Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επιτυχία της απεργίας

Οι εργαζόμενοι απέρριψαν το άθλιο νομοσχέδιο — Η κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να το πετάξει στα σκουπίδια

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την επι­τυ­χία της πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας και τις μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα:

«Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες απερ­γούς και δια­δη­λω­τές που, σε δεκά­δες μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις σ’ όλη τη χώρα, έστει­λαν μήνυ­μα κατα­δί­κης του αντερ­γα­τι­κού τερα­τουρ­γή­μα­τος της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και απαί­τη­σαν την άμε­ση από­συρ­σή του.

Η επι­τυ­χία της απερ­γί­ας και των πάνω από 60 απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων γελοιο­ποί­η­σε τα ψέμα­τα της κυβέρ­νη­σης, που προ­σπα­θεί να συγκα­λύ­ψει το βαθιά αντερ­γα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του νομο­σχε­δί­ου. Αυτή η επι­τυ­χία απο­κτά ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία, για­τί η απερ­γία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε συν­θή­κες εργο­δο­τι­κών εκβια­σμών και κυβερ­νη­τι­κών απα­γο­ρεύ­σε­ων, όπως έγι­νε με την δικα­στι­κή από­φα­ση για την κήρυ­ξη ως παρά­νο­μης της απερ­γί­ας των ναυ­τερ­γα­τών, που τελι­κά “έπε­σε στο κενό”. Όπως έπε­σαν στο κενό και οι “νου­θε­σί­ες” δια­φό­ρων εκπρο­σώ­πων των αστι­κών κομ­μά­των ότι δήθεν οι “απερ­γί­ες δεν έχουν νόημα”.

Η κυβέρ­νη­ση, αφού δεν κατά­φε­ρε να εμπο­δί­σει το απερ­για­κό κύμα, στη συνέ­χεια επι­στρά­τευ­σε όλους τους προ­πα­γαν­δι­στι­κούς μηχα­νι­σμούς ‑ειδι­κά γνω­στά ΜΜΕ- για να συκο­φα­ντή­σει τους απερ­γούς και να απα­ξιώ­σει το μέγε­θος των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τούς διέ­ψευ­σε. Οι εργα­ζό­με­νοι και οι εργα­ζό­με­νες απορ­ρί­πτουν το άθλιο νομο­σχέ­διο που θέλει να τσα­κί­σει το στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο εργά­σι­μο χρό­νο, την κυρια­κά­τι­κη αργία, τη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση και το δικαί­ω­μα στην απεργία.

Η κλι­μά­κω­ση του αγώ­να με νέες πιο μαζι­κές απερ­για­κές μάχες και συγκε­ντρώ­σεις, η οργά­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, η εμπι­στο­σύ­νη στο δίκιο και τη δύνα­μή τους είναι αυτό που φοβού­νται κυβέρ­νη­ση και κεφά­λαιο, είναι αυτό που απαι­τεί­ται σήμε­ρα για να πετα­χτούν στα σκου­πί­δια το νομο­σχέ­διο – έκτρω­μα και οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι όλων των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Για να μη ζήσου­με σαν “σκλά­βοι τον 21ο αιώνα”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο