Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της ΤΟ Ιωαννίνων του ΚΚΕ με αφορμή το διαβόητο συνέδριο για την γονιμότητα

Με αφορ­μή το συνέ­δριο για «την υπο­γο­νι­μό­τη­τα και την ανα­πα­ρα­γω­γι­κή αυτο­νο­μία», που ήταν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα Γιάν­νε­να, με πρω­τα­γω­νι­στές επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που κάνουν bussiness στον τομέα της ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής, η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ιωαν­νί­νων του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τις ανα­χρο­νι­στι­κές και σκο­τα­δι­στι­κές από­ψεις για τη θέση της γυναί­κας στη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νία που αναπαράγονται.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως στο συνέ­δριο συμ­με­το­χή είχαν δηλώ­σει επι­στή­μο­νες, εκπρό­σω­ποι της εκκλη­σί­ας, άνθρω­ποι της show biz, αλλά και κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη της ΝΔ!

Στο σχό­λιό της η ΤΟ Ιωαν­νί­νων του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Βέβαια, μετά την κατα­κραυ­γή απο­σύρ­θη­κε η αιγί­δα της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας μαζί με το μισό υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Ωστό­σο πρό­κει­ται για υπο­κρι­τι­κή στά­ση και δεν μπο­ρεί να γίνει πλυ­ντή­ριο για να ξεπλυ­θούν οι ευθύ­νες δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, του προ­γεν­νη­τι­κού ελέγ­χου, του τοκε­τού, της Ιατρι­κώς Υπο­βοη­θού­με­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής, της άμβλω­σης, συνο­λι­κά της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας. Αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα ενός συστή­μα­τος που η υγεία είναι εμπόρευμα.

Το αισχρό βίντεο, το οποίο κατέ­βη­κε μετά τη θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων που προ­κά­λε­σε, είναι απο­κα­λυ­πτι­κό για το τί θα πραγ­μα­τευ­τούν οι συμ­με­τέ­χο­ντες. Η γυναί­κα παρου­σιά­ζε­ται με μονα­δι­κό ρόλο την ανα­πα­ρα­γω­γή, τη δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας. Της χρε­ώ­νε­ται η υπο­γο­νι­μό­τη­τα για­τί ‑λένε προ­κλη­τι­κά- επι­λέ­γει την καριέ­ρα αντί της οικο­γέ­νειας. Ούτε λέξη δεν υπάρ­χει για τους οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες που μπαί­νουν εμπό­διο στην προ­σω­πι­κή επι­λο­γή της γυναί­κας για τη δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας (ανερ­γία, ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις, εργα­σια­κή ζού­γκλα, ανα­σφά­λεια, κόστος προ­γεν­νη­τι­κού ελέγ­χου κ.ά.)

Αυτή είναι η ρίζα που αφή­νει να φυτρώ­σει το αγκά­θι του σκο­τα­δι­σμού, στε­ρώ­ντας τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των νέων γυναι­κών στην προ­στα­σία της μητρό­τη­τας, στην ασφα­λή και δωρε­άν άμβλω­ση, στη δημιουρ­γία και στή­ρι­ξη της οικο­γέ­νειας, συνο­λι­κά στην κοι­νω­νι­κή της ζωή».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο