Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα 73 χρόνια από τη ρίψη ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 73 χρό­νια σήμε­ρα, από τη ρίψη ατο­μι­κών βομ­βών σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι, αναφέρει:

«Εβδο­μή­ντα τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι, που το 1945 στέ­ρη­σε τη ζωή σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους και σε χιλιά­δες άλλους τα επό­με­να χρό­νια, λόγω των συνε­πειών της ραδιενέργειας.

Η ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών στό­χο είχε να εκφο­βί­σει τους λαούς, να στεί­λει «μήνυ­μα» στην ΕΣΣΔ, στο επα­να­στα­τι­κό και κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα των άλλων χωρών, στη νέα κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­θη­κε με τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Σήμε­ρα η όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και των αντι­θέ­σε­ων στις περιο­χές της Μεσο­γεί­ου, της Μ. Ανα­το­λής και αλλού, μετα­ξύ ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων και μονο­πω­λί­ων, για τη δια­νο­μή των αγο­ρών και των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, προ­βάλ­λει την ανά­γκη το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα να έχει στα­θε­ρά στον προ­σα­να­το­λι­σμό του την πάλη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις αιτί­ες που τον γεννούν.

Η λεγό­με­νη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, με την οποία συμπλέ­ουν και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα, αφο­ρά την ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής τάξης της Ελλά­δας και κατά συνέ­πεια την ανα­βάθ­μι­ση όλων των κιν­δύ­νων και μεγα­λύ­τε­ρων εμπλο­κών σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, επεμ­βά­σεις και συγκρούσεις.

Η Ελλά­δα είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­νη στους ΝΑΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς, όχι μόνο ως κόμ­βος μετα­φο­ράς στρα­τευ­μά­των και ανε­φο­δια­σμού δυνά­με­ων, αλλά και για το ρόλο που θα παί­ξει στην υλο­ποί­η­ση των πυρη­νι­κών σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει υιο­θε­τή­σει το “πρώ­το πυρη­νι­κό πλήγ­μα”, μετα­τρέ­πο­ντας την Ευρώ­πη και τον κόσμο όλο σε ένα πυρη­νι­κό πεδίο.

Για αυτό η κυβέρ­νη­ση έχει μετα­τρέ­ψει τη χωρά σε ιμπε­ρια­λι­στι­κό ορμη­τή­ριο με επέ­κτα­ση κι ανα­βάθ­μι­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών βάσε­ων, σχε­διά­ζει ακό­μα και την εγκα­τά­στα­ση πυρη­νι­κών στον Άρα­ξο. Ανα­πτύσ­σει “στρα­τη­γι­κές συνερ­γα­σί­ες” με κρά­τη — δολο­φό­νους, όπως το Ισρα­ήλ που δολο­φο­νεί καθη­με­ρι­νά τον παλαι­στι­νια­κό λαό. Προ­ω­θεί την “ευρω­α­τλα­ντι­κή ολο­κλή­ρω­ση” στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, όπως απέ­δει­ξε η συμ­φω­νία με την ΠΓΔΜ.

Ο καπι­τα­λι­σμός δεν εξαν­θρω­πί­ζε­ται, δεν μπο­ρεί να δώσει λύση στα βασι­κά λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, ούτε να εξα­σφα­λί­σει Ειρή­νη για τους λαούς. Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι θα υπάρ­χουν όσο η εξου­σία θα βρί­σκε­ται στα χέρια των καπιταλιστών.

Η Ειρή­νη, η Φιλία, η Αλλη­λεγ­γύη των λαών, η αμοι­βαία επω­φε­λής συνερ­γα­σία των χωρών μπο­ρούν να δια­σφα­λι­στούν μόνο με την πάλη ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και με την απο­δέ­σμευ­ση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, όπως και κάθε άλλη ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένω­ση, με τους λαούς νοι­κο­κύ­ρη­δες στον τόπο τους, με την εξου­σία στα χέρια τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο