Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου στη Μακρόνησο

H KE του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου στη Μακρόνησο:

«Την Κυρια­κή 6 Σεπτέμ­βρη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ στη Μακρό­νη­σο. Θα γίνουν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου, που φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης, ύστε­ρα από ανοι­χτό πανελ­λή­νιο δια­γω­νι­σμό που προ­κή­ρυ­ξε η ΚΕ.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει στις 7 μ.μ. και θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με το έργο του Θάνου Μικρού­τσι­κου “Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο”, σε ποί­η­ση του Γιάν­νη Ρίτσου, και σπου­δή σε σπά­νια ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι. Θα τρα­γου­δή­σουν η Ρ. Αντω­νο­πού­λου και ο Κ. Θωμα­ΐ­δης, σε ενορ­χή­στρω­ση του Θ. Παπαδόπουλου.

Στη Μακρό­νη­σο υπήρ­ξε το πιο μεγά­λο και βάρ­βα­ρο στρα­τό­πε­δο την περί­ο­δο του εμφυ­λί­ου πολέ­μου. Ξεκί­νη­σε να λει­τουρ­γεί το 1947, ενώ βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη η επο­ποι­ία του ΔΣΕ, και στα­μά­τη­σε το 1954.

Στη Μακρό­νη­σο επι­χει­ρή­θη­κε από την αστι­κή τάξη και τους ιμπε­ρια­λι­στές συμ­μά­χους της να τσα­κι­στεί η πολι­τι­κή επιρ­ροή του ΚΚΕ και η ιδε­ο­λο­γία του, να καμ­φθεί το ηθι­κό και η ηρω­ι­κή πάλη του κινή­μα­τος, μέσα από την υπο­γρα­φή δηλώ­σε­ων απο­κή­ρυ­ξης του Κόμ­μα­τος, έπει­τα από σκλη­ρά βασα­νι­στή­ρια, δολο­φο­νί­ες και ανεί­πω­τες δοκι­μα­σί­ες των αγωνιστών.

Σε αυτό το νησί, το ”Ντα­χά­ου” της Μεσο­γεί­ου όπως ονο­μά­στη­κε, χιλιά­δες μέλη και οπα­δοί του ΚΚΕ, χιλιά­δες αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, κρά­τη­σαν ψηλά τη σημαία του αγώ­να για την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση από τα δεσμά της ταξι­κής εκμετάλλευσης.

Τα λόγια του θρυ­λι­κού κομ­μου­νι­στή ναυ­τερ­γά­τη Δ. Τατά­κη, που υπέ­στη το μαρ­τύ­ριο της ορθο­στα­σί­ας επί 33 μέρες, φορ­τω­μέ­νος και βρεγ­μέ­νος, χωρίς να σπά­σει, και τελι­κά άφη­σε τη ζωή του πάνω στο ξερο­νή­σι μετά από φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια, μας εμπνέ­ουν έως σήμερα:

”…Το έκα­να για να απο­δεί­ξω πως όλα τα πλά­να της ανθρώ­πι­νης αντο­χής, οι αγω­νι­στές τα ξεπερ­νά­νε, όταν πιστεύ­ουν και θέλουν. Δεν υπάρ­χουν άπαρ­τα φρού­ρια για τους κομμουνιστές!”

Η μετα­φο­ρά στη Μακρό­νη­σο θα γίνει με πλοίο από το Λαύριο.

Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής θα γίνο­νται μέσω των Οργα­νώ­σε­ων του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ. Οι δηλώ­σεις συμ­με­το­χής πρέ­πει να γίνουν μέχρι το Σάβ­βα­το 23 Αυγούστου.

Διευ­κρι­νί­ζου­με πως θα τηρη­θούν αυστη­ρά όλα τα ανα­γκαία υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολλα».

Οικονομική ενίσχυση για το Μνημείο στη Μακρόνησο

Το Μνη­μείο στη Μακρό­νη­σο, που ολο­κλη­ρώ­νε­ται τις επό­με­νες μέρες, στη­ρί­ζε­ται στην οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση από εργα­ζό­με­νους, από ανθρώ­πους καλής θέλησης.

Ήδη η αντα­πό­κρι­ση στο κάλε­σμα για οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη που έχει απευ­θύ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ είναι ικα­νο­ποι­η­τι­κή, όμως αυτή η προ­σπά­θεια πρέ­πει να εντα­θεί για να καλυ­φθεί το κόστος, να ξεπε­ρα­στούν κάθε είδους δυσκολίες.

Οι προ­σφο­ρές μπο­ρούν να κατα­τε­θούν στις κατά τόπους Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις και στον «Ριζο­σπά­στη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο