Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ

Το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του για τα 75 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΝΑΤΟ ανα­φέ­ρε­ται στους λόγους ίδρυ­σης της Βορειο­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας και σημειώ­νο­ντας ότι επί 75 χρό­νια το ΝΑΤΟ «απο­τέ­λε­σε τη “σιδε­ρέ­νια φτέρ­να” της πολι­τι­κό-στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, που βαρύ­νε­ται με τερά­στια εγκλή­μα­τα σε βάρος των λαών, για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των μονο­πω­λί­ων» προσθέτει:

«Σήμε­ρα η στρα­τη­γι­κή του ΝΑΤΟ οριο­θε­τεί­ται από τη σχε­δια­σμέ­νη επέ­κτα­ση στην Ευρώ­πη, καθώς και σε όλη την υδρό­γειο, με τη διεύ­ρυν­ση με νέα μέλη, με τη σύνα­ψη εται­ρι­κών σχέ­σε­ων με δεκά­δες κρά­τη, με τη συγκρό­τη­ση ετοι­μο­πό­λε­μων στρα­τιω­τι­κών μονά­δων, την ανά­πτυ­ξη στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων, την εκτί­να­ξη των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση κινού­νται οι απο­φά­σεις της τελευ­ταί­ας Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Βίλ­νιους, που οδη­γούν την εμβά­θυν­ση της πολι­τι­κής και στρα­τιω­τι­κής εμπλο­κής του ΝΑΤΟ στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, με παρα­πέ­ρα πολι­τι­κές εγγυ­ή­σεις και ισχυ­ρή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στην αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι, όπως και με τη θεσμο­θέ­τη­ση “Συμ­βου­λί­ου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας”.

Όλα αυτά ρίχνουν “λάδι στη φωτιά” του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, καθώς και στους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς σε άλλες περιο­χές του κόσμου, με τη Ρωσία και την Κίνα, τις βασι­κές δυνά­μεις του υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κού ιμπε­ρια­λι­στι­κού άξο­να. Καθό­λου τυχαία δεν είναι η πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή κάλυ­ψη που δίνει το ΝΑΤΟ στη σφα­γή του παλαι­στι­νια­κού λαού στη Γάζα από το Ισρα­ήλ, με “φύλ­λο συκής” το “δικαί­ω­μα αυτο­ά­μυ­νας”. Όπως και η απο­στο­λή ΝΑΤΟϊ­κών πολε­μι­κών πλοί­ων, μετα­ξύ αυτών και της Ελλά­δας, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, με στό­χο τον έλεγ­χο αυτής της στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας περιοχής».

«Η χώρα μας» σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση, «με ευθύ­νη των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελό­που­λου και των άλλων εθνι­κι­στι­κών μορ­φω­μά­των) συμ­με­τέ­χει δρα­στή­ρια στους ΝΑΤΟϊ­κούς σχε­δια­σμούς και εμπλέ­κε­ται σε αυτήν την επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή του ΝΑΤΟ, με στό­χο τη λεγό­με­νη “γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση” των συμ­φε­ρό­ντων της αστι­κής τάξης.

Οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις στην Ελλά­δα, που ανα­πτύ­χθη­καν δια­χρο­νι­κά με ευθύ­νη όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των και παρά την απο­φα­σι­στι­κή αντί­θε­ση του ΚΚΕ, εκσυγ­χρο­νί­ζο­νται, δια­θέ­τουν υπο­δο­μή για πυρη­νι­κά όπλα, απει­λούν άλλους λαούς, απο­τε­λούν “εφαλ­τή­ριο” νέων πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων και μεγά­λων αιμα­το­χυ­σιών σε βάρος των λαών και ταυ­τό­χρο­να στο­χο­ποιούν τη χώρα και τον λαό μας στην υπαρ­κτή πλέ­ον περί­πτω­ση αντιποίνων».

«Συνε­πώς» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ, το ΝΑΤΟ «που απο­τε­λεί “μήτρα” πολέ­μων, είναι παρά­γο­ντας ανα­σφά­λειας για τον λαό μας. Κι αυτό ισχύ­ει και για την εμπλο­κή του στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και προ­σθέ­τει, μετα­ξύ άλλων, ότι «το τελευ­ταίο διά­στη­μα, στο φόντο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, προ­ω­θεί­ται η διευ­θέ­τη­ση των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, για την ενί­σχυ­ση της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και τη λεγό­με­νη “συν­δια­χεί­ρι­ση” προς τέρ­ψιν των μονο­πω­λί­ων και σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας, με κιν­δύ­νους τη “ναρ­κο­θέ­τη­ση” του μέλ­λο­ντος των δύο λαών και του περιβάλλοντος».

«Το καθή­κον της ενα­ντί­ω­σης στο ΝΑΤΟ και για την απο­δέ­σμευ­ση της χώρας μας από αυτό, που έχει προ­κύ­ψει εδώ και 7 δεκα­ε­τί­ες, σήμε­ρα γίνε­ται όλο και πιο επί­και­ρο και ανα­γκαίο στην κατεύ­θυν­ση της πάλης μας για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, που κατα­δι­κά­ζει τους εργα­ζό­με­νους στην ταξι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, την κοι­νω­νι­κή αδι­κία και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους» τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ με συνέ­πεια εδώ και 75 χρό­νια πρω­το­στα­τεί στην ανά­πτυ­ξη του αντι­ΝΑ­ΤΟϊ­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού — αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος, ενά­ντια στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις και αγω­νί­ζε­ται για την απο­δέ­σμευ­ση από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και συμ­μα­χί­ες, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, με την ισχυ­ρή εγγύ­η­ση της εργα­τι­κής εξουσίας.

Να για­τί οι προ­σε­χείς ευρω­ε­κλο­γές μπο­ρούν και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν βήμα ανό­δου της αντι­ΝΑ­ΤΟϊ­κής — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής πάλης, με την παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ.

Νέες λαϊ­κές δυνά­μεις να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ για:

-Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις!

-Να επι­στρέ­ψει στη χώρα ελλη­νι­κή φρε­γά­τα από την Ερυ­θρά Θάλασ­σα, οι ελλη­νι­κοί “πάτριοτ” από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, όπως και όλα τα τμή­μα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, που βρί­σκο­νται σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό! Κανέ­νας Έλλη­νας φαντά­ρος και αξιω­μα­τι­κός να μην βρε­θεί να πολε­μά­ει στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και γενι­κό­τε­ρα έξω από τα σύνο­ρά μας.

-Καμία συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς!

-Απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τον λαό κυρί­αρ­χο στον τόπο μας!».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο