Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα

«Η ημε­ρο­μη­νία που επέ­λε­ξε για την επί­σκε­ψή του στην Ελλά­δα ο κύριος Ράμα είναι οπωσ­δή­πο­τε προ­κλη­τι­κή, ωστό­σο ακό­μη πιο προ­κλη­τι­κό ‑για τον ελλη­νι­κό και τον αλβα­νι­κό λαό- είναι ότι οι κυβερ­νή­σεις των δυο χωρών αντα­γω­νί­ζο­νται για το ποιος θα πρω­το­στα­τή­σει στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Βαλ­κά­νια, σε μια περί­ο­δο που οι εξε­λί­ξεις μετα­τρέ­πουν την περιο­χή σε πυρι­τι­δα­πο­θή­κη», επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του «για την επί­σκε­ψη Ράμα» και καταλήγει:

«Αυτό είναι το πιο κρί­σι­μο ζήτη­μα που επι­χει­ρεί­ται να κρυ­φτεί πίσω από τις εθνι­κι­στι­κές εξάρ­σεις, τους προ­ε­κλο­γι­κούς αντα­γω­νι­σμούς των άλλων κομ­μά­των και την προ­σπά­θεια εργα­λειο­ποί­η­σης από τις δυο κυβερ­νή­σεις τόσο της ελλη­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Αλβα­νί­ας, όσο και των Αλβα­νών εργα­ζο­μέ­νων που ζουν στην χώρα μας».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο