Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ γα την εμπρηστική επίθεση στον Real

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του τονί­ζει ότι «η επί­θε­ση, με εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς, στα γρα­φεία που στε­γά­ζο­νται η εφη­με­ρί­δα Real News και ο ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός Real fm, με μεγά­λους κιν­δύ­νους για τους εργα­ζό­με­νους σε αυτά τα Μέσα, είναι πρά­ξη απο­τρό­παια και απο­λύ­τως καταδικαστέα».

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει την «αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη και αλλη­λεγ­γύη του στους δημο­σιο­γρά­φους, σε όλους τους εργα­ζό­με­νους της εφη­με­ρί­δας και του σταθ­μού», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο