Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ελάχιστη βάση εισαγωγής

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη δημο­σιο­ποί­η­ση των ελά­χι­στων βάσε­ων εισα­γω­γής σημειώνει:

«Η δημο­σιο­ποί­η­ση των ελά­χι­στων βάσε­ων εισα­γω­γής δεί­χνει ότι χιλιά­δες παι­διά θα απο­κλει­στούν ακό­μα και από τη συμπλή­ρω­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού για την είσο­δο στα ΑΕΙ, εξαι­τί­ας του απα­ρά­δε­κτου νόμου που ψήφι­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Έτσι κατα­λα­βαί­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ την ανα­βάθ­μι­ση της Παι­δεί­ας. Με νέους φραγ­μούς και εμπό­δια στις νέες και στους νέους για την πρό­σβα­ση στα ΑΕΙ.

Απο­δει­κνύ­ε­ται, επί­σης, ότι ήταν και είναι υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον της κυβέρ­νη­σης για τους μαθη­τές που μπαί­νουν στα ΑΕΙ με “λευ­κή κόλ­λα”, αφού πολ­λά παι­διά κατέ­γρα­ψαν υψη­λές βαθ­μο­λο­γί­ες, αλλά απο­κλεί­στη­καν από τη δυνα­τό­τη­τα να δηλώ­σουν τα Τμή­μα­τα και τις Σχο­λές της επι­λο­γής τους.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ “κλεί­νει το μάτι” στην αγο­ρά της κατάρ­τι­σης που βρί­σκει νέο πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας, πατώ­ντας πάνω στην ανά­γκη της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας να μορ­φώ­σει τα παι­διά της, να πάρει τα κατάλ­λη­λα εφό­δια για το μέλλον.

Η εξέ­λι­ξη αυτή είναι συνέ­χεια των αλλε­πάλ­λη­λων αρνη­τι­κών αλλα­γών που έχουν νομο­θε­τη­θεί από τη ΝΔ και την προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μετα­τρέ­ψει το Λύκειο σε ένα ψυχο­φθό­ρο εξε­τα­στι­κό κέντρο που εξο­ντώ­νει το μυα­λό και την ψυχή της νεολαίας.

Το ΚΚΕ απαι­τεί έστω την τελευ­ταία στιγ­μή να ανα­στα­λεί η απα­ρά­δε­κτη ρύθ­μι­ση της ελά­χι­στης βάσης εισα­γω­γής, να στη­ρι­χτούν ουσια­στι­κά όλα τα ΑΕΙ της χώρας, για να ικα­νο­ποι­η­θεί η ανά­γκη για πρό­σβα­ση σε ανα­βαθ­μι­σμέ­νη Πανε­πι­στη­μια­κή Εκπαίδευση».

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο