Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα δύο χρόνια του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία

Η συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από την τυπι­κή έναρ­ξη της ένο­πλης ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία υπεν­θυ­μί­ζει σε όλους τις τρα­γι­κές συνέ­πειες που είχε για τους λαούς η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού και η διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Μέσα σε 2 χρό­νια ο πόλε­μος στα εδά­φη της Ουκρα­νί­ας, μετά την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή και την όλο και μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αιμα­το­κυ­λά τους λαούς δύο πρώ­ην Σοβιε­τι­κών Δημο­κρα­τιών, της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας, που έζη­σαν ειρη­νι­κά και μεγα­λούρ­γη­σαν από κοι­νού στο πλαί­σιο της ΕΣΣΔ.

Επι­πλέ­ον, έχει οδυ­νη­ρές συνέ­πειες για τους λαούς της Ευρώ­πης, που καλού­νται να επω­μι­στούν τα βάρη του πολέ­μου, της παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των χωρών τους, τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες νέων πιο γενι­κευ­μέ­νων συγκρούσεων.

Η βάρ­βα­ρη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το Ισρα­ήλ, με τις πλά­τες των ΗΠΑ-ΕΕ και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί σχε­δια­σμοί και αντα­γω­νι­σμοί στη Μέση Ανα­το­λή και στην Ερυ­θρά θάλασ­σα, καθώς και η έντα­ση σε μια σει­ρά άλλα σημεία του πλα­νή­τη είναι “τρο­χιο­δει­κτι­κά σημά­δια” για πολύ επι­κίν­δυ­νες εξελίξεις.

Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή ανέ­δει­ξε τον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που προ­έ­κυ­ψε στα πλαί­σια του σφο­δρού αντα­γω­νι­σμού των αστι­κών τάξε­ων και ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων για τον έλεγ­χο των αγο­ρών, των πρώ­των υλών, των δικτύ­ων μετα­φο­ράς, των γεω­πο­λι­τι­κών στη­ριγ­μά­των στην περιο­χή της Ευρασίας.

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων ευρω­α­τλα­ντι­κών κομ­μά­των σπρώ­χνουν τη χώρα στο “σφα­γείο” των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων για τα συμ­φέ­ρο­ντα μιας χού­φτας εκμε­ταλ­λευ­τών και των συμ­μά­χων τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Οι κομ­μου­νι­στές της Ελλά­δας πρω­το­στα­τού­με στην πάλη του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ενά­ντια στις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, στις πολε­μι­κές δαπά­νες για το ΝΑΤΟ, παλεύ­ου­με για τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε Ουκρα­νία, Μέση Ανα­το­λή και Ερυ­θρά Θάλασσα.

Συνε­χί­ζου­με την πάλη για:

–Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή όπλων και πυρο­μα­χι­κών στην Ουκρα­νία, που απο­ψι­λώ­νει την άμυ­να της χώρας, όπως και η εκπαί­δευ­ση από τις ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις των δυνά­με­ων της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Κιέβου,

–Να μην φύγει η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα για την Ερυ­θρά Θάλασσα.

–Να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του, που χρη­σι­μο­ποιού­νται για το αιμα­το­κύ­λι­σμα άλλων λαών και στο­χο­ποιούν το λαό μας.

–Για να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κοί “πάτριοτ” από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία στη χώρα, όπως και όλα τα τμή­μα­τα των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων, που βρί­σκο­νται εκτός συνόρων.

–Για την απο­δέ­σμευ­ση της Ελλά­δας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με το λαό κυρί­αρ­χο στον τόπο μας.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο