Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος «γιορ­τά­ζε­ται» φέτος, ενώ «ηχούν οι βόμ­βες» των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, με την ενερ­γό εμπλο­κή της χώρας μας. Η ενερ­γή στή­ρι­ξη των κατα­στρο­φι­κών πολε­μι­κών σχε­δί­ων του ΝΑΤΟ απ’ τους πολι­τι­κούς εκπρο­σώ­πους της ‘πρά­σι­νης μετά­βα­σης’ σε Ελλά­δα, ΕΕ και ΗΠΑ απο­κα­λύ­πτει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο πόσο υπο­κρι­τι­κή είναι και ήταν η αγω­νία τους για το περι­βάλ­λον» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του και προσθέτει:

«Όλοι αυτοί, που τάχα κόπτο­νται για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, στέλ­νουν στην Ουκρα­νία τερά­στιες ποσό­τη­τες από βαρέα όπλα, κλι­μα­κώ­νο­ντας την στρα­τιω­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες στο περι­βάλ­λον. Πρό­κει­ται, άλλω­στε, για τους ίδιους πολι­τι­κούς ενό­χους που δεν δίστα­σαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν απε­μπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο κατά τον βομ­βαρ­δι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, με τους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων να μετρούν ακό­μα τις δρα­μα­τι­κές επιπτώσεις.

Όλοι αυτοί που μόλις μερι­κούς μήνες πριν μας εξη­γού­σαν ότι κύρια προ­τε­ραιό­τη­τα είναι η αντι­με­τώ­πι­ση της ‘κλι­μα­τι­κής κρί­σης’, σήμε­ρα μας εξη­γούν ότι πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τα ορυ­κτά καύ­σι­μα, το αμε­ρι­κα­νι­κό υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο LNG, η πυρη­νι­κή ενέρ­γεια ‘για να απε­ξαρ­τη­θεί γρή­γο­ρα η ΕΕ απ’ το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο’».

«Ο πόλε­μος είναι μια ακό­μα έμπρα­κτη από­δει­ξη των πραγ­μα­τι­κών στό­χων της πολι­τι­κής της ΕΕ για την πρά­σι­νη μετά­βα­ση, των κερ­δι­σμέ­νων και των χαμέ­νων» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ.

Όπως ανα­φέ­ρει «επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της ‘πρά­σι­νης μετά­βα­σης’ είναι να δώσει διέ­ξο­δο στα υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια για να επεν­δυ­θούν με ικα­νο­ποι­η­τι­κό ποσο­στό κέρ­δους, απα­ξιώ­νο­ντας ελεγ­χό­με­να υπο­δο­μές και εμπο­ρεύ­μα­τα και δια­μορ­φώ­νο­ντας νέα χρυ­σο­φό­ρα πεδία επεν­δύ­σε­ων για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, για την αντι­κα­τά­στα­ση των παλιών εμπο­ρευ­μά­των με νέα».

Στην ανα­κοί­νω­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι «η ΕΕ καθό­ρι­σε το πανά­κρι­βο και ρυπο­γό­νο φυσι­κό αέριο ως στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων της Ελλά­δας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Η επι­λο­γή στη χρή­ση του στην ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή ένα­ντι της θέρ­μαν­σης ευνο­εί τα ενερ­γεια­κά μονο­πώ­λια, αλλά και τους εφο­πλι­στές που μετα­φέ­ρουν LNG, έχει όμως ως απο­τέ­λε­σμα και τη σπα­τά­λη ενέργειας».

Ανα­φέ­ρει τις βαριές επι­πτώ­σεις στην τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και στο περι­βάλ­λον από τα γιγα­ντιαία αιο­λι­κά πάρ­κα και τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων, ότι «η εκτό­ξευ­ση των τιμών της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας ήδη απ’ το καλο­καί­ρι του 2021, πολύ πριν την εκδή­λω­ση του πολέ­μου, οφεί­λε­ται και στο ενερ­γεια­κό μίγ­μα της πολι­τι­κής της πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης που βασί­ζε­ται στο φυσι­κό αέριο και στις ΑΠΕ και στη συνει­δη­τή εγκα­τά­λει­ψη του λιγνί­τη, που μπο­ρεί, χωρίς τις υπο­χρε­ω­τι­κές επι­βα­ρύν­σεις του εμπο­ρί­ου ρύπων της ΕΕ, να δια­σφα­λί­σει φθη­νή ενέργεια».

Το ΚΚΕ σημειώ­νει ότι «οι μονα­δι­κοί ωφε­λη­μέ­νοι της ‘πρά­σι­νης’ μετά­βα­σης είναι οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι, στους οποί­ους θα κατα­λή­ξει, μετα­ξύ άλλων, και το κολοσ­σιαίο πακέ­το των 300 δισ. ευρώ της ΕΕ που ανα­κοι­νώ­θη­κε πρόσφατα».

Επι­ση­μαί­νει ότι «όλα τα κόμ­μα­τα της ‘πρά­σι­νης μετά­βα­σης’ δια­τή­ρη­σαν και επι­δεί­νω­σαν την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση απου­σί­ας ουσια­στι­κού κρα­τι­κού ελέγ­χου της βιο­μη­χα­νι­κής ρύπαν­σης, της ρύπαν­σης των υδά­των και της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των, της ευρω­ε­νω­σια­κής αρχής ‘ο ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει’, δηλα­δή συνε­χί­ζει στην ουσία να ρυπαίνει».

«Η αντι­δια­στο­λή της κρα­τι­κής πολι­τι­κής με τις λαϊ­κές ανά­γκες απο­κα­λύ­πτε­ται άλλω­στε απ’ το γεγο­νός ότι ενώ οι «πρά­σι­νες επεν­δύ­σεις» απο­λαμ­βά­νουν επι­δο­τή­σεις δεκά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, ένα χρό­νο μετά τον πύρι­νο όλε­θρο σε Β. Εύβοια και Β. Αττι­κή, 4 χρό­νια μετά το Μάτι και 5 χρό­νια μετά την Μάν­δρα, οι υπο­δο­μές για την πολι­τι­κή προ­στα­σία του λαού παρα­μέ­νουν ισχνές και η λύση που προ­τεί­νε­ται είναι η ιδιω­τι­κή ασφά­λι­ση των κατοι­κιών» ανα­φέ­ρει η ανακοίνωση.

«Σε νομο­θε­τι­κό επί­πε­δο, μετά το ‘καρό­το’ των επι­δο­τή­σε­ων, έρχε­ται και το ‘μαστί­γιο’ με τον νέο κλι­μα­τι­κό νόμο, που υπο­χρε­ώ­νει το λαό να πλη­ρώ­νει τα κέρ­δη της ‘πρά­σι­νης’ ανά­πτυ­ξης με τους ‘πρά­σι­νους φόρους’, το πανά­κρι­βο ‘πρά­σι­νο ρεύ­μα’, με την υπο­χρε­ω­τι­κή αντι­κα­τά­στα­ση υπο­δο­μών, εξο­πλι­σμού, αυτο­κι­νή­των με αντί­στοι­χα ‘πρά­σι­να’» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, τονί­ζο­ντας ότι «όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, ανε­ξάρ­τη­τα από τις φιλο­πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές δια­κη­ρύ­ξεις τους, είναι συνέ­νο­χα για αυτή την πολιτική».

«Ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης κατα­στρέ­φει το περι­βάλ­λον, αφού δεν μπο­ρεί παρά να το αντι­με­τω­πί­σει σαν πεδίο πρώ­των υλών, είτε σαν πεδίο από­θε­σης των παρα­προιό­ντων της παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας» τονί­ζει το ΚΚΕ

«Η πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δος για το λαό βρί­σκε­ται σε μια ριζι­κά ανώ­τε­ρη μορ­φή οργά­νω­σης της οικο­νο­μί­ας και της κοινωνίας.

Στην αγω­νία για το πώς μπο­ρεί να προ­στα­τευ­τεί το περι­βάλ­λον, συγκρού­ο­νται δύο εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κοί δρό­μοι. Από τη μία ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης σε όλες του τις απο­χρώ­σεις, παραλ­λα­γές και μίγ­μα­τα δια­χεί­ρι­σης και στον αντί­πο­δα ο δρό­μος του σοσια­λι­σμού» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Μόνο στο σοσια­λι­σμό μπο­ρούν να λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη συν­δυα­σμέ­να οι επι­πτώ­σεις κάθε δρα­στη­ριό­τη­τας στο περι­βάλ­λον και οι συνο­λι­κές ανά­γκες του λαού. Ο κεντρι­κός επι­στη­μο­νι­κός σχε­δια­σμός στο έδα­φος της κοι­νω­νι­κής παρα­γω­γής, απαλ­λαγ­μέ­νης από την ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης, του νερού, της ενέρ­γειας και των φυσι­κών πόρων, μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει την ισόρ­ρο­πη σχέ­ση του ανθρώ­που με τη φύση».

«Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται στα­θε­ρά και ουσια­στι­κά στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να στο­χεύ­ο­ντας τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο που κατα­στρέ­φει το περι­βάλ­λον και εμπο­ρεύ­ε­ται την ‘προ­στα­σία του’.

Η λύση βρί­σκε­ται σε σύγκρου­ση με τη σημε­ρι­νή στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου, τους στό­χους για την ‘πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη’, που το σύνο­λο των αστι­κών κομ­μά­των προ­ω­θεί. Χαμέ­νος θα βρε­θεί ο λαός μόνο όσο βρί­σκε­ται στην ανα­μο­νή λύσε­ων σε πιθα­νές εναλ­λα­γές σε κυβερ­νη­τι­κό επίπεδο.

Το σύν­θη­μα που επι­βε­βαιώ­θη­κε στις περ­σι­νές κατα­στρο­φές ‘Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό, βαδί­ζο­ντας στο δρό­μο της ανα­τρο­πής’, είναι οδη­γός και επι­βε­βαί­ω­ση ότι τώρα είναι ώρα συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, για να νική­σει πραγ­μα­τι­κά ο λαός, για να ζήσου­με τη ζωή που μας αξί­ζει» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο