Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την απόφαση του ΣτΕ για το μάθημα των θρησκευτικών

«Η από­φα­ση του ΣτΕ για το μάθη­μα των θρη­σκευ­τι­κών ανα­δει­κνύ­ει για μια ακό­μη φορά την ανά­γκη αλλα­γών σε μια σει­ρά από άρθρα του Συντάγ­μα­τος, που αφο­ρούν τη σχέ­ση Κρά­τους-Εκκλη­σί­ας, στην κατεύ­θυν­ση του πλή­ρους δια­χω­ρι­σμού, κάτι το οποίο, ούτε οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις τόλ­μη­σαν ούτε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ τολ­μά­ει να αγγί­ξει» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για την πρό­σφα­τη από­φα­ση του ΣτΕ.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ) έκρι­νε ότι η από 7.9.2016 από­φα­ση του τέως υπουρ­γού Παι­δεί­ας Νίκου Φίλη με την οποία επήλ­θε ριζι­κή αλλα­γή στο χαρα­κτή­ρα και τον τρό­πο διδα­σκα­λί­ας του μαθή­μα­τος των Θρη­σκευ­τι­κών στις τάξεις Γ΄έως ΣΤ’ δημο­τι­κού και του γυμνά­σιου είναι πολ­λα­πλά αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και αντί­θε­τη στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο