Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αστυνομική επιχείρηση στο Κουκάκι

«Το σημε­ρι­νό κρε­σέ­ντο αστυ­νο­μι­κής βίας και κατα­στο­λής, που παρα­βιά­ζει ακό­μα κι αυτούς τους αστι­κούς νόμους, βαραί­νει απο­κλει­στι­κά την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και το αρμό­διο υπουρ­γείο», τονί­ζει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για την αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στο Κου­κά­κι, προ­σθέ­το­ντας, «οι εικό­νες με τις συλ­λή­ψεις και τις “κου­κού­λες”, αλλά και οι καταγ­γε­λί­ες για απει­λή και άσκη­ση βίας, σε βάρος κατοί­κων της περιο­χής, έρχο­νται να προ­στε­θούν σε άλλα απα­ρά­δε­κτα κρού­σμα­τα, όπως αυτά του “ξεγυ­μνώ­μα­τος” συλληφθέντων».

«Είναι προ­φα­νές ότι με αυτές τις πρα­κτι­κές οι δυνά­μεις κατα­στο­λής κάνουν επί­δει­ξη βίας, που στό­χο έχει τελι­κά να τρο­μο­κρα­τή­σει το λαό και να εμπε­δώ­σει το αυταρ­χι­κό δόγ­μα “νόμος και τάξη” της κυβέρ­νη­σης» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ κατα­λή­γο­ντας στο σχό­λιό του, «σε αυτά τα κρού­σμα­τα πρέ­πει να υπάρ­χει απά­ντη­ση από το εργα­τι­κό κίνη­μα. Την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και την κρα­τι­κή κατα­στο­λή, που πάνε χέρι — χέρι, μπο­ρεί να τις αντι­με­τω­πί­σει η πάλη του λαού και της νεολαίας».

Δέκα προ­σα­γω­γές — Μετα­ξύ τους και δύο κάτοι­κοι διπλα­νού σπιτιού!

Οκτώ άτο­μα από τις κατα­λή­ψεις αλλά και δύο κάτοι­κοι (πατέ­ρας και γιος) της περιο­χής έχουν προ­σα­χθεί από την Αστυ­νο­μία, κατά την τρι­πλή επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης κτι­ρί­ων στο Κουκάκι.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία, οι αστυ­νο­μι­κοί της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, που εισέ­βα­λαν στα κτί­ρια της οδού Ματρώ­ζου 45, Παναι­τω­λί­ου 21 και Αρβά­λη 3, προ­σή­γα­γαν συνο­λι­κά δύο άτο­μα από το πρώ­το, τέσ­σε­ρα (3 γυναί­κες και ένας άνδρας) από το δεύ­τε­ρο και δύο (ένας άνδρας, μια γυναί­κα) από το τρίτο.

Στην επι­χεί­ρη­ση που έγι­νε στην οδό Ματρώ­ζου, προ­σή­χθη­σαν και ένας πατέ­ρας με τον γιο του από το διπλα­νό κτί­ριο (αριθ­μός 47), στο οποίο διαμένουν.

Μιλώ­ντας σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό η σύζυ­γος και μάνα των δύο προ­σα­χθέ­ντων κατήγ­γει­λε ότι αστυ­νο­μι­κοί «τους έβα­λαν κάτω, τους έδε­σαν τα χέρια και τους πλά­κω­σαν στο ξύλο» στην ταρά­τσα του σπι­τιού τους, επει­δή ζήτη­σαν να υπάρ­χει εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή για να περά­σουν από το σπί­τι τους. «Είδα άνθρω­πο των ΜΑΤ να έχει πατή­σει το κεφά­λι του γιου μου με το γόνα­το στο πάτω­μα της ταρά­τσας» πρό­σθε­σε, ενώ την ίδια την απεί­λη­σαν λέγο­ντάς της «φύγε για­τί θα σε πετά­ξου­με από τη σκά­λα». Κατήγ­γει­λε επί­σης ότι «στη συνέ­χεια ήρθε ο εισαγ­γε­λέ­ας και έκα­νε έλεγ­χο στο σπί­τι μας μήπως κρύ­βου­με κατα­λη­ψί­ες, δεν βρή­καν τίπο­τα, φύγα­νε, αλλά τον άντρα μου και τα παι­διά μου τα έχουν πάρει δαρ­μέ­νους και ξυλο­δαρ­μέ­νους στη ΓΑΔΑ».

Κατά την Αστυ­νο­μία, οι αστυ­νο­μι­κοί τούς αντι­λή­φθη­καν στη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης και ‑όπως λένε- τους είδαν να «αντι­δρούν στην επι­χεί­ρη­ση» και ότι συνε­λή­φθη­σαν παρου­σία εισαγ­γε­λέα, ενώ αντι­δρά­σεις σημειώ­θη­καν και από τη μάνα, όταν είδε τον σύζυ­γο και τον γιο της με χει­ρο­πέ­δες. Επί­σης, κατά την Αστυ­νο­μία, με εντο­λή του εισαγ­γε­λέα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έρευ­να στο δια­μέ­ρι­σμά τους, για την περί­πτω­ση που είχαν κρύ­ψει κατα­λη­ψί­ες, αλλά δεν βρέ­θη­κε τίποτα.

Όλοι οι προ­σα­χθέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν στην Κρα­τι­κή Ασφά­λεια όπου εξε­τά­ζο­νται, ενώ οι έρευ­νες στα κτί­ρια συνε­χί­ζο­νται. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, έχουν βρε­θεί διά­φο­ρα αντι­κεί­με­να και σημειώ­σεις στην οδό Ματρώζου.

Στη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης στις οδούς Ματρώ­ζου και Παναι­τω­λί­ου, οι αστυ­νο­μι­κοί έκα­ναν χρή­ση δακρυ­γό­νων και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του — λάμ­ψης με απο­τέ­λε­σμα να σημειω­θεί έντα­ση στην περιο­χή. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ έσπα­σαν τις πόρ­τες και οι αστυ­νο­μι­κοί εισέ­βα­λαν στα κτί­ρια, όπου προ­χώ­ρη­σαν στις προσαγωγές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο