Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα πρόστιμα στη Δυτική Αττική

«Τη στιγ­μή που η παν­δη­μία στη Δυτι­κή Αττι­κή έχει χτυ­πή­σει κόκ­κι­νο, εξαι­τί­ας της ανυ­παρ­ξί­ας μέτρων προ­στα­σί­ας σε χώρους δου­λειάς, Μέσα Μετα­φο­ράς κι άλλους κρί­σι­μους χώρους, καθώς και των ελλεί­ψε­ων στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας, η κυβέρ­νη­ση νομί­ζει, ότι θα αντι­με­τω­πί­σει την κατά­στα­ση με τον αυταρ­χι­σμό και την αστυνομοκρατία.

Τελευ­ταίο κρού­σμα η επι­βο­λή αδι­καιο­λό­γη­των προ­στί­μων σε εργο­λα­βι­κούς εργα­ζό­με­νους σε απο­θή­κες σου­περ­μάρ­κετ κατά την αλλα­γή της βάρ­διας» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για «τα αδι­καιο­λό­γη­τα πρό­στι­μα της Αστυ­νο­μί­ας σε εργα­ζό­με­νους στη Δυτι­κή Αττική».

«Τα φαι­νό­με­να αυτά απο­τυ­πώ­νουν ξεκά­θα­ρα τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί η κυβέρ­νη­ση. Αντί να πάρει όλα τα ανα­γκαία μέτρα προ­φύ­λα­ξης της υγεί­ας και να θωρα­κί­σει τις μονά­δες του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας στη Δυτι­κή Αττι­κή, επι­δί­δε­ται σε απει­λές, συκο­φα­ντί­ες κι αυταρ­χι­κά μέτρα σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων και των κατοί­κων της περιο­χής» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ.

«Ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, σε δηλώ­σεις του, είχε πει ότι η αστυ­νο­μία σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας είναι το “ΕΣΥ” της προ­στα­σί­ας μας. Στη Δυτι­κή Αττι­κή, εργα­ζό­με­νοι και κάτοι­κοι την είδαν την αστυ­νο­μία. Αυτό που δεν είδαν είναι το ανα­γκαίο — για την προ­στα­σία της υγεί­ας τους — ΕΣΥ» κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο