Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επίθεση σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό

Σε σχό­λιό του σχε­τι­κά με την καταγ­γε­λία για βίαιη επί­θε­ση σε βάρος του 12χρονου κορι­τσιού που έχει πέσει θύμα βια­σμού και μαστρο­πεί­ας στον Κολω­νό, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η απο­τρό­παια βίαιη επί­θε­ση σε βάρος της 12χρονης, θύμα­τος βια­σμού και σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, από άγνω­στο άνδρα στο σπί­τι που δια­μέ­νει, προ­κα­λεί την οργή και την αγα­νά­κτη­ση. Με αφορ­μή αυτή την υπό­θε­ση, επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι δεν υπάρ­χει κανέ­να απο­λύ­τως δίχτυ προ­στα­σί­ας, μ’ ευθύ­νη του κρά­τους, προ­κει­μέ­νου αυτά τα παι­διά να μπο­ρέ­σουν να επου­λώ­σουν τα τραύ­μα­τά τους και να ξεφύ­γουν απ’ τα δίχτυα δια­φό­ρων κυκλω­μά­των που τα απει­λούν. Και επι­πλέ­ον είναι και εκτε­θει­μέ­να εξαι­τί­ας ανεύ­θυ­νων κι επι­κίν­δυ­νων διαρ­ρο­ών, που έγι­ναν ακό­μη και από την αρμό­δια υφυπουργό.

Είναι απα­ρά­δε­κτο οι ανά­γκες ολό­πλευ­ρης στή­ρι­ξης των κακο­ποι­η­μέ­νων παι­διών να μένουν ανι­κα­νο­ποί­η­τες, για­τί η χρη­μα­το­δό­τη­ση και στε­λέ­χω­ση των δημό­σιων δομών λογα­ριά­ζο­νται ως “κόστος” για το κρά­τος, με ευθύ­νη τόσο της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, όσο και των προη­γού­με­νων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ.

Πέρα απ’ το αυτο­νό­η­το αίτη­μα για τη δια­λεύ­καν­ση της υπό­θε­σης, τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό, κοι­νω­νι­κό σχέ­διο για την πρό­λη­ψη τέτοιων απο­κρου­στι­κών εγκλη­μά­των και την κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία κάθε παι­διού. Σ’ αυτήν την κατεύ­θυν­ση το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει πολύ συγκε­κρι­μέ­νες προτάσεις».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο