Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε βάρος του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την από­πει­ρα βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης σε βάρος του εισαγ­γε­λέα Ισί­δω­ρου Ντο­γιά­κου και σε ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει ότι «αυτές οι ενέρ­γειες το μόνο που κάνουν είναι να καλ­λιερ­γούν κλί­μα φόβου και τρο­μο­κρα­τί­ας, όχι μόνο σε δικα­στές, αλλά συνο­λι­κά στον ελλη­νι­κό λαό και να ενι­σχύ­ουν δυνά­μεις που, στο όνο­μα αυτών των φαι­νο­μέ­νων, ζητούν έντα­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής και αστυνομοκρατίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο