Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ισραηλινή επίθεση στη Ράφα

«Το κρά­τος δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ κλι­μα­κώ­νει την γενο­κτο­νία του σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού με την επί­θε­ση στο πέρα­σμα της Ράφα. Πρό­κει­ται για μια επί­θε­ση προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νη, όπως απο­δει­κνύ­ει και η απόρ­ρι­ψη εκ μέρους του Ισρα­ήλ της πρό­τα­σης Αιγύ­πτου και Κατάρ για εκε­χει­ρία. Καταρ­ρί­πτο­νται έτσι και τα τελευ­ταία προ­σχή­μα­τα των συμ­μά­χων του Ισρα­ήλ, μετα­ξύ των οποί­ων και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που στη­ρί­ζουν την βαρ­βα­ρό­τη­τα ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του, το ΚΚΕ.

«Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, με τις φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στις ΗΠΑ και αλλού, που δυνα­μώ­νουν και ζητούν τον τερ­μα­τι­σμό της γενο­κτο­νί­ας του παλαι­στι­νια­κού λαού, την απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των από την Λωρί­δα της Γάζας, την ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Να στα­μα­τή­σει τώρα η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, που βαθαί­νει με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των. Να απο­χω­ρή­σει η φρε­γά­τα ΥΔΡΑ από την Ερυ­θρά Θάλασσα».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο