οι αρχές ξεκί­νη­σαν έρευ­να ενα­ντί­ον ενός ιερέα που έγρα­ψε ότι «η κυβέρ­νη­ση της Ρωσί­ας παρα­βιά­ζει τις θεϊ­κές εντολές».

Ένα μέλος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Μόσχας, ο Αλε­ξέι Γκο­ρί­νοφ, κατα­δι­κά­στη­κε σε επτά χρό­νια φυλά­κι­σης για τη διά­δο­ση «ψευ­δών ειδή­σε­ων» σχε­τι­κά με τον ρωσι­κό στρατό.

Στα τέλη Ιου­λί­ου, το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης συνέ­τα­ξε δύο εκθέ­σεις σχε­τι­κά με τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής έρευ­νας σύμ­φω­να με τους νέους νόμους. Συμ­βού­λευ­σε ότι «μια γνώ­μη για την στρα­τιω­τι­κή δρά­ση ή μια αρνη­τι­κή αξιο­λό­γη­ση είναι ένα σημά­δι δυσφή­μι­σης της δρά­σης των ενό­πλων δυνάμεων».

Και έτσι η μάσκα έπε­σε: το ρωσι­κό καθε­στώς καθι­στά σαφή πέρα από κάθε εύλο­γη αμφι­βο­λία την προ­θυ­μία του να τιμω­ρή­σει τον ίδιο του τον λαό για μη αρε­στές ή ανε­ξάρ­τη­τες απόψεις.

Αυτό που συμ­βαί­νει τώρα στη Ρωσία είναι μια σαφής από­δει­ξη μιας τάσης προς τον φασι­σμό, η οποία υπάρ­χει στον ρωσι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό τα τελευ­ταία 15–20 χρό­νια. Η τάση αυτή έχει αυξη­θεί από­το­μα πρό­σφα­τα. Για παρά­δειγ­μα, ακό­μη και πριν από την παν­δη­μία, οι δημό­σιες συνα­ντή­σεις σε πολ­λές περιο­χές της Ρωσί­ας απα­γο­ρεύ­τη­καν ουσιαστικά.

Ωστό­σο, αυτές οι απα­γο­ρεύ­σεις δεν ισχύ­ουν για οργα­νώ­σεις πιστές στην κυβέρ­νη­ση. Η αστυ­νο­μία συλ­λαμ­βά­νει επί­σης όλο και πιο συχνά ακτι­βι­στές που δια­δί­δουν φυλ­λά­δια ή πλη­ρο­φο­ρί­ες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Τον Μάρ­τιο, η αστυ­νο­μία κρα­τι­κής ασφά­λειας πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­δρο­μή σε μαρ­ξι­στι­κή ομά­δα στην Ούφα.

Τώρα τα μέλη τους κατη­γο­ρού­νται για «εξτρε­μι­σμό» και απει­λού­νται με μακρο­χρό­νιες ποι­νές φυλά­κι­σης. Από την άλλη, νεο­να­ζι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές θρη­σκευ­τι­κές οργα­νώ­σεις όπως η”Sorok Sorokov” ενθαρ­ρύ­νο­νται ανοι­χτά από το κρά­τος, την εκκλη­σία και την αστυ­νο­μία. Τέτοιες ομά­δες εκπαι­δεύ­ο­νται ήδη με την αστυ­νο­μία και χρη­σι­μο­ποιού­νται για την κατα­στο­λή κάθε πολι­τι­κής δυσαρέσκειας.

Αυτές τις μέρες, κάθε είδους προ­κλη­τι­κή δια­φω­νία διώ­κο­νται με νόμους και κανόνες.

Καλού­με όλες τις φιλι­κές οργα­νώ­σεις νέων να απαλ­λα­γούν από τις αυτα­πά­τες σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση στη Ρωσία, τον διε­θνή ρόλο της χώρας και την εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της.

Η άρχου­σα τάξη στη Ρωσία ντύ­νε­ται με κόκ­κι­να χρώ­μα­τα και χρη­σι­μο­ποιεί τη μνή­μη της νίκης του σοβιε­τι­κού λαού επί του ναζι­σμού για τους δικούς της σκο­πούς. Η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα στη Ρωσία δυνα­μώ­νει μέρα με τη μέρα και τα μνη­μεία του Λένιν απο­σύ­ρο­νται διακριτικά.

Οι λεγό­με­νες απε­λευ­θε­ρω­μέ­νες περιο­χές της Ουκρα­νί­ας βιώ­νουν πώς η ουκρα­νι­κή εθνι­κι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία αντι­κα­θί­στα­ται από έναν παλιό μεγά­λο ρωσι­κό σοβι­νι­σμό, μοναρ­χι­σμό και αντι­δρα­στι­κές ιδέ­ες για ένα «ρωσι­κό κόσμο».

Η κοι­νω­νι­κή κατά­στα­ση στη χώρα μας μοιά­ζει με ένα κάπως δια­στρε­βλω­μέ­νο μείγ­μα τσα­ρι­σμού και του καθε­στώ­τος του Πινο­σέτ στη Χιλή. Οι κομ­μου­νι­στές στη Ρωσία που δεν πρό­δω­σαν τα ιδα­νι­κά τους ανα­γκά­ζο­νται να λει­τουρ­γούν σε συν­θή­κες παρανομίας.

Η Ρωσι­κή Επα­να­στα­τι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας – RKSM(b) εκφρά­ζει την πραγ­μα­τι­κή αφο­σί­ω­σή της στην ιδέα της κοι­νω­νι­κής επα­νά­στα­σης και του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού. Σήμε­ρα, καθώς βρι­σκό­μα­στε στο χεί­λος ενός τρί­του παγκο­σμί­ου πολέ­μου, το σύν­θη­μά μας παρα­μέ­νει επί­και­ρο: προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών – ενωθείτε!”

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την εφη­με­ρί­δα Riktpunkt του ΚΚ Σουηδίας

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο