Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

«Τα εκα­τομ­μύ­ρια των ξερι­ζω­μέ­νων που κάθε χρό­νο προ­στί­θε­νται στον τρα­γι­κό αριθ­μό των προ­σφύ­γων και εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νων παγκό­σμια και που στα τέλη του 2019 έφτα­σαν τα 79,5 εκατ., εκ των οποί­ων πάνω από 30 εκατ. παι­διά, είναι η ζωντα­νή από­δει­ξη της βαρ­βα­ρό­τη­τας του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Στην Ελλά­δα πλη­θαί­νουν οι πρό­σφυ­γες και οι αιτού­ντες άσυ­λο, που δει­νο­πα­θούν στα άθλια hotspots, στους καταυ­λι­σμούς, στις ουρές της Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου, που αντι­με­τω­πί­ζουν τον κίν­δυ­νο της έξω­σης από τις δομές και τα προ­γράμ­μα­τα στέ­γα­σης, που μετα­φέ­ρο­νται από τα νησιά στην ενδο­χώ­ρα και αφή­νο­νται αβο­ή­θη­τοι» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του «για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προσφύγων».

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας και κλι­μα­κώ­νο­ντας τον αντι­δρα­στι­κό, επι­κίν­δυ­νο αλλά και αδιέ­ξο­δο δρό­μο όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, σε εφαρ­μο­γή και της πολι­τι­κής της ΕΕ, διο­λι­σθαί­νει σε όλο και μεγα­λύ­τε­ρη κατα­στο­λή, στην κατα­πά­τη­ση δικαιω­μά­των και της Συν­θή­κης της Γενεύ­ης, ενώ ανα­βαθ­μί­ζει τη συμ­με­το­χή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και απο­στο­λές που έχουν βάλει φωτιά στην περιο­χή και έχουν γιγα­ντώ­σει το προ­σφυ­γι­κό πρόβλημα.

Βαφτί­ζουν τους περισ­σό­τε­ρους αιτού­ντες άσυ­λο «μετα­νά­στες». Μιλά­νε επί­ση­μα για «ρήτρα ευε­λι­ξί­ας και παρέκ­κλι­σης» από το διε­θνές δίκαιο, δηλα­δή για κατα­πά­τη­σή του. Προ­χω­ρούν σε μαζι­κές απορ­ρί­ψεις αιτή­σε­ων ασύ­λου, ενώ πλη­θαί­νουν οι ανα­φο­ρές σε «εισβο­λή» και «λαθρο­με­τα­νά­στες». Έχουν μεγά­λες ευθύ­νες για την κατα­γε­γραμ­μέ­νη αύξη­ση των ρατσι­στι­κών επι­θέ­σε­ων και συμπε­ρι­φο­ρών. Αυτή η πολι­τι­κή όχι μόνο είναι απάν­θρω­πη, αλλά οξύ­νει και γιγα­ντώ­νει τα προ­βλή­μα­τα τόσο των προ­σφύ­γων όσο και των λαών στις χώρες υπο­δο­χής» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ τονί­ζει οτι «η κυβέρ­νη­ση επι­κα­λεί­ται την εργα­λειο­ποί­η­ση του προ­σφυ­γι­κού-μετα­να­στευ­τι­κού από την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά απο­κρύ­πτει ότι οι ίδιες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, χτες του ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα της ΝΔ, συναί­νε­σαν και συνέ­βα­λαν σε αυτή την εργα­λειο­ποί­η­ση, με τη Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας και τα συνε­χή παζά­ρια με την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, στις πλά­τες των προσφύγων».

Σημειώ­νει ακό­μα ότι «ο κ. Μητσο­τά­κης, κατά την πρό­σφα­τη επί­σκε­ψή του στο Ισρα­ήλ, δε βρή­κε λέξη να πει για το δρά­μα του παλαι­στι­νια­κού λαού από την παρά­νο­μη κατο­χή εδα­φών της χώρας από το κρά­τος-δολο­φό­νο, τη στιγ­μή που οι Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες παγκό­σμια έχουν φτά­σει τα 5,6 εκατομμύρια».

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ανα­βαθ­μί­ζει τη συμ­με­το­χή του Frontex και της Ευρω­παϊ­κής Υπη­ρε­σί­ας για το ‘Ασυ­λο (EASO) στη δια­χεί­ρι­ση του προ­σφυ­γι­κού, με την πλή­ρη συμ­φω­νία του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των, στο όνο­μα της, δήθεν, αλλη­λεγ­γύ­ης της ΕΕ. Απο­σιω­πούν ότι πρό­κει­ται για προ­πέ­τα­σμα καπνού για να συνε­χί­σει η Ελλά­δα να είναι η φυλα­κή, το σύγ­χρο­νο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης για πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες» επι­ση­μαί­νει η ανακοίνωση.

«Το ΚΚΕ, μαζί με την ταξι­κή αλλη­λεγ­γύη του απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες, τους αιτού­ντες άσυ­λο και τους μετα­νά­στες, απευ­θύ­νει κάλε­σμα για κοι­νή πάλη Ελλή­νων εργα­ζο­μέ­νων, προ­σφύ­γων και μετα­να­στών για:

–Να καταρ­γη­θούν όλοι οι νόμοι και οι απο­φά­σεις που κατα­πα­τούν τα δικαιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων και αιτού­ντων άσυ­λο, έτσι όπως προ­βλέ­πο­νται στη Συν­θή­κη της Γενεύης.

–Κατάρ­γη­ση των Κανο­νι­σμών του Δου­βλί­νου και της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρκίας.

–Κλεί­σι­μο όλων των hotspots των νησιών, με μετα­φο­ρά των αιτού­ντων άσυ­λο στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα και στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους. Διευ­κό­λυν­ση όλων των εγκλω­βι­σμέ­νων στην Ελλά­δα προ­σφύ­γων και μετα­να­στών για μετά­βα­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους, με προ­τε­ραιό­τη­τα στους ασυ­νό­δευ­τους ανη­λί­κους και τους δικαιού­χους οικο­γε­νεια­κής επανένωσης.

–Να στε­λε­χω­θεί η Υπη­ρε­σία Ασύ­λου με το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό, να μονι­μο­ποι­η­θούν οι συμ­βα­σιού­χοι εργα­ζό­με­νοι, να δια­σφα­λι­στούν γρή­γο­ρες και σύμ­φω­νες με τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης δια­δι­κα­σί­ες ασύ­λου για όσους επι­θυ­μούν να παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα, να παρ­θούν μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας για τους εργαζόμενους.

–Να δοθεί η δυνα­τό­τη­τα υπο­βο­λής αιτή­σε­ων ασύ­λου στο έδα­φος της Τουρ­κί­ας και απευ­θεί­ας μετα­κί­νη­σής τους στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

–Να ανα­κλη­θούν άμε­σα οι απο­φά­σεις για την έξω­ση των προ­σφύ­γων από τις δομές. Να βρε­θεί άμε­σα στέ­γη, με την αξιο­ποί­η­ση δια­με­ρι­σμά­των, κλει­στών ξενο­δο­χεί­ων και κτι­ρί­ων που ανή­κουν στο δημόσιο.

–Να εξα­σφα­λι­στεί η δια­μο­νή σε ανοι­χτούς και αξιο­πρε­πείς χώρους φιλο­ξε­νί­ας των αιτού­ντων άσυ­λο, σε δια­με­ρί­σμα­τα και ξενο­δο­χεία για όσο διά­στη­μα παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα, με εξα­σφά­λι­ση των απα­ραί­τη­των όρων υγεί­ας και υγιεινής.

–Να ληφθούν μέτρα ουσια­στι­κής και εξα­το­μι­κευ­μέ­νης στή­ρι­ξης και έντα­ξης στην κοι­νω­νία των προσφύγων.

–Να απο­μο­νω­θούν οι ρατσι­στι­κές, ξενο­φο­βι­κές και μισαλ­λό­δο­ξες πρά­ξεις και συμπε­ρι­φο­ρές που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται το πρό­βλη­μα και επι­διώ­κουν τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό της πάλης του ελλη­νι­κού λαού» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο