Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

«Το γεγο­νός ότι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες οικο­γέ­νειες παρα­μέ­νουν για 24ωρα χωρίς ρεύ­μα δεν οφεί­λε­ται σε “ατυ­χή­μα­τα”, από­το­κα του “ακραί­ου και­ρού” ή της έλλει­ψης συντονισμού.

Η τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση του ΔΔΕΔΗΕ, οι εργο­λα­βί­ες ως κεντρι­κός μηχα­νι­σμός για την αντι­με­τώ­πι­ση των βλα­βών, οι περι­κο­πές στη συντή­ρη­ση, που οδη­γούν σε εκρή­ξεις στα σημεία δια­νο­μής είναι συνει­δη­τά εγκλή­μα­τα κατά του λαού, για τα οποία οι θια­σώ­τες της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας της ΕΕ φέρουν ακέ­ραια την ευθύ­νη, αφού την υλο­ποί­η­σαν βήμα — βήμα όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις, ενώ συνυ­πεύ­θυ­νες για τις τερά­στιες ελλεί­ψεις είναι και οι Περι­φε­ρεια­κές και Δημο­τι­κές αρχές» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του για τα προ­βλή­μα­τα στην ηλεκτροδότηση.

«Μπο­ρεί σήμε­ρα η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ να σφυ­ρί­ζουν αδιά­φο­ρα, αλλά ο νόμος του 2011 για την ενέρ­γεια και ο κώδι­κας δια­χεί­ρι­σης του δικτύ­ου το 2016, η ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη λει­τουρ­γία της δια­νο­μής ενέρ­γειας ασχέ­τως ιδιο­κτή­τη, οδη­γούν σε πανά­κρι­βο ρεύ­μα για το λαό, αντι­με­τω­πί­ζουν την ασφά­λειά του ως “κόστος” και παράλ­λη­λα μοι­ρά­ζουν δεκά­δες δισ. ευρώ επι­χο­ρη­γή­σε­ων σε νέες, πανά­κρι­βες και άχρη­στες επεν­δύ­σεις σε ΑΠΕ πάνω στα βου­νά» προ­σθέ­τει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του τονίζοντας:

«Η κυβέρ­νη­ση χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση να λύσει τα προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση και στην υδρο­δό­τη­ση και να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μην δημιουρ­γη­θούν νέες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος και νερού».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο