Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 109η επέτειο της εξέγερσης του Κιλελέρ

Η ΚΕ του ΚΚΕ, 109 χρό­νια από την ηρω­ι­κή εξέ­γερ­ση των αγρο­τών του Θεσ­σα­λι­κού Κάμπου, χαι­ρε­τί­ζει, με ανα­κοί­νω­σή της, «τους αγώ­νες των μικρο­με­σαί­ων αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων, που για άλλη μια χρο­νιά βρέ­θη­καν σε σύγκρου­ση με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ξεκλη­ρί­σμα­τος, αλλά και των αγρο­το­δι­κεί­ων», σημειώ­νο­ντας ότι «στή­ρι­ξε και στη­ρί­ζει τα αιτή­μα­τά τους, ανα­γνω­ρί­ζει τις μορ­φές πάλης που χρη­σι­μο­ποιούν, όπως τα μπλό­κα του αγώ­να, για άσκη­ση πίε­σης στις κυβερνήσεις».

«Τον Μάρ­τη του 1910, οι κολί­γοι εξε­γέρ­θη­καν και συγκρού­στη­καν με τους τσι­φλι­κά­δες κατα­πιε­στές τους και το κρά­τος τους. Ο πολύ­νε­κρος και πολύ­χρο­νος αγώ­νας αγρο­τών και εργα­τών, έφε­ρε απο­τε­λέ­σμα­τα και έγι­νε η απαλ­λο­τρί­ω­ση των τσι­φλι­κιών. Σήμε­ρα, οι αγώ­νες των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων, με βάση τα προ­βλή­μα­τα στις τιμές παρα­γω­γής, τα χρέη, την προ­στα­σία από τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, τα χαρά­τσια κ.λπ., στρέ­φο­νται ενά­ντια στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, τους μεγα­λο­α­γρό­τες καπι­τα­λι­στές και μεγα­λε­μπό­ρους, των οποί­ων τα συμ­φέ­ρο­ντα υλο­ποιούν δια­χρο­νι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις, είναι κοι­νός στό­χος τους στο πλαί­σιο της ΕΕ», τονί­ζει το ΚΚΕ.

Στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται ότι «η “παρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση” με τις “ομά­δες παρα­γω­γών”, τους “νέους” αγρο­τι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς που υπό­σχο­νται η κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, οι φίλο-ΕΕ και φίλο-ΚΑΠ δυνά­μεις, είναι εργα­λεία ενί­σχυ­σης της κερ­δο­φο­ρί­ας τους», καθώς «η ΚΑΠ, οι ανα­διαρ­θρώ­σεις, τα προ­γράμ­μα­τα αγρο­τι­κής ανά­πτυ­ξης, τα μνη­μό­νια και άλλα μέτρα ευνο­ούν στα­θε­ρά τη συγκέ­ντρω­ση της παρα­γω­γής, της εμπο­ρί­ας των αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων της γης, την κυριαρ­χία των μονο­πω­λια­κών ομί­λων του αγρο­κτη­νο­τρο­φι­κού τομέα».

«Αυτό σημαί­νει ξεκλή­ρι­σμα των μικρο­με­σαί­ων αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων και γενί­κευ­ση της μισθω­τής εργα­σί­ας στην αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κή παρα­γω­γή, στην οποία δεν θα μπο­ρούν να απορ­ρο­φη­θούν οι ξεκλη­ρι­σμέ­νοι», προσθέτει.

Στην ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος επι­ση­μαί­νε­ται ότι «υπάρ­χει πεί­ρα, που δεί­χνει τη σημα­σία της αντί­στα­σης, που οδη­γεί στη μερι­κή ικα­νο­ποί­η­ση αιτη­μά­των και την καθυ­στέ­ρη­ση του ξεκλη­ρί­σμα­τος, παρά το ό,τι οι αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις ό,τι δίνουν με το ένα χέρι το αφαι­ρούν με το άλλο, αλλά και της ανα­γκαιό­τη­τας της συνο­λι­κής αντε­πί­θε­σης, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για ορι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του συνό­λου των προ­βλη­μά­των προς όφε­λος των μικρο­με­σαί­ων αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων». «Ο αγώ­νας θα είναι μακρό­χρο­νος, σκλη­ρός και με θυσί­ες. Χρειά­ζε­ται οργά­νω­ση, μαζι­κή και δυνα­μι­κή συμ­με­το­χή, επι­μο­νή και υπο­μο­νή, εναλ­λα­γή των μορ­φών πάλης, πάλε­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής όλον τον χρό­νο και καθη­με­ρι­νά και όχι μόνο στην περί­ο­δο των μπλό­κων. Προ­ϋ­πο­θέ­τει μαζι­κούς και δυνα­τούς αγρο­τι­κούς συλ­λό­γους», συμπλη­ρώ­νει το ΚΚΕ.

Επί­σης, υπο­γραμ­μί­ζει ότι «οι επερ­χό­με­νες εκλο­γές είναι μια ευκαι­ρία να νοιώ­σουν πιο αδύ­να­μοι τα κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις των μονο­πω­λί­ων, της ΕΕ. Να νοιώ­σουν την πίε­ση των ανθρώ­πων της δου­λειάς, στο χωρά­φι, στο εργο­στά­σιο, στα κατα­στή­μα­τα, στις μετα­φο­ρές, στο νοσο­κο­μείο, στο σχο­λείο κι αλλού και αυτό μπο­ρεί να γίνει με ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ παντού, συμπό­ρευ­ση μαζί του και υπερ­ψή­φι­ση των ψηφο­δελ­τί­ων της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στις Τοπι­κές και Περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές και των ψηφο­δελ­τί­ων του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, όπο­τε και αν γίνουν».

Το ΚΚΕ, μπρο­στά στην 109η επέ­τειο του Κιλε­λέρ, απευ­θύ­νει κάλε­σμα «αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης των μικρο­με­σαί­ων αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων με την εργα­τι­κή τάξη, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης, τη νεο­λαία και τις γυναί­κες των λαϊ­κών οικο­γε­νειών», καθώς «κοι­νά είναι τα προ­βλή­μα­τα, οι ανά­γκες για φτη­νό ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, καύ­σι­μα, δωρε­άν ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, πρό­νοιας, παι­δεί­ας, αθλη­τι­σμού, πολιτισμού».

«Το δυνά­μω­μα αυτής της κοι­νής δρά­σης, με αντι­μο­νο­πω­λια­κούς-αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κούς στό­χους πάλης, σε τρο­χιά σύγκρου­σης με την ΕΕ, το κεφά­λαιο και τις κυβερ­νή­σεις του, είναι η ελπί­δα για την επι­βί­ω­ση, ανοί­γει τον δρό­μο για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών. Είναι ρεα­λι­στι­κή η συγκρό­τη­ση της κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας ώστε να υπάρ­ξει αντί­στα­ση και προ­ο­πτι­κή. Η ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας των μονο­πω­λί­ων και του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που οδη­γεί τον λαό στην εξα­θλί­ω­ση. Είναι μονό­δρο­μος απέ­να­ντι στην επί­θε­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, του κεφα­λαί­ου και των δια­κρα­τι­κών συμ­μα­χιών του, ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΠΟΕ, ΝΑΤΟ κ.ά.», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο