Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ομιλία Αλ. Τσίπρα

«Επει­δή πρό­ο­δος δεν είναι η νομι­μο­φρο­σύ­νη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, δεν είναι η υλο­ποί­η­ση μνη­μο­νί­ων, δεν είναι η συμπό­ρευ­ση με ολι­γάρ­χες και η συγκυ­βέρ­νη­ση με ακρο­δε­ξιούς, δεν είναι οι Μόριες, δεν είναι τα απο­μει­νά­ρια των κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ και οι διά­φο­ροι γυρο­λό­γοι της πολι­τι­κής, γι’ αυτό και ο κύριος Τσί­πρας, που είναι θια­σώ­της όλων των παρα­πά­νω, κατα­τάσ­σε­ται μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στο μπλοκ της συντή­ρη­σης», ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ για την ομι­λία του Αλ. Τσί­πρα στην εκδή­λω­ση για την “Προ­ο­δευ­τι­κή Συμμαχία”.

«Όλων αυτών η πολι­τι­κή γέν­νη­σε και γεν­νά το φασι­σμό και την ακρο­δε­ξιά και μόνο μια συμ­μα­χία ενα­ντί­ον τους, ενα­ντί­ον του σάπιου συστή­μα­τος που υπη­ρε­τούν, μπο­ρεί να βάλει φραγ­μό», τονί­ζει το σχό­λιο του Κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο