Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αυτοκτονία εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ «Καρυπίδης»

«Η αυτο­κτο­νία της απλή­ρω­της εργα­ζό­με­νης στις επι­χει­ρή­σεις “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ” φέρ­νει στην επι­φά­νεια την τρα­γι­κή κατά­στα­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα σε μια σει­ρά κλά­δους, όπως π.χ. εμπό­ριο, ΜΜΕ, που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι σ’ ένα φαύ­λο κύκλο απλή­ρω­της εργα­σί­ας κι ανερ­γί­ας, χωρίς δυνα­τό­τη­τα απε­μπλο­κής, ως απο­τέ­λε­σμα της αντερ­γα­τι­κής νομοθεσίας.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ συμπε­ρι­φέ­ρε­ται ως “Πόντιος Πιλά­τος”, κρυ­πτό­με­νη ουσια­στι­κά πίσω απ’ την αντερ­γα­τι­κή από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου, που δε θεω­ρεί τη μη κατα­βο­λή δεδου­λευ­μέ­νων βλα­πτι­κή μετα­βο­λή των όρων εργα­σί­ας. Αν η κυβέρ­νη­ση επι­θυ­μεί ν’ αντι­με­τω­πι­στεί το πρό­βλη­μα, να θεσπί­σει άμε­σα διά­τα­ξη που να λύνει ορι­στι­κά το θέμα».

Αυτο­κτό­νη­σε 42χρονη εργα­ζό­με­νη του «Καρυ­πί­δη» επί 15 μήνες απλήρωτη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο