Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ «για την αντιμετώπιση του καταδικασμένου για συμμετοχή στη «17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα»

Το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το στη δια­κρι­τι­κή κι αυθαί­ρε­τη μετα­χεί­ρι­ση σε βάρος οποιου­δή­πο­τε κρα­του­μέ­νου, η οποία παρα­βιά­ζει ακό­μη και τη σημε­ρι­νή ψευ­δε­πί­γρα­φη “σωφρο­νι­στι­κή” νομο­θε­σία. Επί­σης, υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα δικαιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων για αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες κρά­τη­σης, προ­στα­σί­ας της υγεί­ας, άδειες, δυνα­τό­τη­τα εργα­σί­ας, εκπαί­δευ­σης κλπ.

Απ’ αυτή τη σκο­πιά το ΚΚΕ αντι­τά­χθη­κε και στην τελευ­ταία τρο­πο­ποί­η­ση της σωφρο­νι­στι­κής νομο­θε­σί­ας, με τον 4760/2020, που αυστη­ρο­ποί­η­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μετα­γω­γή σε Αγρο­τι­κές Φυλα­κές, ενώ εξαί­ρε­σε από τη μετα­γω­γή τους σε αυτές τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες για τρο­μο­κρα­τία, δια­χω­ρί­ζο­ντας δηλα­δή, με επι­λε­κτι­κό τρό­πο και με μη απο­δε­κτά επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια, μια κατη­γο­ρία κρα­του­μέ­νων απο­κλει­στι­κά με βάση το αδί­κη­μα για το οποίο έχουν καταδικαστεί.

Αυτή η δια­χρο­νι­κή στά­ση του ΚΚΕ σε καμιά περί­πτω­ση δεν δικαιο­λο­γεί ενέρ­γειες ατο­μι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας, όπως αυτές του Κου­φο­ντί­να, που αξιο­ποι­ή­θη­καν και αξιο­ποιού­νται από το κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις, για να συκο­φα­ντούν τους λαϊ­κούς αγώ­νες, την επα­να­στα­τι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση, αλλά και για να θεσπί­ζουν ‑στο όνο­μα της πάτα­ξής τους- “τρο­μο­νό­μους”, που τελι­κά στρέ­φο­νται κατά των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και της εργα­τι­κής – λαϊ­κής πάλης.

Γι’ αυτό και σήμε­ρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στους αντι­δρα­στι­κούς νόμους, ειδι­κό­τε­ρα ενά­ντια στο πλαί­σιο των “τρο­μο­νό­μων” που νομο­θέ­τη­σαν, δια­τή­ρη­σαν και διαρ­κώς εμπλου­τί­ζουν όλες οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο